Tisztelt Közgyűlés!

 

 

  1. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program keretében az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában szerepelt az a feltétel, hogy az Érdi Regionális Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap kezelésére az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásnak (Társulás) koncepciót kell készítenie, és azt meg is kell valósítania.

 

Erre a célra a Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonát képező érdi 0110/103 helyrajzi számú, telephely, medence kivett művelési ágú, összesen 63.959 m2 nagyságú ingatlant jelölte ki és adta határozatlan időre vagyonkezelésbe a 66/2014. (III. 20.) határozata alapján a Társulásnak, ezzel egyben a területen fennálló rekultivációs kötelezettségnek is eleget tudtunk tenni.

 

A megvalósított iszaptelephez kapcsolódó vagyonelemek átvételéről a Közgyűlés 285/2017. (XI.14.) határozatával döntött. Ennek keretében az iszaptelep és eszközeinek tulajdonjogát 100%-ban az Önkormányzat szerezte meg, 514.008.410 Ft értékben.

 

A Társulás a telepen egy innovatív vermikomposzt technológiát valósított meg, amelynek segítségével az érdi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap fogadása lehetővé vált, valamint fogadni tudta az Érden gyűjtött zöldhulladék egy részét is. Az iszaptelep próbaüzeme megvalósult és a tapasztalatok alapján műszakilag be tudja tölteni azt a funkciót, amelyre szántuk.

 

Gazdaságilag az iszaptelep bevételeit a szennyvíziszap befogadásáért az ÉTCS Kft által fizetendő lerakási díj, valamint a zöldhulladék befogadásért az ÉTH Kft által fizetendő lerakási díj fedezi. Az eddigi tapasztalatok alapján az üzemeltetés nullszaldósan megvalósítható.

 

A próbaüzem befejeztével indokolt a működtetést egy 100%-ban önkormányzati érdekeltségben, a Társulás által alapított nonprofit kft-re bízni, amelynek létrehozására javaslatot teszek, „Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” néven. A nonprofit Kft. nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (TEAOR 3821'08) főtevékenységgel jönne létre, de tevékenységi körébe az iszaptelep üzemeltetése mellett a zöldhulladék feldolgozása, illetve kapcsolódó mélyépítési munkák is beletartoznának.

Ezen mélyépítési munkák során ki lehet használni a szabad kapacitásokat, és ezáltal plusz bevételt tudnak termelni a nonprofit kft részére. A társaság ügyvezetőjének Kovács Péter Barnát javasolom megválasztani. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §-a értelmében a társaságnál háromtagú felügyelőbizottság megbízására is sor kerül, mely tagok közül Érd város részéről Bada Zoltánt javasolom megbízni. A társaság hárommillió forintos törzstőkével, határozatlan időre jönne létre.

 

Tekintettel arra, hogy az iszaptelephez tartozó - időközbeni megosztás következtében az érdi 0110/103, 0111/5 és 0111/6 hrsz-ú - ingatlanok jelenleg a Társulás vagyonkezelésében vannak, indokolt a vagyonkezelői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és egy üzemeltetési szerződés megkötése a létrehozandó nonprofit Kft-vel az engedélyeknek az új cég, a Zöldhatár Nonprofit Kft. általi megszerzésének időpontjára.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése rögzíti, hogy nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható. Az Nvtv. 11. § (17) bekezdés b) pontja pedig felhatalmazást ad arra, hogy  jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet részére történő nemzeti vagyon hasznosítása esetén a pályázat kiírása is mellőzhető. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében  a települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni többek között a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről. Mindezen okok miatt a közfeladat ellátása céljából az Önkormányzat jogosult az iszaptelep hasznosítását a létrejövő cégnek üzemeltetési szerződés keretében közvetlenül és ingyenesen átadni.

A létrejövő nonprofit Kft a Társulás megszűnését követően Érd Megyei Jogú Város tulajdonába kerül.

 

  1. Az iszaptelep próbaüzemének befejezésével indokolt a Társulási Megállapodás módosítása is. Tekintettel arra, hogy a Társulás tevékenysége ezáltal jelentősen lecsökken, javaslat született a Társulás tevékenységi körének átalakítására is.  A Társulás által a Modern Városok Program keretében az önkormányzat megbízása alapján végzett beruházási feladatok a végéhez közelednek, a feladatok csökkennek. A Társulás várhatóan amúgy is 2021-ig, a KEOP -  Szennyvízelvezetési Program kötelező fenntartási időszakáig marad majd fenn.

 

A Társulási Megállapodást tehát a kialakuló helyzethez tervezzük igazítani, melyben a lényeges változások az alábbiak:

 

- A KEOP-projekt fenntartásával kapcsolatos feladatok rögzítése;

 

- A vízgazdálkodással, valamint a hulladékgazdálkodással és hulladék-feldogozással kapcsolatos feladatok törlése;

 

 

- A társaság létrehozásával és működtetésével kapcsolatos döntési jogkörök rögzítése a Társulási Tanács hatáskörei között;

 

- A Társulás munkaszervezeti feladatairól (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint a bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokról a jövőben kizárólag a polgármesteri hivatal gondoskodik;

 

- A Társulásban foglalkoztatott személyek jogviszonya kizárólag munkajogviszony, illetve köztisztviselői jogviszony lesz, a közalkalmazotti jogviszony helyett;

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mellékelt határozati javaslatot támogassa!

 

 

Érd, 2019. március 22.

 

 

 

 

 T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja egyetért azzal, hogy közfeladat ellátása céljából a természetben Érd, 0111/5 és 0111/6 helyrajzi számú ingatlanokon található érdi regionális iszaptelep és zöldhulladék feldolgozó üzemeltetésére és kapcsolódó mélyépítési feladatok elvégzésére a Társulás hárommillió forint törzstőkével, 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása főtevékenységgel „Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” néven egy 100%-ban a tulajdonában álló társaságot alapítson a határozat melléklete szerinti alapító okiratban foglaltak szerint.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban a cégalapítást támogassa, a tisztségviselőket (ügyvezető, felügyelőbizottsági tag) megválassza.

 

 

Határidő: határozat továbbítására – 2019. március 28.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulással a természetben Érd 0110/103, 0111/5 és 0111/6 helyrajzi számú ingatlanokon található érdi regionális iszaptelepre megkötött vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszünteti azzal a nappal, amikor a Zöldhatár Nonprofit Kft. a hatósági engedélyhez kötött tevékenységét a hatósági engedélyek birtokában elkezdheti.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a természetben Érd 0111/5 és 0111/6 helyrajzi számú ingatlanokon található érdi regionális iszaptelep és zöldhulladék feldolgozó és eszközeinek üzemeltetésével ingyenesen és határozatlan időre a Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg az 1. pont szerinti vagyonkezelési szerződés megszűnésének napjával.

 

  1. A Közgyűlés Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének, valamint a 2. pont szerinti üzemeltetési szerződésnek az aláírásával.

 

 

Határidő: A Zöldhatár Nonprofit Kft. az iszaptelep üzemeltetéshez szükséges végleges hatósági engedélyeinek megszerzése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: továbbítás a Magyar Államkincstár részére - 15 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges