Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének 28. § (1) bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi döntést hozza:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi

a Magyar Állam tulajdonában és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földművelésügyi Hivatala vagyonkezelésében lévő, Érden a 03 helyrajzi számon felvett, kivett forrás-patak művelési ágú,  1,0871 hektár területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjaiban meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás feladatainak ellátása érdekében a vízgazdálkodás körében, a víztározó létesítésével kapcsolatos feladatainak ellátására kívánja felhasználni.

3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését.

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érdi 03 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során, az MNV Zrt. és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földművelésügyi Hivatala felé teljes jogkörben eljárjon, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érdi 03 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a megállapodás aláírására folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester