Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44/B. § (1) bekezdés e) pontjára – a nyári tanítási szünetben történő napközbeni gyermekfelügyelet biztosítása érdekében a 2022. évi nyári napközis tábor megrendezésével összefüggésben a következő döntést hozza:

 

A napközis tábor 2022. június 27. és augusztus 19. között működik az Érdi Tankerületi Központ vagyonkezelésében levő Bolyai János Általános Iskolában, valamint a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében. A tábor működtetését az Intézményi Gondnokság (Érd, Budai út 14.), pedagógiai-szakmai hátterét a Szociális Gondozó Központ (Érd, Topoly utca 2.) biztosítja.

 

A tábor térítési díja 12 ezer forint/fő/hét, amelyet a szülő (törvényes képviselő) – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak fizet meg. A szabad férőhelyekre felvehető érdi lakóhellyel nem rendelkező gyermekek esetében a térítési díj 25 ezer forint/fő/hét.

 

A tábor lebonyolítására fedezetet biztosító 9 900 000 forint összegű előirányzat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet „K5 Egyéb működési célú kiadások” előirányzatról az Intézményi Gondnokság költségvetésébe átvezetésre kerül.

 

A Közgyűlés felkéri a Szociális Gondozó Központot, hogy a napközis tábor keretében az integráltan ellátható autista gyermekek napközbeni ellátására kössön együttműködési megállapodást a Szikra Tehetséggondozó Egyesülettel a feladat ellátásához szükséges sajátos személyi feltételek biztosítására. Az együttműködési megállapodás fedezetét a Közgyűlés 900.000 forint összegben, az Intézményi Gondnokság részére átadott előirányzat terhére biztosítja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az Érdi Tankerületi Központtal a Bolyai János Általános Iskola érintett épületrészeinek használatáról szóló megállapodás megkötésére, a nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámoló bekérésére, továbbá a tábor működéséhez szükséges egyéb intézkedések megtételére.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 2022. május 2.

                        szükséges intézkedések megtételére – folyamatos

                        megállapodás megkötésére – 2022. június 26.

                        beszámoló bekérésére – 2022. október 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester