T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy egyre több az olyan házasság, amit nem a házasságkötő teremben kötnek. Ennek külön díja és feltételei vannak, és ezt szabályoznák újra. Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megrendezendő házasságkötés, és bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) létesítése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatást igénybe vevőkre, valamint az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül történő megtartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként e rendelet szerinti díjat kell fizetni.

3. § Az anyakönyvi események lebonyolítását az önkormányzat az Érd Alsó u 3. szám alatti Polgárok Háza házasságkötő termében (a továbbiakban: hivatali helyiség) biztosítja.

4. § E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidőn a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidőt kell érteni.

2. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályai

5. § (1) Külön jogszabályban meghatározott kérelemre anyakönyvi esemény külső helyszínen illetve hivatali munkaidőn kívül rendezhető. Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél.

(2) A hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyez, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül és az anyakönyvi iratok védelme biztosított.

3. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke

6. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével anyakönyvi eseményenként 50.000 forint díjat kell fizetni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény ellentételezéseként nem kell díjat fizetni, ha a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget.

7. § A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 20 főt meg nem haladó vendéglétszám esetén 5.000 forint, 20 fő vendéglétszám felett 10.000 forint díjat kell fizetni.

4. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

8. § (1) Hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben megrendezett anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett, 5.500 forint díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetőt 10.000 forint díjazás illeti meg.

9. § E rendelet szerinti díjak az anyakönyvi eseményhez szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül a külön igényelhető egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

10. § E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett anyakönyvi események során kell alkalmazni.

12. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

22/2017. (VI.28.)

önkormányzati rendelet

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megrendezendő házasságkötés, és bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) létesítése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatást igénybe vevőkre, valamint az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül történő megtartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként e rendelet szerinti díjat kell fizetni.

3. § Az anyakönyvi események lebonyolítását az önkormányzat az Érd, Alsó u. 3. szám alatti Polgárok Háza házasságkötő termében (a továbbiakban: hivatali helyiség) biztosítja.

4. § E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidőn a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidőt kell érteni.

2. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályai

5. § (1) Külön jogszabályban meghatározott kérelemre anyakönyvi esemény külső helyszínen illetve hivatali munkaidőn kívül rendezhető. Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél.

(2) A hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyez, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül és az anyakönyvi iratok védelme biztosított.

3. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke

6. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével anyakönyvi eseményenként 50.000 forint díjat kell fizetni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény ellentételezéseként nem kell díjat fizetni, ha a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget.

7. § A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 20 főt meg nem haladó vendéglétszám esetén 5.000 forint, 20 fő vendéglétszám felett 10.000 forint díjat kell fizetni.

4. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

8. § (1) Hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben megrendezett anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett, 5.500 forint díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetőt 10.000 forint díjazás illeti meg.

9. § E rendelet szerinti díjak az anyakönyvi eseményhez szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül a külön igényelhető egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

10. § E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett anyakönyvi események során kell alkalmazni.

12. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet.

 

A rendeletalkotásról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen