Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. december 22-ei üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 22-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Zólyomi Ádám bizottsági tag, Szántó Erzsébet Gizella Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban a Belügyminisztérium által hirdetett, BM-16-MA/MI kódszámú nyílt pályázat benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató képviselői tevékenységről

Előadó: települési képviselő

3. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- megválasztott bizottsági tag eskütétele -

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

8. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására, a Polgármesteri Hivatal álláshely-számának meghatározására, valamint a béren kívüli juttatások 2017. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének elfogadására és a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a Volánbusz Zrt-vel helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában megkötött szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Volánbusz Zrt. képviselője

12. Javaslat az érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanból a parkvárosi római katolikus templom bővítéséhez szükséges területrész értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő beruházással összefüggő költségek biztosításáról szóló 253/2015.(X.22.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érd, volt lőtér területére vonatkozó településrendezési szerződés módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

15. Javaslat pénzeszköz átadásra a „Papi-földek” projekt megvalósításához

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. működését érintő egyes döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat az Érdi Galéria 2017. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: üzemeltető képviselője

20. Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat Érd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

Előadó: Simó Károly alpolgármester

22. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

23. Javaslat szolgáltatási szerződés megújítására a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tekintetében

Előadó: Simó Károly alpolgármester

24. Javaslat a 4. számú házi-gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat ismételt kiírására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

25. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

26. Beszámolók:

- Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről, valamint javaslat az Értéktár Bizottság 2017. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a távhőszolgáltató 2015. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: távhőszolgáltató képviselője

27. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

28. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

29. Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 


Tovább...