Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. november 26-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. november 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosság-szolgálati Irodavezető, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Minőségirányítási vezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodaveztő, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Garamszegi Andrea Városrendészeti Csoportvezető, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető.

NAPIREND ELőTT:

Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T.  Mészáros András polgármester

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

7. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Antunovits Antal és dr. Bács István települési képviselők

8. Javaslat a 40-es számú vasúti fővonal Kelenföld-Százhalombatta szakaszának korszerűsítése kapcsán a Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával kapcsolatos kezdeményezés támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a KRAUSE Kft. telephelyére – Érd, 24799/3 és 24726 hrsz-ú ingatlanok – vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat beruházási célokmány módosítására az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Család- és Gyermekjóléti Központtá történő átalakításával kapcsolatban

Előadó. T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a 2014. évre fennálló vízi közmű eszközhasználati díjtartozás részbeni elengedésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. - Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására

- Javaslat az önkormányzat családsegítési, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció elfogadására és az új kamerarendszer térfigyelő kamerahelyeinek kijelölésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a közterületi információs rendszer terveinek elfogadására és az ütemezett megvalósítás költségeinek biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program című pályázat keretében többlet önerő biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat fiókgyógyszer létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

21. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvosok részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

22. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

23. Javaslat a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati visszatérítendő támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

NAPIREND ELőTT: 

Megtörtént Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja: „Javaslat az Érd, Intéző u. 30. szám alatti 24802 hrsz-ú ingatlan megvásárlására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette az ülés napirendjére a sürgős előterjesztést. 

A sürgős előterjesztés napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol

T. Mészáros András polgármester: Visszavonja a „Javaslat a KRAUSE Kft. telephelyére – Érd, 24799/3 és 24726 hrsz-ú ingatlanok – vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére” és a „Javaslat a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció elfogadására és az új kamerarendszer térfigyelő kamerahelyeinek kijelölésére” előterjesztést. Felteszi szavazásra a módosított napirendet. 

Tovább...