Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. április 30-ai üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert.

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosságszolgálati Irodavezető,

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, dr. Fülöp Ildikó Személyzeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Rózsa Gábor – Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Érd Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóparancsnok, Ökrös Árpád – Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Érd Hivatásos Tűzoltóság képviselője, Macsotay Tibor Érd Városi Polgárőr Egyesület elnöke, Pintér Lajos Érdi Rendőrkapitányság kapitányság vezető.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató mentőtiszti szolgáltatás ellátására irányuló szerződés megkötéséről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottsági elnöke

- Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében lévő egyes köznevelési intézmények átszervezéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a Magyar Földrajzi Múzeum szakmai támogatására vonatkozó pályázatok benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató az érdi Fácán közben található 18093/36 helyrajzi számú ingatlant érintő vagyonrendezési eljárás lefolytatásának hivatalból történő kezdeményezéséről

Előadó: Simó Károly alpolgármester

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2014. év tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Pintér Lajos r. alezredes, kapitányságvezető

4. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Macsotay Tibor, az egyesület elnöke

5. Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2014. év tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Rózsa Gábor tű. őrnagy tűzoltóparancsnok

6. - Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a 2014. évi polgármesteri keret felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2014. évi felhasználásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és hatályon kívül helyezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. - Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételének kiszámítása alapjául szolgáló díjkalkuláció benyújtásáról

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

- Rendeletalkotási javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

9. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.0 változatának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat együttműködési szerződés megkötésére az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítési munkáinak segítése érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Fagyöngy utca egyes részeinek közterületből való kivonására, valamint ezen területek üzleti vagyonná történő átminősítésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat területátadással kapcsolatos megállapodás elfogadására Tárnok Nagyközség Önkormányzatával

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a 15677/2 helyrajzi számú közterület elnevezésére, valamint a városközponti lakótelep közterületeinek funkciók szerinti alakítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

17. Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2015. évi bérleti díjának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának meghatározására a 2013-2015. évekre

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

21. Javaslat a 2015. évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Javaslat az érdi Kós Károly Szakképző Iskola közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala IT biztonsági tanácsadás szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

24. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Javaslat a „Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

27. - Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

28. Beszámolók:

- Átfogó értékelés a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

- Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Simó Károly alpolgármester

- Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2014. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

29. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

30. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

31. Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

32. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

33. Javaslat az Év Családja Díj adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

Tovább...