Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. január 29-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 29-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosság-szolgálati Irodavezető,        Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, dr. Fülöp Ildikó Személyzeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Szamek Zsolt az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szántó Erzsébet Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Borsitzky Kálmán Érdi Vigadó ügyvezetője, Ékes Gábor Járási Hivatal részéről

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről a képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról (I. forduló)

Előadó: Csornainé Romhányi Judit települési képviselő

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendeletének módosítására, illetve a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. - Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti terve alapján a 2015. évi támogatás fedezetének biztosítására

- Javaslat Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a 2015. évi támogatás fedezetének biztosítására

- Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti terve alapján a 2015. évi támogatás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat célokmány elfogadására az Érd, Bethlen Gábor utca 33. hrsz.:15452/1 ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakításáról

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

12. Javaslat célokmány elfogadására az Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda felújítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

13. Javaslat a Városi Galéria 2015. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat tagok delegálására a Megyei Jogú Városok Szövetségében működő, állandó szakmai bizottságokba

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának személyére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a Közép- Magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszterből történő kilépésre és az elmaradt tagdíj megfizetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Beszámolók:

- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

- Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

- Beszámoló a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

18. Egyebek

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja: a „Javaslat a szándéknyilatkozat megtételére a 2019. évi ifjúsági férfi világbajnokság megrendezésével kapcsolatban”. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a „Javaslat a szándéknyilatkozat megtételére a 2019. évi ifjúsági férfi világbajnokság megrendezésével kapcsolatban” tárgyú sürgős előterjesztést napirendre vette. 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

 
Tovább...