1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

Előadó:          dr. Csőzik László polgármester

                        Meghívott:     Mészáros László Antal ügyvezető, Érdi Sport Kft.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az előterjesztést ma reggel tárgyalták a bizottságok rendkívüli üléseken.

 

T. Mészáros András a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

Lengyel Péter a Sport Bizottság elnöke: A Sport Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

Csornainé Romhányi Judit, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökhelyettese: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.


Szűcs Gábor alpolgármester: Bevallom őszintén, hogy nehéz szívvel fogom megszavazni és sokat is gondolkodtam éjszaka, hogy mi a célravezető, de végül mindenképpen meg fogom szavazni, ezt előre bocsájtom. Azért hozzátenném, hogy ez már a sokadik szponzoráció vagy tagi kölcsön. Mindeközben pedig látjuk országosan, legutóbb Lázár János miniszter úrnak az úgymond az államháztartás védelme érdekében tett lépéseit a Fradi Kubatov-Lázár vitában, akkor el kellene talán nekünk is gondolkozni azon, hogy mi az önkormányzat feladata a sporttámogatások terén. Azt gondolom, hogy van feladata, de ennek a tömegsportokra kell elsősorban koncentrálnia, hogy azok a nagy múltú helyi egyesületek, akik adott esetben inkább a tömegsporthoz közeli és utánpótlás nevelést folytatnak, ők részesedjenek a támogatások nagy részében. És alapvetően ne, vagy legalábbis ésszerűen költsük el az adófizetők pénzét, mert azért minden egyes sporttámogatás és minden egyes ilyen tagi kölcsön, amit elköltünk, az tisztán az érdi adófizetők pénzéből megy. Nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen időszakban, mikor a Fidesz-kormány kivérezteti az önkormányzatokat, elvonás-elvonás hátán van, akkor a szabadon felhasználható adóforintjaikat a legjobban akkor használjuk fel, hogyha adott esetben a versenysportot támogatjuk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ugyanezt másképp úgy fogalmaznám meg, hogy az önként vállalt feladatok felvállalása nem mehet a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtásának rovására és eléggé csehül áll a város évek óta, úgyhogy ez a probléma itt van velünk. El kell dönteni, hogy ha nincs pénz, akkor tudunk-e erre áldozni. Azt gondolom, hogy most kényszerpályán vagyunk, ezt a határozatot nem nagyon tudjuk nem megszavazni, hiszen ezek fennálló fizetési kötelezettségek, amelyeket rendezni kell, de valamikor azért az év folyamán erről muszáj lesz komolyan beszélni. Nyilvánvalóan a választásokat követő időszak igazán alkalmas arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit tudunk vállalni és mit nem, de természetesen mindig el szoktam mondani, hogy a kézilabda a felépített versenysportág és annak főleg az utánpótlás bázisa valódi érték Érden, tehát ezt óvni, vigyázni rá - azt gondolom -, emellett is kötelességünk.


Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke: Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy számos gondolatával egyetértek alpolgármester úrnak és polgármester úrnak, de egyetlenegy dolgot ne felejtsük el, hogy itt messze nem kizárólag az élsport, a versenysport támogatásáról van szó, hanem az Érdi Sport Kft., inkluzíve az ingatlanvagyon finanszírozásáról és működtetéséről is van szó. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy mindenképpen elhangozzék.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az ingatlanvagyon sorsával kapcsolatosan szerintem lesz előterjesztés még tavasszal. Ha nincs más, akkor azt kérem szépen a Közgyűléstől, hogy szavazzuk meg a határozati javaslatot, melyben az Érdi Sport Kft., 100 %-os kft-nk fennálló kötelezettségeinek teljesítésére fedezetet biztosítunk tagi kölcsön formájában. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Társaság részére 67 millió forint erejéig jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatozású tagi kölcsönt nyújt, mely tagi kölcsönt és annak járulékait a társaság 2024. december 31. napjáig köteles visszafizetni az önkormányzat számára.

 1. A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa az 1. pontban meghatározott kölcsönösszeg erejéig a társaság kizárólagos tulajdonában álló érdi 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd, Velencei út 39−41. szám alatt található sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlanra jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről dönt.
 2. Jelen döntés végrehajtásához szükséges fedezetet a Közgyűlés az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelete alapján biztosítja.
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az előterjesztett tartalmú tagikölcsön-szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges feltételek vizsgálatára, a tagi kölcsön folyósítására, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
 4. A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló testület felkéri és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az előterjesztett tartalmú tagi kölcsön szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges adatok alapító részére történő megküldésére, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
 5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés 248/2023. (IX. 28.) határozatával biztosított 75 millió forint összegű tagi kölcsön visszafizetésére szólítsa fel a társaság ügyvezetőjét.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés ………./2024. (I. 30.) határozatához

Tagikölcsön-szerződés

Amely létrejött egyrészről

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester mint hitelező (a továbbiakban: Hitelező), másrészről az
 • Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.; adószáma: 14998177-2-13.; cégjegyzékszáma: 13-09-133410; statisztikai számjele: 14998177-9319-113-13; képviselője: Mészáros László Antal ügyvezető) mint adós (a továbbiakban: Adós; együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

FELEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

Felek megállapítják, hogy a jelen Tagi kölcsönszerződés megkötéséig a közöttük korábban megkötött tagi kölcsönszerződésekből eredően az alábbi még vissza nem fizetett tagi kölcsönök vannak nyilvántartva.

A 2014. február 28. napján kötött tagi kölcsönből eddig nem került visszafizetésre 384.805 forint. A tagi kölcsönszerződés szerint a kölcsön lejárata 2024. december 31. napja. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű. Adós úgy nyilatkozik, hogy a kölcsön tőke + kamat összegét várhatóan lejáratkor nem fogja tudni visszafizetni.

A 2023. szeptember 29. napján kötött tagikölcsön-szerződésből eddig nem került visszafizetésre 75 millió forint. A tagi kölcsönszerződés szerint a kölcsön lejárata 2023. december 31. napja. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű. Késedelmes visszafizetés esetén Adós a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles. Felek megállapítják, hogy a kölcsön visszafizetésével az Adós 2024. január 1. napján késedelembe esett.

Adós úgy nyilatkozik, hogy a tevékenysége nem gazdaságos, bevételei nem fedezik a kiadásait. Működőképessége fenntartásához az Alapító (Hitelező) által rendszeresen nyújtott forrásra, tagi hitelre van szüksége.

FELEK ÜGYLETI AKARATA

 1. Hitelező 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint tagi kölcsönt nyújt Adósnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat …/2024. (01.30.) számú határozata alapján. A tagi kölcsönből Adós a teljes összeget az igazolt (jogszerű) és indokolt működési kiadásainak finanszírozására köteles fordítani.
 2. Adós a tagi kölcsönt elfogadja.
 3. A tagi kölcsönt Adós következő hónapban esedékes költségeinek finanszírozása céljából, Hitelező jelen Tagi kölcsön szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírását követően, átutalással fizeti meg Adós Raiffeisen Banknál vezetett 12020304-01198925-00100002 számú bankszámlájára.
 4. Az utalás feltétele, hogy Adós részletes számlákkal alátámasztott, a kifizetés indokoltságát is tartalmazó beszámolót nyújtson be Hitelező részére a felhasználásról. Adós a beszámolót papír alapon és elektronikusan is köteles eljuttatni Hitelező számára a jelen szerződésben meghatározott email címre, illetve Hitelezőt képviselő polgármester számára átadott dokumentumokkal.
 5. Adós köteles gondoskodni arról, hogy a működési költségeit a lehetőség szerinti legalacsonyabb összegre szorítsa.
 6. Adós által a teljesített kiadásokat működése szempontjából igazolni köteles (jogszerűség és szükségszerűség követelménye).
 7. Abban az esetben, ha Hitelező a beszámolóban bemutatott már teljesített kiadásokat vagy a betervezett költségeket, vagy azok egy részét nem találja igazoltnak (jogszerűnek) és/vagy indokoltnak, úgy felszólítja Adóst, hogy a kifogásolt költség tekintetében megfelelően igazolja annak jogszerűségét és szükségességét. Amennyiben Adós a felhívásnak 3 munkanapon belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, Hitelező az adott kölcsönrészletet vagy annak kifogásolt részét visszakövetelheti.

A TAGI KÖLCSÖN KAMATA, LEJÁRATA ÉS VISSZAFIZETÉSE

 1. Felek megállapodnak abban, hogy Adós a tagi kölcsön tőkeösszege után a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező kamatot köteles fizetni. A kamatszámítás kezdőnapja az egyes fizetési részleteknek az Adós számláján történő jóváírását követő első nap. A kamat mértékét Felek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (mnb.hu) közzétett kamatismertető alapján állapítják meg
 2. A tagi kölcsönt Adós legkésőbb 2024. december 31. napjáig (futamidő) kamatokkal növelten, egy összegben köteles visszafizetni.
 3. Adós az előtörlesztés jogát fenntartja, a tagi kölcsönt a futamidőn belül bármikor, bármilyen részletben jogosult előtörleszteni. Előtörlesztés esetén az Adós által megfizetett összeget először az esedékes kamattartozásra kell elszámolni és a törlesztés összegéből a kamattartozás levonása után fennmaradó összeggel csökken az Adós tőketartozása.
 4. Amennyiben Adós a tartozást lejáratkor nem fizeti meg, úgy a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles, mely késedelmi kamatot az alapkamaton felül a késedelmes törlesztés összege után a késedelem minden napjára köteles megfizetni.

RENDKÍVÜLI FELMONDÁSI OKOK, KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

 1. Adós a tagi kölcsönt a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott célra és a 3–7. pontban meghatározott feltételekkel használhatja fel. Ezen feltételek megsértése esetén Hitelező jogosult a szerződést Adós a jelen szerződésben rögzített címére küldött tértivényes postai küldeménnyel megküldött vagy személyesen, az Adós ügyvezetője számára igazolhatóan átadott rendkívüli felmondás alapján, azonnali hatállyal felmondani.
 2. Hitelező 12. pont szerinti rendkívüli felmondása a tagi kölcsönt a már megfizetett kölcsönösszegek tekintetében lejárttá teszi, a még esedékes, meg nem fizetett tagi kölcsön részletek teljesítése nem történik meg. A már teljesített részletek, azok kamatai, a fennálló valamennyi tartozás egy összegben a Hitelező által megküldött vagy igazoltan átvett felmondó nyilatkozat kézhezvételének napját követő napon esedékessé válik. Amennyiben a Hitelező felmondása miatti visszafizetési kötelezettségét (tagi kölcsön már átutalt tőkeösszege, az azok után a szerződés 8. pontja szerinti kamat) nem teljesíti, úgy a teljes fennálló tartozásra köteles a 8. pontban meghatározott kamat +8% késedelmi kamat megfizetésére a Hitelező felmondását tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napját követő naptól kezdődően a teljes tőke + kamat tartozás megfizetésének (Hitelező számláján történő jóváírás) napjáig.
 3. Hitelező abban az esetben is felmondhatja a tagi kölcsön szerződést, ha az abból eredő kötelezettségeinek teljesítése az Önkormányzat a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét veszélyezteti.

JELZÁLOG ALAPÍTÁSA, ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI TILALOM

 1. Felek rögzítik, hogy Adós 1/1 arányú tulajdonjogát képezi a Pest Vármegyei Kormányhivatal által nyilvántartott 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd, Velencei út 39−41. szám alatt található, 72.013 négyzetméter alapterületű sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Adós a tulajdonjogát a jelen tagikölcsön-szerződés aláírásának napján a www.foldhivatal.hu oldalról letöltött hiteles tulajdoni lappal igazolta.

Felek megállapítják, hogy az Ingatlant az alábbi terhek terhelik:

 1. III/1. 49647/2/2016.11.18. vezeték szolgalmi jog a Nyugat Pest Megyei Sütőipari Vállalat javára;
 2. III/4., 7., 8., 9., 11., 12. 49647/2/2016.11.18., 37391/2017.04.12, 48250/2018.10.29. és 48900/2018.11.10 vezetékjog az ELMÜ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság javára;
 3. III/10. 37391/2017.04.12. jelzálogjog 384.805.000, azaz háromszáznyolcvannégymillió-nyolcszázötezer forint tőke és járulékai erejéig Hitelező javára
 4. 15. 191511/2023.09.29 Jelzálogjog 75.000.000, azaz hetvenötmillió forint tőke és járulékai erejéig Hitelező javára
 5. 16. 191511/2023.09.29 Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására Hitelező javára
 6. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanra a tagi kölcsön visszafizetésének biztosítása céljából 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint és járulékai erejéig Hitelező javára jelzálogjogot alapítanak valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetnek be az ingatlan-nyilvántartásba.
 7. Adós a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének biztosítására, Hitelező javára a fent megjelölt Ingatlan tulajdoni lapjára 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint és járulékai erejéig jelzálogjog valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. (Bejegyzési engedély)
 8. Amennyiben lejáratkor a tagi kölcsön és járulékai hiánytalanul megfizetésre kerülnek, úgy Hitelező vállalja, hogy a jelzálogjog valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedélyét a visszafizetéstől (tagi kölcsön + kamatok számláján történő jóváírásának napja) számított 15 napon belül, az ingatlan-nyilvántartásból történő törlésre alkalmas alaki kellékek megtartásával Adós számára kiadja.

FELEK EGYÉB NYILATKOZATAI

 1. Felek kötelesek egymással együttműködni a tagikölcsön-szerződés teljesítése során, és egymást minden, a szerződés szempontjából lényeges körülményről tájékoztatni, minden a szerződés teljesítésével kapcsolatos ésszerű és indokolt jognyilatkozatot megtenni különösen a jelen szerződés szerint Adós költségeinek kimutatásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség, a bejegyzésre kerülő jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatban.
 2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés módosítása, kiegészítése vagy helyesbítése, továbbá a jelen Szerződés szerinti jognyilatkozatok csak írásban érvényesek, a megkötéssel azonos formában és alaki feltételekkel.
 3. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésből eredő jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítik, a Szerződés teljesülése során egymással kölcsönösen együttműködnek. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Ezen belül Adós köteles a tudomására jutást követően haladéktalanul felhívni Hitelező figyelmét, amennyiben Adós ellen végrehajtási, adóvégrehajtási eljárás indul, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll elő vagy Adós ellen felszámolási kérelmet nyújtanak be.
 4. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataikat kötelesek egymással írásban közölni a jelen Szerződés fejlécében rögzített címekre postai úton történő megküldés vagy személyes kézbesítés útján.
 5. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat az alábbi személyek tehetik meg:
 6. Hitelező képviseletében Érd Megyei Jogú Város polgármestere (polgarmester@erd.hu), aki egyben a papír alapú küldemények átvételére feljogosított személy;
 7. Adós képviseletében az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság cégnyilvántartásba bejegyzett ügyvezetője (kezilabda@gmail.com).
 8. Felek jelen jelzálog alapításával, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kikötésével együtt kötött tagikölcsön-szerződés aláírásával meghatalmazzák dr. Csupor Endre vezető kamarai jogtanácsost a jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével valamint az azt követő ingatlan-nyilvántartási eljárással. Jogtanácsos a megbízást, illetve a meghatalmazást a jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. Felek a jelen szerződést egyben a jogügylet tekintetében készített tényvázlatnak is elfogadják. Kijelentik továbbá, hogy a fenti ügyre vonatkozóan minden adatot és tényt előadtak és az általuk előadottak a valóságnak megfelelnek. Felek egyben meghatalmazást adnak az eljáró ügyvédnek arra, hogy a jelen szerződésben az esetleges elírásokat, tévedéseket a későbbiekben javítsa, amennyiben az nem jár együtt a szerződés tartalmának megváltozásával.
 9. Felek jogvita esetére a Hitelező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 10. A jelen tagi kölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 11. Jelen, 28 pontból és öt oldalból álló szerződést Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, a fent nevezett törvényes képviselőik útján írták alá.
 12. A szerződés hét eredeti példányban készült, melyből 2 példány Hitelezőt, 1 példány Adóst illeti meg, 2 példány az ingatlan-nyilvántartó hatósághoz kerül benyújtásra, két példányt pedig a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd őriz meg.

Jelen tagikölcsön-szerződést annak alapos áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt Felek bejegyzett képviselői az okiratkészítő és ellenjegyző ügyvéd jelenlétében, jóváhagyólag írják alá.

Érd, 2024. január 30.

____________________________________

Dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hitelező

 

Mészáros László Antal ügyvezető

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

Adós

Készítettem és ellenjegyzem Érden, 2024. január 30. napján:”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 9 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

40/2024. (I. 30.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Társaság részére 67 millió forint erejéig jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatozású tagi kölcsönt nyújt, mely tagi kölcsönt és annak járulékait a társaság 2024. december 31. napjáig köteles visszafizetni az önkormányzat számára.

 

 1. A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa az 1. pontban meghatározott kölcsönösszeg erejéig a társaság kizárólagos tulajdonában álló érdi 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd, Velencei út 39−41. szám alatt található sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlanra jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről dönt.

 

 1. Jelen döntés végrehajtásához szükséges fedezetet a Közgyűlés az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelete alapján biztosítja.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az előterjesztett tartalmú tagikölcsön-szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges feltételek vizsgálatára, a tagi kölcsön folyósítására, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

 

 1. A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló testület felkéri és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az előterjesztett tartalmú tagi kölcsön szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges adatok alapító részére történő megküldésére, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés 248/2023. (IX. 28.) határozatával biztosított 75 millió forint összegű tagi kölcsön visszafizetésére szólítsa fel a társaság ügyvezetőjét.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 40/2024. (I. 30.) határozatához

 

Tagikölcsön-szerződés

Amely létrejött egyrészről

 

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester mint hitelező (a továbbiakban: Hitelező), másrészről az

 

 • Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.; adószáma: 14998177-2-13.; cégjegyzékszáma: 13-09-133410; statisztikai számjele: 14998177-9319-113-13; képviselője: Mészáros László Antal ügyvezető) mint adós (a továbbiakban: Adós; együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

 

FELEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

 

Felek megállapítják, hogy a jelen Tagi kölcsönszerződés megkötéséig a közöttük korábban megkötött tagi kölcsönszerződésekből eredően az alábbi még vissza nem fizetett tagi kölcsönök vannak nyilvántartva.

 

A 2014. február 28. napján kötött tagi kölcsönből eddig nem került visszafizetésre 384.805 forint. A tagi kölcsönszerződés szerint a kölcsön lejárata 2024. december 31. napja. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű. Adós úgy nyilatkozik, hogy a kölcsön tőke + kamat összegét várhatóan lejáratkor nem fogja tudni visszafizetni.

 

A 2023. szeptember 29. napján kötött tagikölcsön-szerződésből eddig nem került visszafizetésre 75 millió forint. A tagi kölcsönszerződés szerint a kölcsön lejárata 2023. december 31. napja. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű. Késedelmes visszafizetés esetén Adós a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles. Felek megállapítják, hogy a kölcsön visszafizetésével az Adós 2024. január 1. napján késedelembe esett.

 

Adós úgy nyilatkozik, hogy a tevékenysége nem gazdaságos, bevételei nem fedezik a kiadásait. Működőképessége fenntartásához az Alapító (Hitelező) által rendszeresen nyújtott forrásra, tagi hitelre van szüksége.

 

FELEK ÜGYLETI AKARATA

 

 1. Hitelező 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint tagi kölcsönt nyújt Adósnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat …/2024. (01.30.) számú határozata alapján. A tagi kölcsönből Adós a teljes összeget az igazolt (jogszerű) és indokolt működési kiadásainak finanszírozására köteles fordítani.

 

 1. Adós a tagi kölcsönt elfogadja.

 

 1. A tagi kölcsönt Adós következő hónapban esedékes költségeinek finanszírozása céljából, Hitelező jelen Tagi kölcsön szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírását követően, átutalással fizeti meg Adós Raiffeisen Banknál vezetett 12020304-01198925-00100002 számú bankszámlájára.

 

 1. Az utalás feltétele, hogy Adós részletes számlákkal alátámasztott, a kifizetés indokoltságát is tartalmazó beszámolót nyújtson be Hitelező részére a felhasználásról. Adós a beszámolót papír alapon és elektronikusan is köteles eljuttatni Hitelező számára a jelen szerződésben meghatározott email címre, illetve Hitelezőt képviselő polgármester számára átadott dokumentumokkal.

 

 1. Adós köteles gondoskodni arról, hogy a működési költségeit a lehetőség szerinti legalacsonyabb összegre szorítsa.

 

 1. Adós által a teljesített kiadásokat működése szempontjából igazolni köteles (jogszerűség és szükségszerűség követelménye).

 

 1. Abban az esetben, ha Hitelező a beszámolóban bemutatott már teljesített kiadásokat vagy a betervezett költségeket, vagy azok egy részét nem találja igazoltnak (jogszerűnek) és/vagy indokoltnak, úgy felszólítja Adóst, hogy a kifogásolt költség tekintetében megfelelően igazolja annak jogszerűségét és szükségességét. Amennyiben Adós a felhívásnak 3 munkanapon belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, Hitelező az adott kölcsönrészletet vagy annak kifogásolt részét visszakövetelheti.

 

A TAGI KÖLCSÖN KAMATA, LEJÁRATA ÉS VISSZAFIZETÉSE

 

 1. Felek megállapodnak abban, hogy Adós a tagi kölcsön tőkeösszege után a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező kamatot köteles fizetni. A kamatszámítás kezdőnapja az egyes fizetési részleteknek az Adós számláján történő jóváírását követő első nap. A kamat mértékét Felek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (mnb.hu) közzétett kamatismertető alapján állapítják meg.

 

 1. A tagi kölcsönt Adós legkésőbb 2024. december 31. napjáig (futamidő) kamatokkal növelten, egy összegben köteles visszafizetni.

 

 1. Adós az előtörlesztés jogát fenntartja, a tagi kölcsönt a futamidőn belül bármikor, bármilyen részletben jogosult előtörleszteni. Előtörlesztés esetén az Adós által megfizetett összeget először az esedékes kamattartozásra kell elszámolni és a törlesztés összegéből a kamattartozás levonása után fennmaradó összeggel csökken az Adós tőketartozása.

 

 1. Amennyiben Adós a tartozást lejáratkor nem fizeti meg, úgy a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles, mely késedelmi kamatot az alapkamaton felül a késedelmes törlesztés összege után a késedelem minden napjára köteles megfizetni.

 

RENDKÍVÜLI FELMONDÁSI OKOK, KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

 

 1. Adós a tagi kölcsönt a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott célra és a 3–7. pontban meghatározott feltételekkel használhatja fel. Ezen feltételek megsértése esetén Hitelező jogosult a szerződést Adós a jelen szerződésben rögzített címére küldött tértivényes postai küldeménnyel megküldött vagy személyesen, az Adós ügyvezetője számára igazolhatóan átadott rendkívüli felmondás alapján, azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. Hitelező 12. pont szerinti rendkívüli felmondása a tagi kölcsönt a már megfizetett kölcsönösszegek tekintetében lejárttá teszi, a még esedékes, meg nem fizetett tagi kölcsön részletek teljesítése nem történik meg. A már teljesített részletek, azok kamatai, a fennálló valamennyi tartozás egy összegben a Hitelező által megküldött vagy igazoltan átvett felmondó nyilatkozat kézhezvételének napját követő napon esedékessé válik. Amennyiben a Hitelező felmondása miatti visszafizetési kötelezettségét (tagi kölcsön már átutalt tőkeösszege, az azok után a szerződés 8. pontja szerinti kamat) nem teljesíti, úgy a teljes fennálló tartozásra köteles a 8. pontban meghatározott kamat +8% késedelmi kamat megfizetésére a Hitelező felmondását tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napját követő naptól kezdődően a teljes tőke + kamat tartozás megfizetésének (Hitelező számláján történő jóváírás) napjáig.

 

 1. Hitelező abban az esetben is felmondhatja a tagi kölcsön szerződést, ha az abból eredő kötelezettségeinek teljesítése az Önkormányzat a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét veszélyezteti.

 

JELZÁLOG ALAPÍTÁSA, ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI TILALOM

 

 1. Felek rögzítik, hogy Adós 1/1 arányú tulajdonjogát képezi a Pest Vármegyei Kormányhivatal által nyilvántartott 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd, Velencei út 39−41. szám alatt található, 72.013 négyzetméter alapterületű sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Adós a tulajdonjogát a jelen tagikölcsön-szerződés aláírásának napján a www.foldhivatal.hu oldalról letöltött hiteles tulajdoni lappal igazolta.

 

Felek megállapítják, hogy az Ingatlant az alábbi terhek terhelik:

 

 1. III/1. 49647/2/2016.11.18. vezeték szolgalmi jog a Nyugat Pest Megyei Sütőipari Vállalat javára;
 2. III/4., 7., 8., 9., 11., 12. 49647/2/2016.11.18., 37391/2017.04.12, 48250/2018.10.29. és 48900/2018.11.10 vezetékjog az ELMÜ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság javára;
 3. III/10. 37391/2017.04.12. jelzálogjog 384.805.000, azaz háromszáznyolcvannégymillió-nyolcszázötezer forint tőke és járulékai erejéig Hitelező javára
 4. 15. 191511/2023.09.29 Jelzálogjog 75.000.000, azaz hetvenötmillió forint tőke és járulékai erejéig Hitelező javára
 5. 16. 191511/2023.09.29 Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására Hitelező javára

 

 1. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanra a tagi kölcsön visszafizetésének biztosítása céljából 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint és járulékai erejéig Hitelező javára jelzálogjogot alapítanak valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetnek be az ingatlan-nyilvántartásba.

 

 1. Adós a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének biztosítására, Hitelező javára a fent megjelölt Ingatlan tulajdoni lapjára 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint és járulékai erejéig jelzálogjog valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. (Bejegyzési engedély)

 

 1. Amennyiben lejáratkor a tagi kölcsön és járulékai hiánytalanul megfizetésre kerülnek, úgy Hitelező vállalja, hogy a jelzálogjog valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedélyét a visszafizetéstől (tagi kölcsön + kamatok számláján történő jóváírásának napja) számított 15 napon belül, az ingatlan-nyilvántartásból történő törlésre alkalmas alaki kellékek megtartásával Adós számára kiadja.

 

FELEK EGYÉB NYILATKOZATAI

 

 1. Felek kötelesek egymással együttműködni a tagikölcsön-szerződés teljesítése során, és egymást minden, a szerződés szempontjából lényeges körülményről tájékoztatni, minden a szerződés teljesítésével kapcsolatos ésszerű és indokolt jognyilatkozatot megtenni különösen a jelen szerződés szerint Adós költségeinek kimutatásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség, a bejegyzésre kerülő jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatban.

 

 1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés módosítása, kiegészítése vagy helyesbítése, továbbá a jelen Szerződés szerinti jognyilatkozatok csak írásban érvényesek, a megkötéssel azonos formában és alaki feltételekkel.

 

 1. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésből eredő jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítik, a Szerződés teljesülése során egymással kölcsönösen együttműködnek. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Ezen belül Adós köteles a tudomására jutást követően haladéktalanul felhívni Hitelező figyelmét, amennyiben Adós ellen végrehajtási, adóvégrehajtási eljárás indul, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll elő vagy Adós ellen felszámolási kérelmet nyújtanak be.

 

 1. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataikat kötelesek egymással írásban közölni a jelen Szerződés fejlécében rögzített címekre postai úton történő megküldés vagy személyes kézbesítés útján.

 

 1. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat az alábbi személyek tehetik meg:

 

 1. Hitelező képviseletében Érd Megyei Jogú Város polgármestere (polgarmester@erd.hu), aki egyben a papír alapú küldemények átvételére feljogosított személy;
 2. Adós képviseletében az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság cégnyilvántartásba bejegyzett ügyvezetője (kezilabda@gmail.com).

 

 1. Felek jelen jelzálog alapításával, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kikötésével együtt kötött tagikölcsön-szerződés aláírásával meghatalmazzák dr. Csupor Endre vezető kamarai jogtanácsost a jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével valamint az azt követő ingatlan-nyilvántartási eljárással. Jogtanácsos a megbízást, illetve a meghatalmazást a jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. Felek a jelen szerződést egyben a jogügylet tekintetében készített tényvázlatnak is elfogadják. Kijelentik továbbá, hogy a fenti ügyre vonatkozóan minden adatot és tényt előadtak és az általuk előadottak a valóságnak megfelelnek. Felek egyben meghatalmazást adnak az eljáró ügyvédnek arra, hogy a jelen szerződésben az esetleges elírásokat, tévedéseket a későbbiekben javítsa, amennyiben az nem jár együtt a szerződés tartalmának megváltozásával.

 

 1. Felek jogvita esetére a Hitelező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 1. A jelen tagi kölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

 1. Jelen, 28 pontból és öt oldalból álló szerződést Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, a fent nevezett törvényes képviselőik útján írták alá.

 

 1. A szerződés hét eredeti példányban készült, melyből 2 példány Hitelezőt, 1 példány Adóst illeti meg, 2 példány az ingatlan-nyilvántartó hatósághoz kerül benyújtásra, két példányt pedig a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd őriz meg.

 

Jelen tagikölcsön-szerződést annak alapos áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt Felek bejegyzett képviselői az okiratkészítő és ellenjegyző ügyvéd jelenlétében, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Érd, 2024. január 30.

 

 

____________________________________

Dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hitelező

 

Mészáros László Antal ügyvezető

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

Adós

Készítettem és ellenjegyzem Érden, 2024. január 30. napján:

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem