Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1)- (6) bekezdéseiben,  és  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele iránti kérelmet, amely tartalmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó 3. melléklet szerinti engedély-kérelmet is, a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a hatályos jogszabályi és műszaki előírásoknak való megfelelés szempontjából a közutak üzemeltetési feladatait ellátó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) által jóváhagyott forgalomkorlátozási tervet. A burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély kérelmet a közút üzemeltetőjéhez kell benyújtani. A kérelmekhez csatolni kell az alátámasztáshoz szükséges hozzájárulásokat és mellékleteket.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2017. február 23-ai ülésén.