Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2014. március 20-ai üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. március 20-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 13 fő: Antunovits Antal, Donkó Ignác, Dr. Döcsakovszky Béla, Fülöp Sándorné, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, D. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Szántó Erzsébet – Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Dr. Kőszegi Gábor – Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Főigazgató Főorvosa, Zsirkai László – Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Récsei Krisztina – Szociális Gondozó Központ vezető helyettese, Pálházy Imre – Érdi Városi Polgárőr Egyesület vezetője, Rózsa Gábor – Érd Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóparancsnok.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a Start Mintaprogramra benyújtott pályázatról

Előadó: Segesdi János alpolgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

4. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi B. elnöke

5. Javaslata sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András   polgármester

7. Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a víziközművek, műtárgyak 2014. évi bérleti díjának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András   polgármester

8. Javaslat döntés meghozatalára az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában

Előadó: T. Mészáros András   polgármester

9. Javaslat a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28.) határozat módosítására, és ezzel összefüggésben a 0110/103 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal  

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat döntés meghozatalára az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó területről

Előadó: T. Mészáros András   polgármester

13. Javaslat az Érd, Sas u. 2. szám alatti 17946/1 helyrajzi számú telephelyre megkötött albérleti szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

16. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítésére irányuló kérelmének fenntartói jóváhagyására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

17. Javaslat az Érdi Sport Kft-vel megkötött tagi kölcsön szerződés jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András   polgármester

19. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

20. Javaslat szándéknyilatkozat kibocsátására a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában

Előadó: T. Mészáros András   polgármester

21. Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjármű térítésmentes átadására a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság részére

Előadó: T. Mészáros András   polgármester

22. Javaslat vagyonvédelmi szolgáltatás bővítésére, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Beszámolók:

- Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester, Pálházy Imre, az egyesület elnöke

- Beszámoló Érd Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről 

           Előadó: T. Mészáros András polgármester, Rózsa Gábor tűzoltóparancsnok,

- Beszámoló a Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal, a bizottság elnöke

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi B. elnöke

24. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

25. Javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj 2014. évi adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

NAPIREND ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Elmondja, hogy 1 sürgős előterjesztés érkezett a Közgyűlés elé a „Javaslat szándéknyilatkozat kibocsátására a Sóskút község közigazgatási területéhez tartozó területrész átvételéről” című előterjesztést javasolja napirendre venni. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendjére vette a „Javaslat szándéknyilatkozat kibocsátására a Sóskút község közigazgatási területéhez tartozó területrész átvételéről” vonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Bakai-Nagy Zita

Távol

Dr. Csőzik László

Távol

Donkó Ignác

Igen

Dr. Döcsakovszky Béla

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Jakab Béla

Távol

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Segesdi János

Igen

Szabó Béla

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Tóth Tamás

Távol

Dr. Veres Judit

Igen

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

Tovább...