Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az önkormányzat tulajdonát képező érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett közterület” megnevezésű, 1268 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Tervének Vt-5 (településközponti, vegyes terület) övezeti besorolására tekintettel közterületből kivonja és „kivett beépítetlen területként” forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a fenti változásnak az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését.

Határidő: a határozat továbbítására 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester