Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. május 28-ai üléséről

2018. okt. 10.


Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, dr. Fülöp Ildikó Személyzeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Fehérné Tölgyesi Ildikó Főépítészi Csoport munkatársa, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Macsotay Tibor Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Ékes Gábor Járási Hivatal részéről

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Tájékoztatók

- Tájékoztató az Érd ófalusi B-60-as és B-61-es kútkataszteri számú termál kutak üzemeltetési jogának megszerzéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a 2014-2020 évekre vonatkozó Európai Uniós források kompenzációjáról Érd Megyei Jogú Város tekintetében

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.1. változatának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat az új hulladékkezelési technológiát alkalmazó hulladék-feldolgozó üzem létrehozására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7.  Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, az Érdi Városfejlesztési Kft. és az Érdi Sport Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a városi köztemető területénurnakút, emlékfal, és közvetlen környezetének kialakításával összefüggésben

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából meghozott 85/2015. (IV.30.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat pályázat kiírására a vagyonkezelésbe adott Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlan egyes helyiségeire

Előadó. T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának személyében bekövetkező változás létesítő okiratokban történő átvezetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat köznevelési szerződés megkötésére a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

17. Javaslat az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel kötendő új együttműködési szerződés elfogadására

Előadó: T.  Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 64/2015. (III.26.) határozat módosítására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

19. Javaslat a 2015. évi civil, illetve polgármesteri kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására vállalkozó háziorvos részére, a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

21. Javaslat megállapodás megkötésére a Gyermekünk Álmaiért Alapítvánnyal

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

22.Beszámolók:

- Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2014. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

üzemeltető szervezet képviselője

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

23. Egyebek

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

24. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

25. Javaslat Érd Közneveléséért Díj 2015. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

26. Javaslat Érd Egészségügyéért Díj 2015. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

27. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj 2015. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

NAPIREND ELőTT:

 

Az Év Családja Díj, az Érdi Sport Díj, valamint az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása

 

 

dr. Havasi Márta képviselő: Javasolja, hogy a 17. napirendet a „Javaslat az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel kötendő új együttműködési szerződés elfogadására” később tárgyalják, miután megkapják a rendőrség és a polgárőrség megállapodását. Korábban ez egy háromoldalú megállapodás volt: önkormányzat – polgárőrség – rendőrség. Most pedig ez két kétoldalú megállapodássá változott: a polgárőrség és a rendőrség, illetve a polgárőrsség és az önkormányzat között.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Szerinte a megállapodás így önmagában is értelmezhető. Nem tudja, hogy a Közgyűlés a polgárőrség és a rendőrség közötti megállapodás nélkül, vagy pedig azzal együtt kívánja tárgyalni a napirendet.

 

T. Mészáros András polgármester: Javasolja, hogy az eredetileg a 24. napirendi pontot a „Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére” 12. napirendként és nyilvános ülés keretében tárgyalják, mivel a pályázók hozzájárultak, hogy nyilvános ülés keretében tárgyalja a Közgyűlés. Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

Tovább...