Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. december 17-ei üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december 17-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosság-szolgálati Irodavezető, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Minőségirányítási vezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Dr. Kertész Orsolya Személyzeti csoportvezető, Dudás Erzsébet Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Garamszegi Andrea Városrendészeti Csoportvezető, Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési Csoportvezető, Szántó Erzsébet Gizella Érdi Sport Kft. ügyvezető, Vargáné Balogh Erika Érdligeti Általános Iskola igazgató, Sárközi Márta Érdi Tankerület igazgató, Szamek Zsolt ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató a központi költségvetési finanszírozás összegéről az önkormányzat 2016. évi költségvetésében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó: települési képviselő

3. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó. T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T.  Mészáros András polgármester

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.2 változatának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésekhez szükséges ingatlanok megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön összegének rendezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat nyomravezetői díj kitűzésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Európa a polgárokért „Városok hálózatai”, valamint „Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat az Érdi Galéria 2016. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 2016. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi munkatervének elfogadására és a 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat támogató nyilatkozat kiadására az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában

Előadó: Kopor Tihamér települési képviselő

22. Javaslat Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési terve felülvizsgálatának elfogadására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

23. Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

25. Javaslat szolgáltatási szerződés megújítására a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatás tekintetében

Előadó: Simó Károly alpolgármester

26. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

27. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

28. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére az alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

29. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

30. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

31. Javaslat Csuka Zoltán Díj 2016. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

32. Javaslat Érdi Művészeti Díj 2016. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

NAPIREND ELőTT:

Közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök elismerése

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Két sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja:

„Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

A sürgős előterjesztés napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Veres Judit

Igen

T. Mészáros András polgármester: A másik sürgős előterjesztés a „Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdligeti Általános Iskola intézményvezető megbízásának véleményezésére”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

A sürgős előterjesztés napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

Dr. Csőzik László képviselő Ügyrendi: Javasolja, hogy a „Javaslat támogató nyilatkozat kiadására az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában” című előterjesztést ne tárgyalja a Közgyűlés, hiszen nem helyi közügyről van szó. Korábban ilyen országos politikai vonatkozású ügyekben korábban sem adtak ki támogató nyilatkozatot.

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy levegyék napirendről a „Javaslat támogató nyilatkozat kiadására az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában” című előterjesztést.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 5 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította a napirendről való levételt.

 

A napirendről való levételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Nem

Dr. Bács István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Donkó Ignác

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Nem

Mórás Zsolt

Nem

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Nem

Szabó Béla

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

T. Mészáros András

Nem

Dr. Veres Judit

Nem

 

T. Mészáros András polgármester: Javasolja, hogy első napirendi pontként tárgyalják a „SÜRGőS ELőTERJESZTÉS: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdligeti Általános Iskola intézményvezető megbízásának véleményezésére”. Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 
Tovább...