Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendeletében rögzített 4. számú gyermekorvosi körzet ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 239/2016.(X.27.) határozatához

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város 4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly u. 47. sz. alatti rendelő

A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés öt éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a rendelő helyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség - a közműszolgáltatókkal kötött szerződés alapján - a praxisjog jogosultját terheli.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:

-          csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;

-          büntetlen előélet;

-          cselekvőképesség;

-          magyar állampolgárság;

-          Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;

- szakmai önéletrajz;

- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;

- a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi körzet pályázat”. 

A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben, vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.oali.hu

- www.erd.hu

- Érdi Újság