Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. március 26-ai üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert.

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, dr. Fülöp Ildikó Személyzeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoport vezető, Ékes Gábor Járási Hivatal részéről, Dr. Schütz István és Dr. Kiss József háziorvosok, Dr. Losonci István Orvosi Kamara képviseletében, Ecsedi István a Delfintel Kft. képviseletében, Szántó Erzsébet Érdi Sport Kft ügyvezetője, Bérces Pál, Vancsin József PlanBau képviseletében, Mészáros Mihály ÉKF igazgatója, Molnár György és Balogh Lajos az Inter-Ambulance Zrt. képviselői.NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység 2014. évi költségelszámolásáról és tevékenység ellátásának tapasztalatairól

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

4. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 233/2010. (VII.19.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének és a 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatának módosítására a város több részterülete vonatkozásában

Előadó: T.  Mészáros András polgármester

6. - Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételének kiszámítása alapjául szolgáló díjkalkuláció elfogadására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

- Rendeletalkotási javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

7. Javaslat pályázati felhívás elfogadására, új hulladékkezelési technológiát alkalmazó hulladék feldolgozó üzem létrehozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat elvi döntés meghozatalára az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztési koncepciójáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a 6199/6 helyrajzi számú közterület elnevezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat háziorvosi rendelők létesítésére a Felső u. 43. szám alatti ingatlanon

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Újság kiadásához szükséges áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására, valamint tájékoztató az Érdi Újság kiadására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány és a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat pályázat kiírására a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok ellátására kötött szerződés megszüntetésére

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

19. Javaslat egyes önkormányzati intézmények 2015. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

20. Beszámolók:

- Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2014. évben 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Központi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2014. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Javaslat a Kemencés és Lakoma Kft. Városi Galéria működtetésével kapcsolatos 2014. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal a bizottság elnöke

21. Egyebek

Tovább...