1.        Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárult a társasági szerződés olyan tartalmú módosításához, mely szerint

a)    A társasági szerződés VIII. 6. pont y) alpontja kiegészül a VIII.8. pontban felsorolt – és a VIII.6. pontban nem szereplő - a Társaság legfontosabb működésével és stratégiai céljainak meghatározásával kapcsolatos döntéseivel, így a társasági szerződés VIII.6. pontjának y) alpontja az alábbiak szerint módosul:

6) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

y) mindazon ügyek, amelyeket a társasági szerződés 8) pontja tartalmaz, valamint törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

b)      A társasági szerződés VIII. 8. pontja úgy módosul, hogy az alább meghatározott esetekben, a taggyűlés (a jelen lévő tagjai által leadható szavazatokat figyelembe véve) 100%-ának igen szavazata szükséges:

A Társaság működésével kapcsolatos jelentős döntések tekintetében:

a)  társasági szerződés módosítása;

b)  a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére;

c)  a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása;

d) 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalása;

e)  a törzstőke felemelése, leszállítása;

f)  a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

g)  társasági tag és a Társaság között kötendő szerződések megkötése és módosítása;

h)  az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján;

i)   50 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás;

j)   a számviteli politika elfogadása;

k)  az éves üzleti terv elfogadása;

l)   a felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

A Társaság stratégiai céljainak meghatározása körében:

a)  szolgáltatási terület megváltoztatása,

b)  eszközpark fejlesztése,

c)  a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

d) a társaság tevékenységének megváltoztatása.

2.    A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester