Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. február 26-ai üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosság-szolgálati Irodavezető,        Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, dr. Fülöp Ildikó Személyzeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoport vezető, Ékes Gábor Járási Hivatal részéről

 

NAPIREND ELőTT:

Simó Károly alpolgármester: T. Mészáros András polgármester betegsége miatt ma ő vezeti az ülést. Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést.

Dr. Veres Judit képviselő: Ügyrendi hozzászólásában kéri a képviselőket és a megjelenteket, hogy 1 perces néma csenddel emlékezzenek meg a kommunizmus áldozatairól.

Simó Károly alpolgármester: Kéri a megjelenteket, hogy 1 perces néma csenddel adózzanak a kommunizmus áldozatai előtt.

 

A Közgyűlésen jelen lévők egyperces néma csenddel adóztak a kommunizmus áldozatainak.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az Érd, Szent István útnak a 30. vasútvonal 212+24,40 km. szelvény és a 40. vasútvonal 173+73,05 km. szelvény külön szintű átvezetése és a közútkapcsolat megépítése projekt jelenlegi állásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat eredményéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről alkotott 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

8. Javaslat szándéknyilatkozat megtételére a 2014-2020. évek fejlesztési projektjeiről

Előadó: Simó Károly alpolgármester

9. Javaslat elvi döntés meghozatalára az Érden létesítendő bíróság és ügyészség ismételt szorgalmazása érdekében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015-2019. közötti lakáskoncepciójának elfogadására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

11. Javaslat a Városi Galéria üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból történő kiválással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat szándéknyilatkozat kibocsátására a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a polgármester 2015. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Városok hálózatai” című pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiegészítésére az érdi köznevelési intézmények működését támogató alapítványok székhelyhasználata tárgyában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

21. Javaslat az 1. számú házi-gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat elbírálására, és a körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

22. Beszámolók:

- Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

- Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

- Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

23.  Egyebek 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart! 

24. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2015. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Javaslat házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezéselbírálására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Tovább...