Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

2018. okt. 10.

J E G Y Z ő K Ö N Y V

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 14 fő:

Antunovits Antal, Bakai-Nagy Zita, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Jakab Béla, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit.

Meghívottak:           

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző, Dr. Csupor Endre vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Apáthy Zsuzsa Belső Ellenőrzési Csoportvezető helyettes.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az intelligens lomtalanítás tapasztalatairól

- Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

5. Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érd, Sas utcai telephely bérletére és megvásárlására vonatkozó szerződés jóváhagyására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd Kossuth u. 42. szám (hrsz:15739) alatti ingatlan vagyonkezelői jogának visszavonására, illetve orvosi rendelő kialakításra

        Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2011-2014. időszakra vonatkozó lakáskoncepciójáról szóló 52/2011. (II.24.) határozat módosítására

        Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

11. Javaslat az Érd, volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervek módosításához kapcsolódó Környezeti Vizsgálat lefolytatásáról, és a Környezeti Értékelés javasolt tematikájáról

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat egészségkártya vásárlására

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

13. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra  

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

14. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, Visegrádi Alap Kispályázatok (Small Grants) c. pályázathoz való csatlakozásról

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Beszámolók:

- Beszámoló a Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2012. évi munkájáról

        Előadó: Fülöp Sándorné elnök

- Beszámoló az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2012. évi munkájáról

        Előadó: Kopor Tihamér elnök

- Beszámoló az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2012. évi munkájáról

        Előadó: Antunovits Antal elnök

- Beszámoló a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2012. évi munkájáról

        Előadó: Dr. Veres Judit elnök

- Beszámolók a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat 2012. évi munkájáról

        Előadó: Mészáros Mihály elnök

-  Beszámoló a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat 2012. évi munkájáról

        Előadó: Donkó Ignác elnök

- Beszámoló az Oktatási és Művelődési Bizottság 2012. évi tevékenységéről

        Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

- Beszámoló a 2012. évben Érd Megyei Jogú Város területén végzett települési folyékony hulladékszállítási közszolgáltatásról 

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

17. Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének személyében bekövetkezett változás jóváhagyására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság fellebbezésének elbírálására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat átmeneti segély megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (2 db)

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

NAPIREND ELőTT:

Segesdi János alpolgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 fővel határozatképes, megnyitja az ülést.

Pulai Edina képviselő: Ügyrendi hozzászólásában kéri a képviselőket és a megjelenteket, hogy 1 perces néma csenddel emlékezzenek meg a kommunizmus áldozatairól.

Segesdi János alpolgármester: Kéri a megjelenteket, hogy 1 perces néma csenddel adózzanak a kommunizmus áldozatai előtt.

A Közgyűlésen jelen lévők egyperces néma csenddel adóztak a kommunizmus áldozatainak.

Segesdi János alpolgármester: Két sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja. Elsőként felteszi szavazásra a „Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendjére vette a „Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Bakai-Nagy Zita

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Donkó Ignác

Igen

Dr. Döcsakovszky Béla

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Jakab Béla

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Segesdi János

Igen

Szabó Béla

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Távol

Tóth Tamás

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

Segesdi János alpolgármester: Felteszi szavazásra a „Javaslat a volt lőtér területe szabályozási tervének módosításával kapcsolatosan a lakosság számára nyitva álló észrevételezési határidő meghosszabbítására” vonatkozó sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett napirendre vette „Javaslat a volt lőtér területe szabályozási tervének módosításával kapcsolatosan a lakosság számára nyitva álló észrevételezési határidő meghosszabbítására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Bakai-Nagy Zita

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Donkó Ignác

Igen

Dr. Döcsakovszky Béla

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Jakab Béla

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Segesdi János

Igen

Szabó Béla

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Távol

Tóth Tamás

Tartózkodik

Dr. Veres Judit

Igen

Segesdi János alpolgármester: Elmondja, hogy a „Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének személyében bekövetkezett változás jóváhagyására” vonatkozó előterjesztést a meghívó szerint zárt ülés keretében tárgyalták volna, de az érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. Felteszi szavazásra a módosított napirend elfogadását.

Tovább...