Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. szeptember 24-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. szeptember 24-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosság-szolgálati Irodavezető,        Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Dudás Erzsébet Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Grabovszky Ildikó ÉKFI temetői és piac részlegének vezető, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezető, Sárközi Márta Érdi Tankerület igazgató

dr. Bács István alpolgármester: T. Mészáros András polgármester úr később fog csatlakozni és addig ő vezeti az ülést. Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 fővel határozatképes, megnyitja az ülést.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázatról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló rendelet újraalkotására

Előadó: T.  Mészáros András polgármester

6. Javaslat a „vis maior” esetén károkat szenvedett magánszemélyek támogatásáról szóló 31/2003. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. - Tájékoztató az Érd Megyei Jogú Város rövid-, és középtávú fejlesztéseiről szóló Batthyány 2015-2020 Programról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város helyi gazdaságfejlesztésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat a Velencei úton tervezett szabadidőközpont és szállásfejlesztés megvalósításához szükséges döntéshozatalra (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város egészségügyi intézményrendszere fejlesztési programjának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesztési programjának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményrendszerének (iskolák) fejlesztésére vonatkozó program elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményrendszerének (óvodák) fejlesztésére vonatkozó program elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú csomópontjainak rendezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város helyi és helyközi közösségi közlekedésének fejlesztésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata Alapokmányának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat településrészi önkormányzat létrehozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Megválasztott tagok eskütétele

10. Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat beruházási célokmány módosítására az Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda felújításával összefüggésben

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a Salgói utca tulajdonjogi és ingatlan-nyilvántartási rendezésével összefüggésben településrendezési szerződés megkötésére aVery Well Kereskedelmi, Szórakoztató és Szolgáltató Kft.-vel és az FBM Ingatlan Kft.-vel

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról szóló 148/2015. (VI.25.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 13733 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat az egykori Fagyöngy utca illetve az Eperfa utca területéből kialakítandó önálló ingatlanok értékesítésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat vezetékjog alapítására, gázvezeték biztonsági övezetének biztosítására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

17. Javaslat az Érdhő Kft. „távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című pályázaton történő részvételének támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázat jóváhagyásáról szóló 98/2014. (IV.24.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat a 2015. szeptember 1-jétől folytatódó közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Javaslat Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének megújításáról szóló 161/2015. (VI.25.) határozat módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

23. Javaslat a 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

24. Javaslat megállapodás megkötésére a Gyermekünk Álmaiért Alapítvánnyal

Előadó: Simó Károly alpolgármester

25. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

26. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

27. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézménye tagintézmény-igazgatói pályázatának véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

28. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

29. Javaslat Pest Megyei Díjak adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

30. Javaslat gazdasági haszonállat tartását megtiltó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

dr. Bács István alpolgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Szeretettel meghívja a képviselőket október 5-én 11 órára a Bem téri InterSpar alapkőletételére. Elmondja, hogy a kiküldött napirendekhez Csornainé Romhányi Judit és Szűcs Gábor képviselők benyújtottak egy Sürgős előterjesztést a „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságról szóló rendelet tervezet” címmel. A benyújtás módja nem felel meg az SzMSz-nek, nem lehet felvenni sürgős előterjesztésként. A benyújtott rendelet tervezet a januárban benyújtott rendelet tervezetnek valamivel rövidebb változata. Javasolja, hogy ne vegyék napirendre a rendelet tervezetet.

Szűcs Gábor képviselő: A sürgősséget a Batthyány 2015-2020 Program indokolja. A januárban felvetett problémákat azóta sem sikerült orvosolni. Például a szerződések a város honlapján 2007 óta nem frissültek.

Dr. Bács István alpolgármester: Az SzMSz szerint: Sürgős előterjesztés kizárólag előre nem látható, gyors intézkedést igénylő ügyben, rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. A sürgősség megalapozottságát az előterjesztésben indokolni kell. Véleménye szerint ez nem áll fent. Szavazásra teszi fel a „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságról szóló rendelet tervezet” napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 3 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 2 tartózkodással nem vette napirendre „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságról szóló rendelet tervezet”-et.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Nem

Donkó Ignác

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Nem

Kopor Tihamér

Nem

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Tartózkodik

Simó Károly

Nem

Szabó Béla

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

T. Mészáros András

Távol

Dr. Veres Judit

Távol


Tovább...