Tisztelt Közgyűlés!

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 15. pontja értelmében a sporttal kapcsolatos feladatok ellátása a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik. E feladatot, valamint a kézilabdacsapat működtetését Érd Megyei Jogú Városban az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Érdi Sport Kft.) mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló társaság látja el, melynek legnagyobb, kizárólagos tulajdonban álló vagyoneleme az Érd Aréna.

 

Az Érdi Sport Kft. alapvető feladata, hogy biztosítsa az érdi női kézilabdasport számára a mai kor követelményeinek megfelelő működési, fejlesztési hátteret, valamint a versenysport és szabadidősport magas színvonalú fenntartását, a sport mint közösségépítő lehetőség minél magasabb szinten történő kihasználását. Habár a Társaság eddig elért sportszakmai eredményei figyelemre méltóak, az Érdi Sport Kft. már a recessziót megelőzően is a 2019–2021 gazdasági éveket mintegy 210,6 millió forint mérleg szerinti veszteséggel zárta (mely összeg gazdasági válságra, a háborús veszélyhelyzetre, valamint a kiszámíthatatlanul ingadozó energiaárakra tekintettel biztosan növekedni fog az elkövetkezendő években), a Társaság változatlan formában történő működtetése nem megoldható, átalakítása szükségszerűvé vált.

 

A Társaság átalakítása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. november 24. tartott ülésén tárgyalta az Érdi Sport Kft. átalakítását és a 277, valamint a 278 számú határozatával elindította az átalakulási folyamatot. Ugyanezen az ülésen a 279-es számú határozatával az október 1. és a december 31. közötti időszakra bruttó 57.150.000 forint szponzorációs díjat juttatott a Társaság részére.

 

A 277/2022. (XI.24.) határozat szerint a kiválással létrejövő „társaság veszi át a tagi kölcsönnel kapcsolatos kötelezettségeket”.

 

Jelen előterjesztés célja az, hogy az Érdi Sport Kft. átalakulásának zavartalan lebonyolítása érdekében a tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításával lehetőséget adjon arra, hogy a veszteséges helyzetben levő Érdi Sport Kft. helyzetének rendezését a tagi kölcsön lejárata ne akadályozza.

 

A TAGI KÖLCSÖN KELETKEZÉSE

 

  1. december 21. napján a Belügyminisztérium Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére összesen 800 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást folyósított (1967/2013. (XII. 17.) kormányhatározat; 2014.01.31. napján létrejött támogatási szerződés). A támogatás összegét az Önkormányzat működési és fejlesztési célú feladatainak ellátására és tagi kölcsön nyújtására használhatta fel.

 

A támogatásból az Önkormányzat 628.550.000 forintot a Velencei út 39–41. szám alatti sportcsarnok megvásárlásához szükséges tagi kölcsönként folyósított az Érdi Sport Kft. részére 2014. február 28. napján (tagikölcsön-szerződés – iktatószáma: 8-8691/4/2014; Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 8/2014. (I.30.) határozata).

 

A kölcsönszerződés szerint az Érdi Sport Kft. a tagi kölcsönt 2022. december 30. napjáig fizeti vissza az Önkormányzat részére.

 

  1. november 27. napján az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 200/2014.(VIII.21.) számú határozata alapján a felek a tagi kölcsönre vonatkozó szerződést módosították. A tagi kölcsön részleges apportálása miatt a tagi kölcsön összege 384.805.000 forintra módosult és ezen összeg biztosítására jelzálogjogot jegyeztek be az Érd Sportaréna (18778/4 helyrajzi szám, Velencei út 39–41.) ingatlanra, mely 1/1 arányban az Érdi Sport Kft. tulajdona.

 

A tagi kölcsön jelenlegi összegének (384.805.000 forint) visszafizetésére nyitva álló határidő 2022. december 31. napján lejár, legkésőbb eddig a napig kellene az Érdi Sport Kft.-nek visszafizetnie a kölcsönt és annak járulékait. A fent ismertetett gazdasági nehézségek miatt azonban ezt nem tudja megtenni.

 

A tagi kölcsön visszafizetésének elmaradása esetén az Önkormányzat a felelős gazdálkodás szabályai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) vonatkozó rendelkezései szerint eljárva köteles lenne a tagi kölcsön visszafizetése érdekében pert indítani, mely per minden bizonnyal eredménytelen lenne az Érdi Sport Kft. gazdasági helyzete miatt. Fizetésképtelenség esetén az Önkormányzat köteles lenne az Érdi Sport Kft. felszámolását kérelmezni, ami az Önkormányzat számára egyértelműen hátrányos lenne. Mivel az Érdi Sport Kft. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában áll (tehát önkormányzati vagyonelemként jelenik meg), megállapítható, hogy a társaság fizetésképtelenségi helyzetének beállása, és ezzel a társaság felszámolásának kezdeményezése minden esetben az Önkormányzat (vagyoni) érdekeinek sérelmével jár, hiszen az Érd Sportaréna az Érdi Sport Kft. 1/1 arányú tulajdona és a meginduló felszámolási eljárás során emiatt vagyonvesztés következne be.

 

A tagikölcsön-tartozást az Önkormányzat nem kívánja elengedni, mert arra a 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet nem ad lehetőséget. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a kölcsön visszafizetése jelzáloggal megfelelően biztosított, ezért a tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása az Önkormányzat gazdasági érdekeit nem veszélyezteti.

 

Az Önkormányzat bízik abban, hogy az Érdi Sport Kft. átalakítása, a tevékenységek racionalizálása, a működést gazdaságossá teszik, és lehetőség lesz a tagi kölcsön visszafizetésére is.

 

A jövőbeni, hosszútávon is fenntartható működés érdekében ezért javaslom, hogy a Közgyűlés határozza el az Érdi Sport Kft. számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítását a jelenlegi 2022. december 31. napról 2024. december 31. napjára.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Sport Kft. között 2014. február 28. napján létrejött és 2014. november 27. napján módosított tagi kölcsönszerződés szerinti visszafizetési határidőn belül a tagi kölcsön visszafizetése az Érdi Sport Kft. megnehezült gazdasági helyzetére tekintettel nem lehetséges.

 

Emiatt a Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tagikölcsön-szerződés módosítását készítse elő úgy, hogy annak egyéb rendelkezéseinek változatlan tartalommal történő fenntartása mellett a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét a felek 2024. december 31. napjában állapítsák meg. A tagikölcsön-szerződés fentiek szerinti módosítását a felek legkésőbb 2022. december 15. napjáig írják alá.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést sürgős napirendként tárgyalja. Ennek oka az, hogy a tagikölcsön-szerződés lejárata 2022. december 31. és visszafizetésének elmaradásából eredő fenti kötelezettségek akadályát jelentik az Érdi Sport Kft.-vel kapcsolatos átalakulási terv végrehajtásának.

 

 

Érd, 2022. december 9.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között 2014. február 28. napján létrejött és 2014. november 27. napján módosított tagikölcsön-szerződés módosítását az alábbiak szerint:

 

A tagi kölcsön, valamint annak járulékainak visszafizetésének határideje: 2024. december 31.

 

A tagikölcsön-szerződés fenti módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármestert és a társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjanak a tagikölcsön-szerződés módosításának elkészítéséről és aláírásáról.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal készült szerződésmódosítás aláírására.

 

 

Határidő:         2022. december 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, Fenyőházi-Nagy Andrea, ügyvezető

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

MEGÁLLAPODÁS

Tagikölcsön-szerződés módosításáról

amely létrejött egyrészről

 

  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint tagi kölcsönt nyújtó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről az

 

  • Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.; adószáma: 14998177-2-13; cégjegyzékszáma: 13-09-133410; statisztikai száma: 14998177-9319-113-13; képviselője: Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető) mint adós (a továbbiakban: Adós)

 

– együttesen Felek – között az alábbiakban foglaltak szerint

 

Felek egyezően állapítják meg, hogy közöttük 2014. február 28. napján tagikölcsön-szerződés jött létre 628.550.000 forint összegű tagi kölcsön nyújtására. Felek a tagikölcsön-szerződést 2014. november 27. napján módosították. A tagikölcsön-szerződés egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett a tagi kölcsön összegét 384.805.000 forintban határozták meg.

 

A tagi kölcsön valamint annak járulékai visszafizetésének határideje az eredeti tagi kölcsönszerződés szerint: 2022. december 31.

 

Adós kijelenti, hogy a tagi kölcsöntartozást 384.805.000 forint + járulékai tekintetében elismeri (tartozáselismerő nyilatkozat).

 

Adós kijelenti, Kölcsönadó tudomásul veszi, hogy Adós a rendkívül megnehezült gazdasági helyzetére tekintettel a tagi kölcsön összegét a lejáratig (2022. december 31.) nem tudja visszafizetni.

 

Felek a Kölcsönadó és az Adós között 2014. február 28. napján létrejött és 2014. november 27. napján módosított tagi kölcsönszerződés 4. pontját a kölcsön lejárata tekintetében módosítják az alábbiak szerint:

 

A tagi kölcsön visszafizetésének napja: 2024. december 31.

 

Felek megállapodnak abban, hogy tagikölcsön-szerződés fenti módosítással érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

 

 

Érd, 2022. december 14.

 

 

 

 

________________________________________

Dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

 

 ________________________________________ 

Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság