Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2013. március 28-ai üléséről

J E G Y Z ő K Ö N Y V

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 28-an a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 13 fő: Antunovits Antal, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Pulai Edina, Segesdi János, Szabó Béla, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző, Dr. Csupor Endre vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Dr. Magyar Melinda Lakosság szolgálati Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Apáthy Zsuzsa Belső Ellenőrzési Csoportvezető helyettes.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására  

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

4. Javaslat a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítására

        Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

5. - Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére

- Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. - Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének módosítására

- Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2013. évi üzleti tervének módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat Érd Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a 26300, 26301, 26302, 17966, 17923 hrsz-ú közterületek – Sas utca – elnevezésére

        Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

11. Javaslat a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű meghívásos pályázatának értékelése, javaslat a győztes pályázóval az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

        Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

12. Javaslat gépjármű továbbadományozásához való hozzájárulás megadására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat pályázat kiírására a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára

        Előadó: dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

17. Javaslat a magyar nemzeti címer, illetve zászló szabad használatával kapcsolatos nyilatkozat kiadására

        Előadó: Pulai Edina települési képviselő

18. Javaslat városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezésére

        Előadó: Pulai Edina települési képviselő

19. Beszámolók:

-     Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról

      Előadó: T. Mészáros András polgármester

      Meghívott: Pintér Lajos r. alezredes, mb. kapitányságvezető

-     Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről

        Előadó: T. Mészáros András polgármester                 

        Meghívott: Macsotay Tibor elnök

-     Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltóság 2012. évi tevékenységéről

        Előadó: T. Mészáros András polgármester                 

        Meghívott: Rózsa Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

-     Beszámoló a Városfejlesztési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2012. évi tevékenységéről

      Előadó: Szabó Béla, a bizottság elnöke

20. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

21. Javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj 2013. évi adományozására  

            Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

Tovább...