NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Elmondja, hogy a mai napon, február 25-én van a kommunizmus áldozatainak emléknapja, ezért kéri, hogy az ülést egyperces néma felállással kezdjék meg. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Elmondja, hogy a napirend előtt Érd Kiváló Sportolója és Érd Kiváló Sportcsapata Díj átadására kerül sor.

A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek a kommunizmus áldozataira.

Megtörtént Érd Kiváló Sportolója Díj átadása Bodnár Eszter Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója-, valamint Érd Kiváló Sportcsapata Díj átadása az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói részére.

T. Mészáros András polgármester: A napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a „Javaslat Érd Ófalu turisztikai fejlesztéseit megalapozó koncepció elfogadására” vonatkozó napirendi pontot visszavonja, tájékoztatásul elmondja, hogy az SZMSZ módosításához kapcsolódóan dr. Havasi Márta módosító indítványt nyújtott be. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat-módosítás véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap 2016. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat felhatalmazás megadására a Modern Városok Program keretében beruházás-lebonyolítói megbízási szerződések megkötése céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2015-2019. közötti lakáskoncepciójának elfogadásáról szóló 26/2015. (II.26.) határozat módosítására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Bizottság elnöke

10. Javaslat a Duna menti turizmus-fejlesztési koncepció készítésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására - „Local Agenda 21”

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Beszámolók:

- Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

- Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

- Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

18. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2016. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Az ülésen megtárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen