1. A Közgyűlés kezdeményezi az Érd belterület 18093/36 hrsz.-ú, természetben a 2030 Érd Fácánköz utca 1. szám alatti, 28473 négyzetméter területű, kivett építmény megnevezésű ingatlan állami tulajdonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba adását abból a célból, hogy a területen a hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kiszolgáló utakat alakítson ki.

2. A telekalakításhoz és a szükséges szennyvízhálózati munkálatok felméréséhez, tervek kialakításához 8 millió Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

 

3. A Közgyűlés kezdeményezi az állami tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt-nél, hogy a 18093/36 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdoni viszonyok rendezéséig a több száz magáningatlan tulajdonost érintő szennyvízelvezetési problémák megszüntetését sürgősséggel kezdje meg és a szükséges intézkedéseket a szennyvízhálózat felújítása érdekében tegye meg.

 

 

 

Határidő: 2018. december 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                           polgármester