Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2013. május 30-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. május 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Csőzik László, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Jakab Béla, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Segesdi János, Szabó Béla, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosság-szolgálati Irodavezető, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési Csoportvezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Zsirkai László – Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Bozsogi János – Érdi Városi Televízió ügyvezetője, Szamek Zsolt – Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Nonprofit Kft ügyvezetője, Szántó Erzsébet Gizella – Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Pekár Zoltán – Pestterv Kft. képviselője.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató közbeszerzési eljárás megindításáról a közvilágítással kapcsolatban

- Tájékoztató fenntartói támogató nyilatkozat kiadásáról a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény részére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 4/2011. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. - Javaslat az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

- Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város településképi védelmével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervmódosítások véleményezési dokumentációjának jóváhagyására, a közigazgatási egyeztetés megindítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a települési értéktár létrehozására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat tagi kölcsön biztosítására az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Gesztelyi ház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a 8934 hrsz-ú közterületből 155m2 nagyságú terület kivonására (Avar utca)

            Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

15. Javaslat a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű engedélyezési terveinek elkészítésére

            Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

16. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 2013/14. tanév első félévi forrásának biztosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Beszámoló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített Állami Számvevőszéki jelentés alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., az Érdi Sport Kft., és az Érdi Városfejlesztési Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat „az önkormányzat tulajdonában álló gyepmesteri telep és eb-menhely üzemeltetése, és az ezzel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti, maradéktalan ellátása” tárgyú szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat stratégiai zajtérkép és az arra épülő intézkedési terv elkészítésére létrehozott önkormányzati társulás megszüntetésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

23. Javaslat vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára

            Előadó: Dr. Veres Judit a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

24. Beszámolók:

- Átfogó értékelés a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

26. Javaslat Érd Közneveléséért Díj 2013. évi adományozására

            Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

27. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj és az Év Családja Díj 2013. évi adományozására

            Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

28. Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj 2013. évi adományozására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Tovább...