Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. január 28-ai üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Tóth Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről a képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Rendeletalkotási javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6.Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

7. Javaslat a Center Invest Érd2 Kft.-vel kötött településrendezési szerződés módosítására, és ezzel összefüggésben a városközponti 22081/4 hrsz-ú út egy részének forgalomképessé nyilvánítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás patak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2016. évi támogatás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívottak: gazdasági társaságok ügyvezetői

10. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2016. évi tagi kölcsön nyújtására

Előadó. T. Mészáros András polgármester

Meghívott: gazdasági társaság ügyvezetője

11. Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- megválasztott bizottsági tag eskütétele -

14. Javaslat az Érdi Galéria 2016. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló 302/2015. (XII.17.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat pályázat kiírására a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére az alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

17. Beszámolók:

- Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság 2016. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

- Beszámoló a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

18. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

19. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


Tovább...