1.        Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárult a társasági szerződés VIII.8.) pontjának olyan tartalmú módosításához, mely szerintaz alább meghatározott esetekben, a tagoknak a V.3) pontban meghatározott mértékű szavazati jogtól eltérően a következő mértékű szavazati joguk van: az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagot 51%-os mértékű szavazati jog, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot 29%-os mértékű szavazati jog, a Diósd Város Önkormányzata tagot 10%-os mértékű szavazati jog és a Tárnok Nagyközség Önkormányzata tagot 10%-os mértékű szavazati jog illeti meg valamint ezekben a kérdésekben a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel – kivételt képez ez alól ahol a Ptk. vagy jelen társasági szerződés eltérően rendelkezik – hoz határozatot.

A Társaság működésével kapcsolatos jelentős döntések tekintetében:

a)  társasági szerződés módosítása;

b)  a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére;

c)  a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása;

d) 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalása;

e)  a törzstőke felemelése, leszállítása;

f)  a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

g)  társasági tag és a Társaság között kötendő szerződések megkötése és módosítása;

h)  az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján;

i)   50 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás;

j)   a számviteli politika elfogadása;

k)  az éves üzleti terv elfogadása;

l)   a felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

A Társaság stratégiai céljainak meghatározása körében:

a)  szolgáltatási terület megváltoztatása;

b)  eszközpark fejlesztése;

c)  a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

d) a társaság tevékenységének megváltoztatása.

2.        A Közgyűlés felhatalmaztaa Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester