1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése szerinti jogköre alapján az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának alábbiak szerinti módosításával egyetért:

 

  • A Társulási Megállapodás preambulumában és I.7. pontjában a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek nevének helyébe a jelenlegi polgármesterek nevei lépnek.

 

  • A Társulási Megállapodás II.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„II.1.   A Társulás 2008. február 18-tól határozatlan időre jön létre.”

 

  • A Társulási Megállapodás VII.3.7. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

 

„Az elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége esetében a Társulás székhely településének polgármestere látja el ideiglenesen az elnöki teendőket az új elnök illetve alelnök megválasztásáig.”

 

  • Az a) és b) pontban foglalt módosítás a Társulási Megállapodás módosítása aláírásának napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. december 31. napjától rendelik alkalmazni a tagok.

 

2. A Közgyűlés a fentieknek megfelelően módosított, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:         a döntés közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester