Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2013. szeptember 19-ei üléséről

2018. okt. 10.

J E G Y Z ő K Ö N Y V

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 19-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 13 fő: Bakai-Nagy Zita, Fülöp Sándorné, Jakab Béla, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Segesdi János, Szabó Béla, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Apáthy Zsuzsanna Belső Ellenőrzési Csoportvezető helyettes, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Zsirkai László –Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Bozsogi János – Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szántó Erzsébet Gizella – Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Csabai Szabó Enikő – C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviselője.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

- Tájékoztató az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft, az Érdi Sport Kft, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft és az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Nonprofit Kft 2013. I. félévi gazdálkodásáról

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2013. I. félévi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

- Tájékoztató a PEB/030/1307-1/2013. számú törvényességi felhívás tartalmáról (szóbeli tájékoztatás)

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíj pályázatáról szóló 13/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet újraalkotására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

8. Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a KEOP.1.2.0. csatornázási projekt Érd MJV önrész finanszírozásához a Társulás által vállalt folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd, Velencei út 39-41. szám alatti uszoda sport- és rendezvénycsarnok működési költségeinek biztosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzletrészének megvásárlására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. részére többletforrás biztosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges, 19198 hrsz-ú és 18911 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

15. Javaslat az Érd Városáért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány és a Város Nyugalmáért Közalapítvány végelszámolásának megindítására 

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat az óvodai státuszhelyekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 177/2013. (VI.27.) határozat módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat a 8934 hrsz-ú közterületből 155m2 nagyságú terület kivonásáról és értékesítéséről szóló 136/2013. (V.30.) határozat módosítására

Előadó: Szabó Béla a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

21. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra

Előadó: Szabó Béla a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

22. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

23. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított címek és kitüntetések adományozására 

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Javaslat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Javaslat ápolási díj megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Javaslat bölcsődei elhelyezés elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Tovább...