NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Tájékoztató az érdi térségi szennyvízberuházás előrehaladásáról

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására – a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat gyermekjóléti szolgáltatásra kiírt pályázat benyújtására és a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

11. - Javaslat új háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

- Javaslat az érdi 6525 hrsz-ú, Bajcsy Zs. út 143. szám alatti ingatlan épületében lévő rendelők használatba adására  

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

12. Javaslat az Érd, Arany János u. 7. szám alatti 15642/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott albetét értékesítésére

        Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

13. Javaslat az Érd, Sas utcai telephely megvásárlására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékgazdálkodási rendszer” pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára  

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2013. évi keretösszegének megállapítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló pályázat benyújtására az Európa a polgárokért program testvérvárosi találkozók alprogramja keretében

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat fogorvosi ügyeletre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására

        Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

18. Javaslat az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

19. Beszámolók:

- Beszámoló a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2012. évi tevékenységéről

    Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2012. évi tevékenységéről

    Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2012. évi tevékenységéről

    Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

20. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

21. Javaslat házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

NAPIREND ELőTT:

Segesdi János alpolgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Elmondja, hogy polgármester úr később érkezik meg az ülésre. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Üdvözli a megjelentek között Bánsághy Balázs járási hivatalvezetőt, akit megkér, hogy mutatkozzon be.

Bánsághy Balázs, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának vezetője: Elmondja, hogy január 1-jével nevezték ki a járási hivatal élére. Eddig a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályvezető helyettese volt, ezért sok időt töltött munkával Érd környéken, dolgozott Törökbálinton, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél, valamint Pátyon szervezési referensként, ahol később két évig megbízott jegyző volt. 2011. áprilisában került a Kormányhivatalba. Szeretne működőképes hivatalt felállítani Érden. Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a holnapi naptól elkezdődik az Okmányirodában a 12 órás ügyfélszolgálat, remélhetőleg a lakosság megelégedésére.

Segesdi János alpolgármester: Megköszöni a bemutatkozást, és zökkenőmentes munkát kíván a járási hivatalnak. Elmondja, hogy 4 sürgős előterjesztés készült a Közgyűlés ülésére: a „Javaslat az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 hrsz-ú ingatlan felújítási összegének jóváhagyására”, a „Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre”, „Javaslat az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú kiírással összefüggésben pályázat benyújtására”, valamint a „Javaslat a „Stratégiai együttműködés kialakítása a kezelés ellátás területén” című KAB-KEF-10-KZ-0004 azonosítószámú pályázat fel nem használt támogatás lemondására” című sürgős előterjesztések. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztésekkel kiegészített napirend elfogadását.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D :

1. Tájékoztató az érdi térségi szennyvízberuházás előrehaladásáról

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására – a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat gyermekjóléti szolgáltatásra kiírt pályázat benyújtására és a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

11. - Javaslat új háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

- Javaslat az érdi 6525 hrsz-ú, Bajcsy Zs. út 143. szám alatti ingatlan épületében lévő rendelők használatba adására  

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

12. Javaslat az Érd, Arany János u. 7. szám alatti 15642/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott albetét értékesítésére

    Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság  elnöke

13. Javaslat az Érd, Sas utcai telephely megvásárlására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékgazdálkodási rendszer” pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára  

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2013. évi keretösszegének megállapítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló pályázat benyújtására az Európa a polgárokért program testvérvárosi találkozók alprogramja keretében

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat fogorvosi ügyeletre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására

    Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

18. Javaslat az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

19. Beszámolók:

- Beszámoló a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2012. évi tevékenységéről

    Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2012. évi tevékenységéről

    Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2012. évi tevékenységéről

    Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

20. Sürgős Előterjesztés: Javaslat az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 hrsz-ú ingatlan felújítási összegének jóváhagyására

    Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

21. Sürgős Előterjesztés: Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Sürgős Előterjesztés: Javaslat az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú kiírással összefüggésben pályázat benyújtására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Sürgős Előterjesztés: Javaslat a „Stratégiai együttműködés kialakítása a kezelés ellátás területén” című KAB-KEF-10-KZ-0004 azonosítószámú pályázat fel nem használt támogatás lemondására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

25. Javaslat házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Bakai-Nagy Zita

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Donkó Ignác

Igen

Dr. Döcsakovszky Béla

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Jakab Béla

Távol

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Segesdi János

Igen

Szabó Béla

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Távol

Tóth Tamás

Igen

Dr. Veres Judit

Igen