Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. június 23-ai üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 23-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Minőségbiztosítási vezető, Dr. Gyóllai Éva Jogi Iroda képviseletében, Dudás Erzsébet Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Bánsághy Balázs Érdi Járási Hivatalvezető, Szamek Zsolt ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezető

 

NAPIREND ELőTT:

- Az Érd Egészségügyéért Díj és az Érdi Közszolgálati Díj átadása

- Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” című pályázatról (GULÁG)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a „Testvérvárosi-települési találkozó az Érdi Napok keretében” című pályázatról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó fejlesztési koncepció megvalósulásának helyzetéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) rendeletének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

7. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

8. Javaslat az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

9. Javaslat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a KEHOP-5.2.9 kódszámú, az „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-Magyarországi régióban” című pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozat módosítására és kapcsolódó célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat az Aradi utcai Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat az IKOP-3.1.0-15 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban című felhívásra pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat pályázat benyújtására az 1956-os forradalom 60 éves évfordulójára kiírt „Büszkeségpontok” megnevezésű felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat többletkapacitás befogadásának engedélyezésére irányuló pályázat benyújtására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

20. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat a Salgói utca tulajdonjogi és ingatlan-nyilvántartási rendezésével összefüggésben tulajdonjog törléséről valamint eredeti állapot helyreállításáról szóló megállapodás megkötésére a Very Well Kereskedelmi, Szórakoztató és Szolgáltató Kft-vel

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Javaslat az érdi 078/49 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. új állandó könyvvizsgálójának megbízására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okirata, valamint az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről szóló 57/2016. (III.24.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Javaslat óvodai tagintézmény-vezetők pályázat mellőzésével történő ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos fenntartói nyilatkozat kiadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

27. Javaslat pályázat kiírására az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

28. Javaslat köznevelési szerződés megkötésére a Beszélj Velem Alapítvánnyal

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

29. Javaslat Magyarok Öröksége Alapítvány, és a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

30. Beszámolók:

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

- Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévben végzett munkájáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

31. Egyebek

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja.

Szavazásra teszi fel a „Javaslat az Érd, Törökbálinti út 5. szám alatti, 3169 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáravonatkozósürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül napirendre vette a„Javaslat az Érd, Törökbálinti út 5. szám alatti, 3169 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen 

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen 

Dr. Veres Judit

Távol

 


Tovább...