Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. május 26-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. május 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 14 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Minőségbiztosítási vezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Dudás Erzsébet Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Rózsa Gábor Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Bánsághy Balázs Érdi Járási Hivatalvezető, Fekete Zoltán Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. ügyvezetője

 

NAPIREND ELőTT:

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása

Év Családja Díj átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) rendeletének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet, valamint a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) rendeletének módosítására

Előadó: dr. Havasi Márta frakcióvezető

6. Javaslat a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., az Érdi Sport Kft. és az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

8. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető

9. Javaslat az Érd, Tállya utca 12/A. alatti ingatlan megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd Budai út 7. szám alatti irodaépületnek a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala és szakigazgatási szervei részére történő használatba adásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat önkormányzati tulajdonú térburkoló kő térítésmentes átadására Érd Hivatásos Tűzoltóság részére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat pályázat benyújtására a KEHOP-5.2.9 „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régióban” című pályázati kiírásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-vel (jogelőd: Érd M7 Kft.) megkötött adásvételi szerződés módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

15. Javaslat az Érd, Topoly utca 2. szám alatti, Időseket Ellátó Központ felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a 2016. évi civil kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

18. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2015. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: üzemeltető szervezet képviselője

19. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

20. Javaslat Érd Közneveléséért Díj 2016. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

21. Javaslat Érd Egészségügyéért Díj 2016. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

22. Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj 2016. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

NAPIREND ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja.

Dr. Havasi Márta képviselő, ügyrendi hozzászólás: Javasolja, hogy ne vegye napirendre a Közgyűlés a sürgős előterjesztést. Szerinte semmi nem indokolja a sürgősséget. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 28. §-ának (2) bekezdése szerint „Sürgős előterjesztés kizárólag előre nem látható, gyors intézkedést igénylő ügyben, rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. A sürgősség megalapozottságát az előterjesztésben indokolni kell.” Az előterjesztő Szita Károly Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke sajtótájékoztatójára hivatkozik, melyet április 19-én tartott. A sajtótájékoztatón ilyen kéréssel nem fordult az önkormányzatokhoz. Csak annyit kért, hogy azok az önkormányzatok, akik még nem tettek eleget annak a korábbi felkérésnek, hogy támogassák a népszavazási kezdeményezést, illetve utasítsák el a menekültek befogadását, az erre irányuló uniós kezdeményezést, azok tegyék ezt meg. A közgyűlés – az ellenzék ellenszavazatai mellett – tett már ilyen értelmű nyilatkozatot 2015. december 17-én. Kérdezi, hogy a felkérés mikor érkezett meg az önkormányzathoz. A sajtótájékoztató április 19-én volt, áprilisban is volt Közgyűlés, és júniusban is lesz Közgyűlés. Tehát semmi nem indokolja a sürgősséget, az se indokolja, hogy népszavazás lesz vélhetően nyár végén, ősz elején. Ezt akár idő előtti kampánynak is lehet minősíteni, még a kampány időszak előtt és ezzel is befolyásolni a választópolgárokat. Javasolja, hogy ne vegyék napirendre az előterjesztést, ami nem felel meg az SZMSZ-nek, illetve idő előtti.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosító indítványt. Javasolja, hogy utasítsa el a Közgyűlés dr. Havasi Márta képviselő módosító indítványát.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasította dr. Havasi Márta indítványát, mely szerint a Közgyűlés ne vegye napirendjére a sürgős előterjesztést.

 

A módosító indítványról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Nem

Dr. Bács István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Nem

Donkó Ignác

Távol

Fülöp Sándorné

Nem

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Nem

Kopor Tihamér

Nem

Mórás Zsolt

Nem

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Nem

Szabó Béla

Nem

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András 

Nem

Dr. Veres Judit

Nem

 

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a „Javaslat az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveinek elutasítására irányuló támogató nyilatkozat kiadásáravonatkozósürgős előterjesztés napirendre vételét. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül napirendre vette a„Javaslat az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveinek elutasítására irányuló támogató nyilatkozat kiadására” vonatkozó sürgős előterjesztést. 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

 

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

Megtörtént az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása Év Családja Díj átadása

Tovább...