Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételét 17.406.527.249 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 1.000.000.000 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 3.616.063.347 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 256.789.158 Ft-ban, a bevételi főösszegét 22.279.379.754 Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 21.917.083.195 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 256.789.158 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 105.507.401 Ft-ban, a kiadási főösszegét 22.279.379.754 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.364.788.151 Ft, ebből

általános tartalék

413.234.829 Ft

céltartalék

951.553.322 Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2017. május 25-ei ülésén.