Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. április 28-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. április 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos,    Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Minőségbiztosítási vezető, Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Rózsa Gábor Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnok, Litter Ferenc c. tűzoltó főtörzsőrmester; Németh Zoltán József c. tűzoltó törzsőrmester; és Jakus Ferenc c. tűzoltó főtörzsőrmester, Szántó Erzsébet Gizella Érdi Sport Kft. ügyvezető, Sárközi Márta Érdi Tankerület igazgató, Pató Anna Érdi Tankerület munkatársa, Récsei Krisztina Szociális Gondozóközpont vezetője, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Sallai László tű. százados, mb. kirendeltség-vezető

Rózsa Gábor Tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

3. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Tájékoztatók:

-  Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2014/2015. tanévben végzett munkájáról, valamint egyes intézmények átszervezéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Sárközi Márta, a KLIK Érdi Tankerület vezetője

Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum vezetője

- Tájékoztató a Szociális Gondozó Központ gépjármű beszerzésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. - Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2015. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2015. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2015. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III. 31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve módosításának megindítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az érdi 02/21 és 07/14 hrsz-ú, kivett saját használatú utak kivásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges előzetes döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a Tolmács utca Velencei út és Jegyző utca közötti szakaszának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a „volt Téglagyár” területének rehabilitációjára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat beruházási célokmányok elfogadására:

- Felső Parkvárosi Óvoda

- Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

- Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

- Felső Parkvárosi Általános Iskola

- Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

- Új ásványvíz kút létesítése

- Nagy forgalmú közúti csomópontok rendezése

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Rendőrkapitányság részére nyújtandó önkormányzati támogatásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat háziorvosi rendelők létesítésére a Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatti ingatlanon

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. - Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására

- Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a 2016. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

19. Javaslat a 4. számú vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

20. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Beszámolók:

- Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi működéséről

Előadó: Simó Károly alpolgármester

- Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2015. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Volánbusz Zrt. képviselője

22. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

23. Javaslat az Év Családja Díj adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

NAPIRENDI ELőTT:

Megtörtént az elismerések átadása a város tűzbiztonsága érdekében végzett munkáért Litter Ferenc c. tűzoltó főtörzsőrmester; Németh Zoltán József c. tűzoltó törzsőrmester; és Jakus Ferenc c. tűzoltó főtörzsőrmester részére.

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Három sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja. Az első a „Javaslat az Érd, Budai út 7. szám alatt található ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés módosítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a„Javaslat az Érd, Budai út 7. szám alatt található ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés módosítására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

 

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

 

Igen

 

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: A másik sürgős előterjesztés a „Javaslat az érdi Szabadság tér 7. szám alatti 19155 helyrajzi számú ingatlan kivásárlására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a„Javaslat az érdi Szabadság tér 7. szám alatti 19155 helyrajzi számú ingatlan kivásárlására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Veres Judit

 

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: A harmadik sürgős előterjesztés a „Javaslat Kossuth-díj adományozására történő javaslattétel kezdeményezésére”, amit zárt ülés keretében javasol tárgyalni.

Dr. Havasi Márta képviselő ügyrendi: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 28. § (2) szerint: Sürgős előterjesztés kizárólag előre nem látható, gyors intézkedést igénylő ügyben, rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. A sürgősség megalapozottságát az előterjesztésben indokolni kell.Szerinte ezeknek az eljárásjogi feltételeknek nem felel meg az előterjesztés.

T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a fogadóóráján kereste meg, aki az indítványt szeretné megtenni. A leadási határidő május 2-a, ami indokolja a sürgősséget. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett napirendre vette a „Javaslat Kossuth-díj adományozására történő javaslattétel kezdeményezésére” vonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Tartózkodik

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Veres Judit

Igen

 

Dr. Havasi Márta képviselő ügyrendi: Kérdezi, hogy az általa benyújtott „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról” szóló előterjesztés felkerült-e a napirendre. Nem sürgősségi előterjesztés volt.

T. Mészáros András polgármester: Nem került fel a napirendre.

Dr. Havasi Márta képviselő: Kérdezi, hogy polgármester úr elő sem terjesztette szavazásra, hogy napirendre vegyék.

T. Mészáros András polgármester: Nem. Elő sem terjesztette.

Dr. Havasi Márta képviselő: Köszönöm.

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a fentiek szerint módosított napirendet.

 
Tovább...