Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. szeptember 29-ei üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 29-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Tóth Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester,Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Minőségbiztosítási vezető, Jogi Iroda, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Dr. Kertész Orsolya Személyzeti Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Csehné Szrnka Hortenzia és Csákány Szilvia Pályázati Csoport munkatársai, Bánsághy Balázs Érdi Járási Hivatalvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Szabóné Matics Zsuzsanna Intézményi Gondnokság vezetője, Badalay András és Kiss Endre Trenecon Kft. képviselői

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

7. Javaslat az érdi kerékpárút-hálózat fejlesztésére készült hosszú távú hálózatfejlesztési koncepció elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az alpolgármesterek illetményével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat beruházási célokmány elfogadására az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti  irodaépület átalakítása és felújítása vonatkozásában, a KLIK Érdi Megyeközponti Tankerület elhelyezése érdekében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Papi földek külterületi ingatlanjainak kivásárlásáról szóló 62/2016. (III.24.) és a 85/2016. (IV.28.) határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat alapítványok támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvos részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

16. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Bizottság elnöke

17. Beszámoló az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt saját részének finanszírozása érdekében meghozott 19/2011. (I.27.) határozat alapján megkötött szerződésekről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

19. Javaslattétel Pest Megyei Díjak adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatással kapcsolatos fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 
Tovább...