T. Mészáros András polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. Hozzáteszi, hogy volt a szóban forgó 5 millió forintos támogatása a Közgyűlésnek, valamint további három - saját szándékból – kisebb kárpátaljai település támogatása. Az időpontok, illetve bizonyos célok átfogalmazása szükségessé vált, mely a 8. számú mellékletben látható, ehhez kéri a Megyei Jogú Városok Szövetsége a hozzájárulást.

Szűcs Gábor képviselő: Alapvetően a támogatással teljes mértékben egyetértenek, azonban az újbóli módosítással probléma merül fel. Valamit lépjenek. Vagy a határon túli településekért felelős államtitkár úr, vagy valamit lépjenek, mert így a rászorulókhoz, akiknek szánnák a támogatást azokhoz nem fog eljutni, ezekkel az időpont módosításokkal. Találjanak ki egy működő modellt. Kéri polgármester urat, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségében ez vesse fel, akár a kinti hasonló szövetséggel együttműködés keretében, de próbálják megoldani, hogy eljusson a támogatás.

T. Mészáros András polgármester: A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökének, Szita Károly polgármester úrnak meg fogja írni, illetve tolmácsolni fogja, azonban látható, hogy a három kisebb településnek szánt 5 millió forintos támogatás is mintegy háromnegyed részben tudott teljesülni, pedig a Máltai Szeretetszolgálat kapcsolatait is igénybe vették.

Szűcs Gábor képviselő: Ha jól tudja, a kinti hasonló szerveződésnek a vlovi polgármester az elnöke, vele pedig valamelyik érdi sportklubnak van kapcsolata.

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetségével a kárpátaljai magyarok támogatása érdekében 2015. december 17-én megkötött támogatási megállapodás 7. és 8. pontjait a határozat melléklete szerint módosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításról szóló okirat aláírására.

Határidő: megállapodás továbbítására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1. melléklet a __/2017. (VI. 22.) határozathoz

Támogatási megállapodás 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256, adószám: 15731254-2-13, képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) másrészről

a Megyei Jogú Városok Szövetsége (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 3. III. em. 24.; bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.017/1991, nyilvántartja a Bács-Kiskun Megyei Bíróság; adószám: 19045157-2-41; képviseletében: Szita Károly elnök), mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1.  A Támogató és a Támogatott elöljáróban rögzítik, hogy egymással 2015. december 17. napján Támogatási megállapodást kötöttek.

2.  A  Támogatási megállapodás 1.  számú módosítása következtében, a szerződés 6. számú pontjának értelmében „A Támogatott a 2. pont szerint meghatározott célra kapott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról legkésőbb 2017. június 30. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé.”

3.  A Támogató és a Támogatott a Támogatási megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. 1.  A Támogatási megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

7. A Támogatott az elszámoláshoz a megvalósításról szóló szöveges beszámolót csatol. A beszámoló részeként a támogatás felhasználásáról készített összesített kimutatást, az önkormányzati támogatásból elszámolni kívánt, pénzügyileg rendezett, hitelesített számlák másolatát, az elszámolást alátámasztó egyéb dokumentáció hiteles másolatát kell benyújtani a Támogató részére.

3.2.  A Támogatási megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

8. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatásról készített, hitelesített számlamásolatokkal történő beszámoló elmulasztása esetén Támogató a támogatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A §-a alapján visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, illetve kezdeményezheti annak módosítását. Ebben az esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 98. §-a szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató számlájára.

4. A jelen Támogatási Megállapodás négy (4) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből két-két példány a Támogató részére, illetve a Támogatott részére kerül átadásra.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

197/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról szóló megállapodás módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetségével a kárpátaljai magyarok támogatása érdekében 2015. december 17-én megkötött támogatási megállapodás 7. és 8. pontjait a határozat melléklete szerint módosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításról szóló okirat aláírására.

Határidő: megállapodás továbbítására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1. melléklet a 197/2017. (VI. 22.) határozathoz

Támogatási megállapodás 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256, adószám: 15731254-2-13, képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) másrészről

a Megyei Jogú Városok Szövetsége (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 3. III. em. 24.; bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.017/1991, nyilvántartja a Bács-Kiskun Megyei Bíróság; adószám: 19045157-2-41; képviseletében: Szita Károly elnök), mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1.  A Támogató és a Támogatott elöljáróban rögzítik, hogy egymással 2015. december 17. napján Támogatási megállapodást kötöttek.

2.  A  Támogatási megállapodás 1.  számú módosítása következtében, a szerződés 6. számú pontjának értelmében „A Támogatott a 2. pont szerint meghatározott célra kapott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról legkésőbb 2017. június 30. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé.”

3.  A Támogató és a Támogatott a Támogatási megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. 1.  A Támogatási megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

7. A Támogatott az elszámoláshoz a megvalósításról szóló szöveges beszámolót csatol. A beszámoló részeként a támogatás felhasználásáról készített összesített kimutatást, az önkormányzati támogatásból elszámolni kívánt, pénzügyileg rendezett, hitelesített számlák másolatát, az elszámolást alátámasztó egyéb dokumentáció hiteles másolatát kell benyújtani a Támogató részére.

3.2.  A Támogatási megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

8. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatásról készített, hitelesített számlamásolatokkal történő beszámoló elmulasztása esetén Támogató a támogatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A §-a alapján visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, illetve kezdeményezheti annak módosítását. Ebben az esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 98. §-a szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató számlájára.

4. A jelen Támogatási Megállapodás négy (4) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből két-két példány a Támogató részére, illetve a Támogatott részére kerül átadásra.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen