Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. június 25-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosságszolgálati Irodavezető, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Dudás Erzsébet Humán Iroda, Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

NAPIRENDI ELőTT:

Megtörtént az Érd Egészségügyéért Díj és az Érdi Közszolgálati Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére a Fácánköz u. – Pacsirta u. – Fogoly u. – Pintyőke u. által közrezárt tömb területére vonatkozóan, valamint a HÉSZ módosítására a Gksz-4 övezetre vonatkozó szabályozási előírások tekintetében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

5. Javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

6. Javaslat a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslata volt ófalusi téglagyár területén találhatóérdi 24601 és 24604 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötésére és peren kívüli egyezség elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázathoz kapcsolódó önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az SH/3/32 regisztrációs számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére bérbe adott, Sas utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési terve felülvizsgálatának elfogadására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

14. Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére a német nemzetiségi óvodával

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat pályázat kiírására a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

18. Javaslat a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 101/2015. (IV.30.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvosok részére a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

20. Javaslat megállapodás megkötésére a Szülők Fóruma Egyesülettel

Előadó: Simó Károly alpolgármester

21. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2015. I. féléves tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

23. Javaslat a Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására vonatkozó javaslat megtételére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Javaslat házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztő, Simó Károly alpolgármester úr a 13. napirendi pontot „Javaslat Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési terve felülvizsgálatának elfogadására” illetve a 24. napirendi pont előterjesztője Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet a „Javaslat házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására” visszavonja.

Szabó Béla Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság rendkívüli ülést tartott a Közgyűlés előtt. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett javasolja, hogy az előterjesztő vonja vissza a volt ófalusi téglagyár területén található érdi 24601, 24604 és 25033 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötésére és peren kívüli egyezség elfogadására vonatkozó javaslatát. A bizottság kéri, hogy a polgármester folytasson ezzel kapcsolatban tárgyalásokat, és javasolja, hogy a Közgyűlés későbbi ülésén kerüljön előterjesztésre.

 T. Mészáros András polgármester: A bizottsági javaslatot befogadja és ezért a 7. napirendi pontot „Javaslata volt ófalusi téglagyár területén találhatóérdi 24601 és 24604 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötésére és peren kívüli egyezség elfogadására” leveszi napirendjéről. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.


Tovább...