Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. március 24-ei üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. március 24-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Tóth Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Dudás Erzsébet Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportvezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Rubánszki Anna Jenei Fogászat képviselője, Macsotay Tibor Érd Városi Polgárőr Egyesület elnöke, Pintér Lajos Érdi Rendőrkapitányság kapitányság vezető, Nogula Tamás Érdi Rendőrkapitányság részéről, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Ékes Gábor Járási Hivatal részéről, Koszorú Lajos Város Team Pannon Kft. vezető tervező, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Dr. Kőszegi Gábor Főigazgató főorvos, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, Tomka Lilla diák-polgármester, Molnár György és Balogh Lajos Inter-Ambulance Kft. képviselői

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó: Tomka Lilla diák-polgármester

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2015. év tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Pintér Lajos r. alezredes kapitányságvezető

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó új településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat elfogadására, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

6. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

8. Javaslat beruházási célokmányok elfogadására:

- Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése

- Topoly utca 2. szám alatti Időseket Ellátó Központ felújítása

- Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd, Papi földek elnevezésű terület külterületi ingatlanjainak kivásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd, Alispán u. 2. szám alatti 18987 hrsz-ú társasház megszüntetésére, és vagyonkezelésbe adására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Bizottság elnöke

11. Javaslat „marketing és kommunikációs tevékenység ellátására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” tárgyú szolgáltatás pénzügyi fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata Alapokmányának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Sportiskola Alapítvány, az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány és a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a Kemencés és Lakoma Kft. Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2015. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: működtető képviselője

17. Beszámolók:

- Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az egyesület elnöke

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2015. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Meghívott: Dr. Kőszegi Gábor, főigazgató

- Beszámoló a Központi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Meghívott: International Ambulance Kft. ügyvezető igazgatója

- Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Meghívott: Szép és Ép Fog Kft. ügyvezetője

 - Beszámoló a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Béla, a bizottság elnöke

- Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal, a bizottság elnök            e

18. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

19. Javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj adományozására

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

Tovább...