Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2014. április 24-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 14 fő: Antunovits Antal, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Jakab Béla, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Csabai Szabó Enikő – C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviselője, Simonics Gabriella – Szivárvány Óvoda vezetője, Szénásiné Mészáros Márta – Kincses Óvoda vezetője, Szamek Zsolt – Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Molnár György – Inter-Ambulancs Zrt. képviselője, Balogh Lajos – Inter-Ambulancs Zrt. képviselője.

NAPIREND ELőTT:

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató a házhoz menő lomtalanítás bevezetésről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató az Érd és térsége szennyvízberuházás megvalósulásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. - Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról; Tájékoztató az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról

- Tájékoztató az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény üzemeltetésében lévő Széles utcai piac és az Ercsi úti köztemető 2013. évi működéséről

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2013. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról 

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2013. évi felhasználásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a könyvvizsgáló személyében bekövetkező változás létesítő okiratokban történő átvezetésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a hatályos településrendezési eszközök módosításáról szóló 9/2012. (I.26.) határozat módosítására, a Bagoly utcai vasúti felüljáró helybiztosítását szolgáló korlátozások feloldása érdekében 

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő Érd, Fogoly u. 38. sz. alatti, 18226 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó igény benyújtására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2011-2014. időszakra vonatkozó lakáskoncepciójáról szóló 52/2011. (II.24.) határozat módosítására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

9. Javaslat a Titkár utca 24746 helyrajzi számú szakaszának ingatlan-nyilvántartási rendezésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány módosításáról szóló 206/2013. (VIII.26.) határozat módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat pályázat benyújtására „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” című KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati kiírásra

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat pályázat benyújtására az Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a fogorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára

            Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

14. Javaslat a Kincses Óvoda és a Szivárvány Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátására szóló megbízás adására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a 2014. évi nyári napközis tábor megrendezésére és szakmai programjának elfogadására

            Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

16. Javaslat a Szociális Gondozó Központ működésével összefüggő döntések meghozatalára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat pályázat benyújtására „Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2014-15.” című, 2014-15 – KMR kódú pályázatikiírásra

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

18. Javaslat a 2014-2016 évre szóló Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadására

            Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

19. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

20.  Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi ellenőrzéséről

- Javaslat az önkormányzati intézmények 2014. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

21. Beszámolók:

- Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

        Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 2013. évi tevékenységéről

        Előadó: Antunovits Antal, a bizottság elnöke

- Javaslat a Kemencés és Lakoma Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

23. Javaslat az Érdi Sport Díj 2014. évi adományozására 

            Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

24. Javaslat az Év Családja Díj 2014. évi adományozására

            Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

25. Javaslat ápolási díj elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Javaslat önkormányzati segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

NAPIREND ELőTT:

Megtörtént az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Elmondja, hogy 1 sürgős előterjesztés érkezett a Közgyűlés elé a „Javaslat a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést javasolja napirendre venni. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendjére vette a „Javaslat a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Bakai-Nagy Zita

Távol

Dr. Csőzik László

Távol

Donkó Ignác

Igen

Dr. Döcsakovszky Béla

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Jakab Béla

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Segesdi János

Igen

Szabó Béla

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Tóth Tamás

Távol

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Tovább...