2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban

Előadó:          Tetlák Örs alpolgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: Erre alakult egy munkacsoport. A munkacsoport elvégezte a munkáját. A munka eredményeképpen született ez az előterjesztés. A munka arra szorítkozott, hogy az eljárási rendre nézve alakítsanak ki a bizottság tagjai egy ajánlást a Közgyűlés számára, és akkor a költségvetés megszavazásakor egy kiadási előirányzat sor fogja biztosítani ennek a fedezetét.


Tetlák Örs alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődtek kifogások vagy kérések a határozati javaslatokkal kapcsolatban. Egyébként egyeztetve a Fidesz frakcióval, lenne benne némi változás. Elsősorban a melléklet 2. oldalán van egy olyan bekezdés, ami úgy kezdődik, hogy előkészítő csapat, meg utána van olyan az előkészületen belül, hogy határidők. A csapatnál van egy olyan megfogalmazás, hogy a Városházán belül a polgármester irányításával a Polgármesteri Kabinet foglalkozik a szervezéssel és a lebonyolítással és mi mindenért felelősek. Ezt szeretném annyiban megváltoztatni, hogy a Polgármesteri Kabinet és a Polgármesteri Hivatal, hiszen számos olyan feladat lehet, amit a kabinet értelemszerűen nem tud elvégezni, tehát hogy közbeszerzést kell például kiírni. A másik pedig a határidők, az annyiban módosulna, hogy március 1-jével indul a program és egész évben tart - ez maradna. A javaslatokat május 31-ig lehet beküldeni, a beküldési időpont után a javaslatok előfeldolgozásra kerülnek és legkésőbb augusztus 31-ig kerülnek szavazásra, a szavazás november 30-ig tartana és a Közgyűlés és bizottsági szavazások azok pedig decemberben tudnának megtörténni. Ez lett tulajdonképpen a közös döntés vagy közös javaslat és ezt így elfogadnám ebben a formában. A határozati javaslatok közül a harmadik módosulna annyiban, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közösségi költségvetés keretének felhasználására vonatkozó eljárás során az ügyek operatív intézésére, a program végrehajtására Balla Imre képviselőt, Simó Károly képviselőt és Tetlák Örs alpolgármestert választja meg.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem maradjunk meg annál a szándéknál, hogy ez egy konszenzusos program legyen mind a végrehajtásban mind az elfogadásban.


Simó Károly képviselő: Köszönöm alpolgármester úrnak a konstruktív hozzáállását az egész folyamat során az előkészítő bizottságban is, ahogy az előterjesztésben is van. Azt gondolom, hogy odatettük mind magunkat és igyekeztünk előrevinni. Ez többször szerepelt a Közgyűlés előtt. Már négyszer terjesztettem elő, de teljesen jó, hogy végülis oda tudtunk állni közösen és visszük előre. A cél az lenne, hogy működőképes legyen, mert, ahogy a Bizottságon is elmondtam, ezt egyszer lehet elrontani, de akkor nagyon, tehát hogyha rávetül mondjuk a választási kampánynak az árnyéka, a gyanúja arra, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint egy kampányeszköz, akkor nagyon elrontottuk, hiszen nem ez volna a cél. Ahogyan az előterjesztés mellékletében is le vannak írva az elérendő célok, az pont az, hogy több cél is van. Egyrészt az, hogy az ott élők mindig dönthessenek arról, hogy az ő környezetükben mi valósul meg, de azért vannak más célok is, tehát, hogy a képviselő-testületben ülő döntéshozók is jobban megértsék azt, hogy mit kívánnak a lakók. Van egy harmadik cél is, hogy a Polgármesteri Hivatal szakemberei és dolgozói, akiknek ugye mindennapi feladatuk, hogy ezzel foglalkoznak, ők is ebbe jobban bevonódjanak. Azért tettem azt a javaslatot, hogy a határidők módosuljanak, mert azt mindannyian tudjuk, hogy 2024. április 20-ától július 8-áig választási kampány van. Amellett, hogy politikai kampány van, a Hivatalra is igen komoly feladatokat ró, tehát nem biztos, hogy ebben az időszakban, amikor választási felkészülés van, akkor volna kellő kapacitás arra, hogy a hivatali apparátus ezzel foglalkozzon. Ezért lenne jó, hogyha választás után tudna mindez megvalósulni. Ezért lett ez a javaslat, illetve volt még egy javaslatom, amit nem említett alpolgármester úr és továbbra is fenntartanám és kérném, hogy azért még ebbe próbáljunk meg konszenzust létrehozni. A munkabizottságban azt a javaslatot tettük, hogy a Hivatal, magyarán a jegyző úr irányításával - itt vannak adatvédelmi kérdések, amit be kell tartani, hogy akik benyújtják és megadják az adataikat, azokat a hivatal kezeli, a hivatal vezetője a Jegyző. Továbbra is azt javasolnám, hogy ne a Polgármesteri Kabinet legyen a felelős, a Közgyűlés által felkért felelős, hanem legyen jegyző úr. Tisztelettel kérem jegyző urat, aki részt vett az előkészítő bizottságba is, hogy vállalja el ezt a feladatot és módosítsuk úgy a mellékletet, hogy ahol Polgármesteri Kabinet van, mint felelős az ne a Polgármesteri Kabinet legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a Polgármesteri Kabinet pont a választási időszakban a polgármester úr munkáját segítő politikai munkatársakból áll. Maradjon ez úgy, hogy legyen a Hivatal a felelős érte, legyen a mindenkori jegyző a felelős érte a következő években, remélem, hogy jó sokáig ugyanebben a felállásban. Az lenne a javaslatom, hogy ezt még azért módosítsuk, hogy a jegyző a felelős a lebonyolításért, tehát ahol Polgármesteri Kabinet van, ott legyen helyette jegyző.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Voltaképpen így értem a dolgot, mert nekem először az volt a bajom, hogy az egésznek az időbeli súlypontja az a nyárról áttevődik az évnek a vége felé tendáló hónapokra. Amiért pont a Polgármesteri Kabinetet javasoltam, azt épp ez szülte, hogy a Hivatal le van terhelve a választási időszakban, de hogyha a csapat ebben megegyezett, hogy ennek az időbeli súlypontja október-november-december, akkor csináljuk így, tehát akkor ezzel így nincs bajom. Meghallgatjuk a jegyző urat, hogy neki mi a hozzáállása mindehhez.


Dr. Feik Csaba jegyző: Természetesen gondolkodtunk mi is ezen és kétségtelen tény, hogy a Hivatal nem tudja és nem is akarja nyilván ez alól kivonni magát. Amint az alpolgármester úr említette is, hogy közbeszerzések, beszerzések ügyében nyilván közre kell működnünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Hivatal a jelenlegi létszámában és a jelenlegi leterheltségében nem feltétlenül alkalmas arra, hogy ezt a feladatot pluszban ellássa, tehát itt valamiféle olyan fejlesztésre van szükség, ami létrehoz egy olyan létszámot vagy tehermentesít olyan ügyintézőket, akik ebben közre tudnak működni. Másrészt azért is értettünk részben azzal egyet, hogy a Kabinet bevonásra kerüljön, mert az a fajta kommunikációs feladat, ami a lakosság irányába szól, az leginkább a Kabinetben áll jelenleg rendelkezésre és szerintem a jövőben is, mert a Kabinet választásoktól, polgármestertől, közgyűléstől függetlenül nagyjából ugyanazt a feladatot kell, hogy ellássa. Ami pedig a polgármester, jegyző felelősségét illeti, nyilván nem ijedünk meg a felelősségtől és ezt is vállaljuk, ha ilyen döntés születik, de azért azt is érdemes átgondolni, hogy a Hivatal irányítása, az a polgármester feladata, tehát a polgármester a közgyűlés döntései szerint irányítja a Hivatalt, ezt mondja az Mötv. A polgármesteri irányítás azt is feltételezi, hogy a jegyzőn keresztül ad olyan feladatokat a Hivatalnak, ami nem feltétlenül a Kabinet feladata lenne, vagy nem oda illeszkedik. Ennyit kiegészítésül.


Szűcs Gábor alpolgármester: Módosító javaslatom lenne abban a tekintetben, hogy azért ha a munkacsoportot végignézzük, akkor ez egy politikai grémium. Azt gondolom, hogy a mindenkori Hivatal az alapvetően a közgyűlés és annak bizottságai, a polgármester döntéseit hajtja végre. Nem tartom egészséges helyzetnek azt, hogy a munkacsoportba akár főosztályvezető asszony, akár jegyző úr így involválódik. Az természetes, hogy a Hivatal minden esetben segíti akár a munkacsoport, akár a bizottság, akár a Közgyűlés munkáját.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Az előkészítő munkacsoport elvégezte a feladatát.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Az előterjesztésből nekem ez nem tűnt ki, de akkor ez teljesen rendben van.


Simó Károly képviselő: Ezen túl vagyunk, a bizottság elvégezte a feladatát konstruktívan és nagyon jól. Jegyző úrhoz kapcsolódnék, az utolsó mondataihoz, hogy valóban a polgármester irányítása mellett végzi, és egyébként, amit mondtál, az megerősített abban, hogy még jobban ragaszkodnék ahhoz, hogy a jegyző legyen a felelős ezért, hisz az Mötv.-ből adódóan mindenképpen a jegyző a polgármester irányítása mellett látja el a feladatot. Van egy apróság, hogy a munkabizottságban abban állapodtunk meg, hogy a Hivatal, magyarán a jegyző a felelőse ennek az egész körnek, mára egy kicsit megváltozott, amit megkaptunk előterjesztés. Azt javasolnám, hogy térjünk vissza oda, ahol a munkacsoport abbahagyta. Ott az volt, hogy a Hivatal, magyarán a jegyző vezeti és az amit említettél jegyző úr, az teljesen érthető és legitim és oké, hogy a polgármester azért ne legyen ebből kivonva. Nincs kivonva, hiszen az Mötv. egyértelműen azt mondja, hogy a jegyző a polgármester irányítása mellett vezeti a Hivatalt, tehát ez mindenképpen itt van és a mindenképp jó lenne a Polgármesteri Kabinetet ebből kivenni, mert nyilván a kommunikációs feladatok azok ott vannak, de ők is azért valamilyen szinten a Polgármesteri Hivatal dolgozói, még akkor is, hogyha nyilván a polgármester a munkáltatójuk. Be lehet őket vonni ebbe, de az a része, ami a lényege és még egyszer visszatérnék oda, amit az előbb mondtam, hogy ez egy folyamat, ez a közösségi költségvetés-tervezés-végrehajtás és ennek része az is, hogy a Hivatal működésébe az a szemlélet beérkezzen, hogy minél többet kell kommunikálni és célszerűbb lenne, hogyha a Hivatal minden osztálya, főosztálya ebben részt venne a jegyző irányítása mellett.


Dr. Feik Csaba jegyző: Még egyszer hangsúlyozva, hogy nem ijedünk meg a feladattól és azt is elfogadva, hogy a munkacsoport ülésein az a javaslat született, hogy a Hivatal ebben működjön közre, ugyanakkor még egyszer azt is hadd hangsúlyozzam, hogy a Hivatal a jelenlegi formájában sem létszámában, sem pedig leterheltségében nem alkalmas a feladat elvégzésére. Főleg a két érintett főosztály visszajelzéseiből mondom ezt. El szeretnénk kerülni, hogy az a fajta fluktuáció, ami jelenleg is jellemzi az önkormányzatokat különböző okokból, az még fokozódjon, tehát nem szeretnénk jó szakembereket amiatt elveszíteni, hogy olyan feladatot kapjanak, amire sem idejük, sem kapacitásuk nincs. Ezért mondom azt, hogy rendben, elfogadom ezt a javaslatot, bár nem nekem kell elfogadni, ugyanakkor úgy gondolom, és ezt kérem, hogy ez valamiféle hivatali fejlesztés, plusz szervezeti egység vagy plusz olyan szakemberek alkalmazása nélkül, akik ebben kifejezetten közreműködnek - nem feltétlenül csak ebben -, az nehezen kivitelezhető.

 

T. Mészáros András képviselő: Valóban itt lehet jobbról-balról, elölről-hátulról vitatkozni a tételen. Egy dolgon nem lehet vitatkozni, és azért erre szeretném felhívni a jegyző úr figyelmét is, hogy ez a költségvetés része. Nevezhetjük közösségi költségvetésnek, de ez nem független az éppen aktuális 2024. évi önkormányzati költségvetéstől, tehát ilyen tekintetben a Hivatalt kihagyni a végrehajtásából, illetve a levezényléséből nagyon nehézkes lenne. Ha pedig a jegyző úr úgy látja ebben a pillanatban, hogy az állomány valamilyen oknál fogva kevés, vagy nem pont erre alkalmas, akkor le kell tenni a javaslatot és a Közgyűlésnek meg el kell fogadnia majd ezt a javaslatot, hogy milyen végzettségű, milyen képességgel bíró emberek kellenek ahhoz, hogy ezt a Hivatal zökkenőmentesen a 2024. évi költségvetésbe, majd a 2025. évibe és így tovább el tudja látni. Így kell, hogy menjen a dolog, nem pedig úgy, hogy majd akkor a Kabinet egy kicsit megcsinálja, majd akkor valaki más megint egy kicsit megcsinálja. Nem, a Hivatal azért van, hogy a mi döntéseinket, határozatainkat végrehajtsa, illetve elősegítse a végrehajtását. Tessék kérem akkor az ehhez kapcsolódó, szakmailag alátámasztott igényt letenni és nem hiszem, hogy ebből probléma lenne.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem értsünk egyet abban, hogy az irány oké és mehet. Közben ez úgyis majd kikristályosodik. Ez egy munkaszervezési kérdés a Hivatalon belül. Annyit ígérhetek, hogy nagy szerepet szeretnénk vállalni ebben az összefogásban és az is biztos, hogy olyan javaslatokat akarunk megcsinálni, amelyeket a lakosok javasolnak és ésszerűnek találjuk őket. A Polgármesteri Kabinet olyan szempontból kihagyhatatlan, hogy a kommunikációban biztos, hogy szerep hárul rá. Természetesen azt is mérlegelni szükséges, hogy megengedhetjük-e magunknak azt, hogy erre külön szervezeti egységet állítsunk fel. Ma biztos, hogy nem. Nem tudom, hogy ősszel mi lesz a helyzet, tehát ezeket később döntsük el. Az irány nekem jó, ha a Közgyűlés többségének is jó, akkor szavazzuk meg és menjünk tovább.


Simó Károly képviselő: Tetlák Örs alpolgármester urat kérdezném, hogy befogadja-e a módosító javaslatomat, miszerint a Polgármesteri Kabinet helyett a jegyző legyen. Ha nem, akkor meg kérnék erről szavazást.


Tetlák Örs alpolgármester: Maradnék annál a javaslatnál, amit mondtam, tehát hogy nevesítsük a Polgármesteri Kabinet mellett a Polgármesteri Hivatalt és egyébként a határidők tekintetében meg a munkacsoportban javasolt harmadik változtatásnál maradjunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Simó Károly képviselő úr javaslata a melléklet szövegén változtatna, aminek a második határozati javaslat annyiban ellentmond, hogy az kimondottan a polgármestert jelöli ki. Ne bonyolítsuk túl szerintem.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Ezért mondom, hogy tettem egy szövegszerű változtatási javaslatot a mellékletre a legelső hozzászólalásomban, hogy a melléklet 2. oldalán szereplő szövegben a Polgármesteri Kabinet mellett nevesítsük a Polgármesteri Hivatalt, hiszen számos feladata van vele. A második határozati javaslat marad, a harmadikban pedig Simó Károly bekerül ügygazdaként tulajdonképpen a csapatba.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Értem, de mondjuk kodifikációs szempontból ez így nem szerencsés amúgy, tehát jobban össze kell fésülni a mellékletet a határozati javaslatnak a szövegével legközelebb.


Simó Károly képviselő: Amit Tetlák Örs alpolgármester úr elmondott, a másodikhoz kapcsolódnék, tehát a melléklethez, hogy ne a Polgármesteri Kabinet mellett legyen a Hivatal, hanem csak a Hivatal legyen. Nyilván a Hivatal része a Polgármesteri Kabinet, tehát ezzel szerintem megoldottuk a kérdést és nincs rossz íze a történetnek. Így tud úgy működni és azt a célt is elérjük - még egyszer felolvasnám, hogy a közösségi költségvetésnek milyen elérendő céljai vannak -, hogy például a képviselő-testület és lakosság közötti kapcsolat javítása és segít a Hivatalnak is abban, hogy részt vegyen benne a napi munkája mellett és a folyamat része legyen. Éppen ezért kérdezném és nyilván az előbb úgy értettem, hogy alpolgármester úr nem szeretné befogadni. Akkor kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a nevesítés a második határozati javaslat mellékletében a Hivatal, magyarán a jegyző legyen a felelős ezért az ügyért. Nyilván bevonhatja a polgármester irányítása mellett a Polgármesteri Kabinetet is ebbe.


Szűcs Gábor alpolgármester: Kezdem kicsit furán érezni magamat. Azért azt mindannyian tudjuk, hogy minden határozati javaslat végrehajtásért a felelős dr. Csőzik László polgármester és ő pedig a Hivatallal hajthatja végre, ezért szerintem sem a Polgármesteri Kabinetet, sem a Hivatalt nem kell külön nevesíteni, mert egyszerűen ez a normális működési modell. Persze közösségi költségvetésnek hívjuk és ez egy nagyon fontos dolog, én is azt gondolom, de akkor is Érd Megyei Jogú Város költségvetésének a része, magyarán minden módon a Hivatal munkája szükséges és a Hivatalban dolgozók munkája szükséges bármilyen döntés végrehajtásához. Ezt külön nevesíteni, ez szerintem nyakatekert történet. Szerintem bőven elég az, hogy a polgármester úr a felelős, mint ahogy az összes közgyűlési döntésnél.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mérlegeljétek, amit mondtam, tehát a második határozati javaslathoz is akkor hozzá kell nyúlni, hogyha ehhez hozzányúlunk.


Simó Károly képviselő: Felolvasnám a mondatot, ami tulajdonképpen szerintem benne van a kettes számú mellékletben. ,,Az előkészítő csapat: A Városházán belül a polgármester irányításával a Polgármesteri Kabinet foglalkozik a szervezéssel és lebonyolítással, ők felelősek az adminisztratív munkáért, a határidők betartásáért, a felmerülő kérdések megválaszolásáért, a fórumok megszervezéséért, a kommunikációért, a kapcsolattartásért.” Azt szeretném módosítani, hogy ez a mondat itt ebben a mellékletben - egyébként egyetértek Szűcs Gábor alpolgármester úrral, polgármester úrral amúgy is a polgármester irányítja, de ezeket a feladatokat, amiket most felsoroltam, ezeket alapvetően nem a Kabinetnek kellene, hanem jegyző úr irányításával a megfelelő szakembereknek elvégezni. Ez az én módosításom lényege, hogy itt ne Kabinet legyen, hanem Hivatal.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amibe beleértjük a Kabinetet és akkor annak mentén meg lehet oldani ennek a gordiuszi csomónak az átvágását. Az ügygazda ebből a szempontból Tetlák Örs alpolgármester úr, mert ő az előterjesztő.


Tetlák Örs alpolgármester: Harmadszor is ugyanazt tudom elmondani. Ezt a mondatot úgy változtatnám meg, hogy a Városházán belül a polgármester irányításával a Polgármesteri Kabinet, valamint a Polgármesteri Hivatal, azon belül a Polgármesteri Kabinet foglalkozik, és akkor benne van mind a kettő és egyébként meg a polgármester irányítja a dolgokat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kezdem kicsit kínosan érezni magam. Próbáljuk meg ezt megoldani, mert ez kifelé nagyon rosszul mutat, azt hiszem. Túl akadémikus. Legyen már egyetértés ennek az elfogadásával. Ha vessző van, tehát nem azon belül, nem kizárólag. Ha úgy mondod, hogy azon belül a Polgármesteri Kabinet, az ugyanaz, mintha azt mondanád, hogy a Polgármesteri Kabinet. Már belegabalyodtunk, ennek nem itt lett volna a helye. Azt szeretném, hogy fogadjuk végre el és menjünk tovább. Valaki azt mondta, hogy nincs itt semmi látnivaló. Azért van. Akkor jó így? A tekintetekből ítélve igen. Akkor ezt szavaztatjuk meg. A határidőket az előterjesztő módosította a bizottsági viták mentén, úgyhogy most felteszem szavazásra az első határozati javalatot, mégpedig arról, hogy 120 millió forint keretösszeget biztosítunk az idei költségvetés terhére ennek végrehajtására. A bevételi oldal megalapozásáért a Hivatal a felelős.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi közösségi költségvetés 2024. évi keretösszegeként 120 millió forintot biztosít, amelynek fedezetét a 2024. évi költségvetési rendeletben biztosítja.

Határidő:        azonnal, illetve a 2024-es költségvetés benyújtásának napja

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

41/2024. (I. 30.) határozata

 

az érdi közösségi költségvetés 2024. évi keretösszegének biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi közösségi költségvetés 2024. évi keretösszegeként 120 millió forintot biztosít, amelynek fedezetét a 2024. évi költségvetési rendeletben biztosítja.

 

 

Határidő:        azonnal, illetve a 2024-es költségvetés benyújtásának napja

Felelős:           dr. Csőzik László polgármesterA határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az eljárásrendről szóló határozati javaslatot.


Az előterjesztett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi közösségi költségvetés részletes szabályait, módszertanát és eljárásrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A közösségi költségvetésben meghatározott keretösszeg felhasználására vonatkozó javaslattétel, továbbá a közgyűlési döntést követően a döntés végrehajtásának megszervezésére a Közgyűlés a polgármestert jelöli ki.

Felelős:            polgármester

Határidő:        azonnal, illetve 2024. március 1-jétől az eljárásrend alapján

Melléklet a Közgyűlés ……./2024. (I. 30.) határozatához

Közösségi költségvetés

Bevezető

Mindenkinek más-más fontos a város életében és nem lehet mindent megvalósítani a jelenlegi pénzügyi keretek között. Biztosan mindenkinek eszébe jutott már pár dolog, amivel a szempontjai szerint kellemesebb, élhetőbb, nyugodtabb környezetet hozhatunk létre.

Akár közvetlen környezetünkre gondolunk, akár nagyobb területre, vagy az egész városra: bőven van tennivaló. Azt szeretnénk, hogy az előkészítésben és a döntésben a város lakói közvetlenül is részt tudjanak venni.

A közösség igényeinek az önkormányzati tervezésbe való beépítésének legjobb módja, ha közvetlenül kérdezzük meg a lakosságot az igényeiről. Ez segíti a közösség építését, a közösség bevonását, a közösség szerepvállalását, és közelebb hozza a lakosokat a közgyűléshez. A résztvevők körét később bővíthetjük a helyi lakosokon kívül még a településen dolgozókkal, tanulókkal, a település vállalkozóival és cégeivel, és a hivatal munkatársaival.

Növeli a demokráciát: A közösségi költségvetés lehetővé teszi a lakosság számára, hogy közvetlenül részt vegyen az önkormányzat költségvetésének alakításában, így növelve a demokrácia érzetét és a részvételi demokráciát.

Jobb helyi döntések: A lakosság közvetlen részvétele a költségvetési folyamatban garantálja, hogy a helyi döntéshozók jobban megértsék a helyi lakosság igényeit és prioritásait, és ezáltal jobb döntéseket hozzanak.

A képviselő-testület és a lakosság közötti kapcsolat javítása: A közösségi költségvetés lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület és a lakosság közvetlenebb kapcsolatot teremtsen egymással. A lakosság nagyobb mértékben érzi magát bevonva a helyi politikába, és ezáltal nagyobb bizalom alakul ki a képviselő-testület és a lakosság között.

Jobb projektválasztás: A közösségi költségvetés során a lakosság a saját igényeire fókuszál, és azokra a projektekre szavaz, amelyeket a legfontosabbnak tart. Ezáltal a képviselő-testület a lakosság tényleges igényeit figyelembe véve választja ki a legmegfelelőbb projekteket.

Transzparencia: A közösségi költségvetési folyamat átláthatóbbá teszi az önkormányzat pénzügyi tevékenységét, és ezzel nagyobb átláthatóságot biztosít az önkormányzati működésben.

A közösségi költségvetés segít a helyi lakosság számára abban, hogy jobban megismerje a helyi politikai folyamatokat és a képviselő-testület működését, és egyben lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül befolyásolja a helyi közösséget érintő döntéseket és projekteket.

Az ilyen típusú részvételi folyamatok általában szélesebb körű információ-áramlást eredményeznek, mivel a lakosság nagyobb mértékben érdeklődik a helyi politikai folyamatok iránt. A képviselő-testület szokásosan információt nyújt a lakosságnak a folyamatról, és felajánlja a lehetőséget a lakosságnak, hogy megvitassák és érdeklődést mutassanak a képviselő-testület működése iránt.

A közösségi költségvetés során a lakosok az általuk preferált projektek kidolgozása és javaslata során a tervezőkkel és a költségvetési osztállyal folytatott kommunikáció révén első kézből ismerhetik meg a folyamatot, és azon belül a költségvetési tervezés és a projekt kidolgozásának folyamatát is. Ez lehetőséget ad számukra, hogy megértsék az önkormányzat pénzügyi működésének lépéseit és döntéseit.

A közösségi költségvetési folyamat valószínűleg kimozdítja a képviselő-testületet a komfortzónájából, mivel a képviselő-testületnek nyitottabbá és rugalmasabbá kell válnia a lakosság bevonása és az új ötletek elfogadása érdekében.

A közösségi költségvetés az aktuális projekteken túl is szemléletformáló lehet a hivatalon belül. A közösségi költségvetési folyamat során a lakosság bevonása és a helyi közösségekkel való szorosabb kapcsolattartás a városháza dolgozóinak is lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsék a helyi közösségek igényeit és problémáit, és azt, hogy a lakosság hogyan látja a hivatalt és a szolgáltatásait.

A közösségi költségvetési folyamat emellett lehetőséget ad arra, hogy a városházi dolgozók jobban megismerjék a közösségi részvételi demokrácia folyamatait és azok előnyeit, valamint a közösségi részvétel és az együttműködés fontosságát a közösségfejlesztésben és a közösségi problémák megoldásában. Ez a folyamat segíthet abban, hogy a városházi dolgozók tudatosabban és hatékonyabban dolgozzanak együtt a helyi közösségekkel, és erősítse a kapcsolatot a városháza és a lakosság között.

Mindezek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezi magát egy közösségi költségvetési program elindítása mellett. Önkormányzatunk a programra a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeget különít el. A beadott javaslatok és a lakosok szavazatai alapján dől majd el, hogy ez az összeg hány projektre lesz elég, mit lehet megvalósítani.

Előkészület

Csapat

A városházán belül a polgármester irányításával a polgármesteri kabinet foglalkozik a szervezéssel és lebonyolítással. Ők felelősek az adminisztratív munkáért, a határidők betartásáért, a felmerült kérdések megválaszolásáért, a fórumok megszervezéséért, a kommunikációért, a kapcsolattartásért.

Határidők:

 • A program minden év március 1-jétől indul és egész éven keresztül tart.
 • A javaslatokat április 30-ig lehet beküldeni, a lentebb ismertetett módon.
 • A beküldési időpont után a javaslatok előfeldolgozásra kerülnek és legkésőbb július 31-ig szavazásra lesznek bocsátva.
 • A szavazás október 31-ig tart és utána indul meg a nyertes javaslatok kivitelezése.
 • Amennyiben a vártnál kevesebb vagy több javaslat érkezik be, akkor az előfeldolgozás és a szavazás kitolódhat.

Tájékoztató anyagok

A közösségi költségvetés leírását, részleteit, menetét, a lépések határidejét egy erre dedikált weblapon tesszük közzé. A rövid leírást és a határidőket az érdi médiában is közzétesszük, mind offline (Érdi Újság), mind online (erdmost.hu) módon.

Javaslatok beküldése

Részletek

Minden 18. évét betöltött, Érden élő vagy tanuló magánszemély küldhet be javaslatot. Tanuló esetén bejelentett lakcím nem szükséges. Természetesen közösségek javaslatait is várjuk, de a beadott anyagot ilyenkor is egy személynek kell jegyeznie.

A javaslatok témája például lehet

 • zöld környezet, környezettudatosság, fenntarthatóság
 • közterek, közparkok kialakítása
 • hátrányos helyzetű közösségek életének segítése
 • közösségépítés
 • digitális fejlesztések

Alapvető kritériumok a javaslatokkal szemben:

 • A javaslatok alapvetően közérdekűek legyenek, minőségi változást hozzanak létre és fenntarthatóak legyenek.
 • A javaslatok megvalósítása egyszeri beruházással elérhető legyen, ne valamilyen folyamatos tevékenységre utaljanak.
 • A javaslatok megvalósítása Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata hatáskörébe kell tartozzon és ne legyenek túl általánosak.
 • A javaslatok természetesen Érd területét és önkormányzati tulajdont érinthetnek, vagy olyan partner ingatlanára vonatkozhatnak, akivel valószínűsíthető az ingatlanra vonatkozó, nem pénzbeli megegyezés.
 • Ha lehet, kerülje az önkormányzat kötelező feladatait.

A javaslatok témája nem lehet

Aszfaltozás, forgalomszabályozás: Városunkban ez slágertéma, de nem csak ezzel lehet a várost fejleszteni vagy jobbá tenni; a közösségi költségvetés nem közlekedési infrastruktúra kialakítására vagy fenntartására irányul.

Karbantartás, fenntartás, felújítás: Nem elromlott, leromlott dolgok javítása, hanem új, fenntartható dolgok létrehozása a cél. Kivételt képezhet, ha a karbantartás vagy felújítás pont arra vonatkozik, hogy valami fenntarthatóbb legyen, hogy pár év múlva ne kelljen megint a karbantartáson gondolkozni.

Valamilyen folyamatos tevékenység: Egyszeri beruházással megvalósítható legyen, ne terhelje évről évre hasonló összeggel a költségvetést. Arányos legyen a létrehozás és a fenntartás költsége, például egy játszótér belefér, mert annak a fenntartási költsége sokkal kisebb, mint a létrehozási költsége, azonban ha minden sarokra hulladékgyűjtőt tennénk, akkor annak a fenntartási költsége gyorsan túlszárnyalja a teljes kivitelezési költséget.

Események létrehozása: Örülünk minden javaslatnak, de a legtöbb esemény egyszeri pénzköltés maradandó eredmény nélkül. Kivétel lehet, amennyiben az esemény valamit elindít, látható a társadalmi haszna, hatása és hosszú távú következményei lehetnek.

Tanulmányok készítése: A közösségi költségvetés célja alapvetően valami kézzelfogható, valami majdnem azonnali hatású létrehozása, támogatása.

Saját termékünk, szolgáltatásunk, javaslatunk megvalósítása: Nem etikus a saját “portékánkat” reklámozni ezen keretek között. A kiválasztott javaslatokat a város fogja megvalósítani, a javaslattevő ebben már nem vesz részt. A tényleges megvalósító vagy a város maga lesz, vagy pályáztatás útján választja ki.

Olyan javaslat, amely a teljes közösségi költségvetés kereténél 30%-ánál drágább.

Nem biztosítható a fenntartása vagy működtetése: A cél nem újabb egy-egy évig vagy rövidebb időszakig élő, aztán felújításra, megújulásra vonatkozó terv kivitelezése. Minél hosszabb a megvalósítandó terv életciklusa, minél jobb a befektetett és a fenntartási energia aránya, annál inkább értékelhető a közösségi haszon.

Online

A javaslatokat online a Google Űrlapok segítségével lehet leadni. Az online leadott javaslatok időbélyeget kapnak, amivel azonosítható leadásuk pontos időpontja.

Papír alapon

A javaslatokat papír alapon is le lehet adni. A sablon letölthető az erd.hu oldalról, illetve fénymásolva megtalálható a Polgárok Háza recepcióján.

A kitöltött lapokat le lehet adni a

 • Polgárok Háza
 • Romics László Egészségügyi Intézmény
 • Szepes Gyula Művelődési Központ
 • Parkvárosi Közösségi Ház
 • Magyar Földrajzi Múzeum
 • Városi Galéria
 • Csuka Zoltán Városi Könyvtár
 • Érd Aréna
 • Szociális Gondozó Központ (Topoly utca)
 • ÉTV és ÉTH ügyfélszolgálat

előterében vagy recepcióján elhelyezett gyűjtőládába.

A kérdőív tartalma

A közösségi költségvetés javaslatainak leadásához meg kell adni:

 • a nevet,
 • lakcímet,
 • e-mail címet,
 • telefonszámot,
 • a javaslat rövid elnevezését,
 • a javaslat rövid leírását,
 • a javaslat területének megnevezését, ha megnevezhető,
 •  

A javaslatok egy online felületen megjelennek eredeti formájukban. A papír alapú javaslatokat az iroda feldolgozza és szintén feltölti az online felületre, ahol azok a beküldés sorrendjében jelennek meg. A felületen a beküldő adatai nem szerepelnek, csupán a javaslat részletei. Az online felület az első lépésben önerőből elkészül.

Minden jelentkező visszajelzést kap a javaslata befogadásáról vagy elutasításáról, illetve az előfeldolgozás során történő esetleges más javaslattal való összevonásról vagy egyeztetésekről.

A kérdőív tartalmának kidolgozását a polgármester irányításával a hivatal végzi, a törvényi megfelelőség szem előtt tartásával. Mind az online, mind az offline javaslatoknál fontos kidolgozni az adatvédelmi nyilatkozatot.

Részvételre buzdítás

Fontos, hogy a helyi közösség minden tagja tudjon a közösségi költségvetési folyamatról, a céljairól és az elérhetőségekről. A hivatalnak hatékony kommunikációs és tájékoztatási stratégiát kell kidolgozni, amely segítségével az emberek széles körét elérhetjük.

Az embereknek lehetőséget kell adni a közösségi együttműködésre és a közösségi érdeklődésű csoportok és szervezetek bevonására. Az ilyen csoportok és szervezetek segíthetnek a projektek kidolgozásában és leadásában, valamint a helyi közösség igényeinek kifejezésében.

Fontos, hogy az ifjúságot is bevonjuk a részvételi költségvetési folyamatba. A fiatalok gyakran nagy energiával és kreativitással rendelkeznek, és számos olyan projekt-ötlettel előállhatnak, amelyeket az idősebb generációk esetleg nem fontoltak meg.

A javaslatok beküldésére minden városi médiában és elérhető felületen buzdítani kell. Ezek például lehetnek:

 • Érdi Újság,
 • Érdmost,
 • ÉrdFM,
 • videóban,
 • podcastben,
 • írásban,
 • emailben,
 • Facebook bejegyzésekben és egyéb közösségi médiában,

nem kizárva egyéb csatornákat.

A javaslatok beküldésének állásáról, számáról, a határidőkről folyamatos, akár heti tájékoztatást is érdemes nyújtani a lakosoknak minden platformon.

Előfeldolgozás

Képviselők bevonása

Az összegyűjtött javaslatok feldolgozása folyamatos. Minden javaslatról az adott területi képviselőt beérkezésnél értesítjük.

Javaslatok előszűrése

A megvalósíthatatlan javaslatokat kiszűrjük és indokolással látjuk el. Megvalósíthatatlan az a javaslat, amely nem felel meg az általános témáknak, a kifejezetten kizárt témák közül tartalmazza valamelyiket, törvénysértő, vagy nem veszi figyelembe a közösség érdekeit.

A hasonló, vagy érdemileg ugyanazon javaslatokat csoportosítjuk és egybevonjuk. Az egybevonásról kiértesítjük a javaslattevőt és a terület képviselőjét is. Amennyiben a beküldő nem ért egyet az összevonással, panasszal élhet, amiben leírja, mennyiben más a projektje, mint amivel összevonásra került. A panasz elbírálását egy munkacsoport végzi, amelyik az érintett terület képviselőjéből (amennyiben területhez köthető), a közösségi költségvetés bizottságából, illetve a Hivatal részéről közreműködő személyekből áll.

Hivatali kontroll

Az így kapott javaslat listát a hivatal nagyságrendileg beárazza, megvalósíthatósági időpontokat rendel hozzá, illetve szakmai szempontból is átnézi. A szakmai kontroll magába foglalja, hogy “kiegyenesíti” a javaslatot, hogy az később a részletes tervezés, engedélyezés, kivitelezés lépéseinél ne akadjon el. Az esetleges változásokról az összevonásokhoz hasonlóan értesítjük a beküldőket.

Bizottsági kontroll

Az így előállt listát bizottság nézi át az alábbi szempontrendszer alapján:

A város élhetőségének javítása: Minden olyan javaslat előnyt élvez, amellyel a lakók jobban érzik magukat a városban. A megjelenés igazából másodlagos, lehet kulturális, egészségügyi, sport, közösségi és sok más egyéb vetülete is az élhetőségnek.

Közösségi igények és prioritások: Az elsődleges szempont a közösség igényeinek és prioritásainak figyelembevétele. Az olyan projektek, amelyek a legtöbb ember számára a legfontosabbak, vagy amelyek nagyobb hatással vannak a helyi közösségre, előnyben részesülnek.

Közösségi előnyök és hatások: Azon projektek előnyben részesítése, amelyeknek nagyobb közösségi előnyei és hatásai vannak. Például azok a projektek, amelyek növelik a közösség összetartását, javítják a közösségi infrastruktúrát vagy javítják a helyi környezet állapotát, előnyösebbek lehetnek.

Közösségi részvétel: Az olyan projektek, amelyekre a helyi lakosság nagyobb mértékben szavaz, vagy amelyekre a közösség nagyobb mértékben vonatkozik, előnyösebbek lehetnek. A közösségi részvétel és a közösségi támogatás egy fontos tényező a képviselő-testületi döntéshozatalban, így a közösség szavazatai és támogatása nagy jelentőséggel bír.

Pénzügyi fenntarthatóság: A közösségi költségvetési projektek sorrendjének meghatározásakor figyelembe kell venni a projekt költségét és azok pénzügyi fenntarthatóságát is. Az olyan projektek, amelyek nagyobb költséggel járnak, és amelyek hosszabb távon jelentősebb pénzügyi terheket rónak az önkormányzatra, későbbre halasztódhatnak.

Társadalmi-gazdasági hatások: A részvételi költségvetési projektek sorrendjének meghatározásakor fontos figyelembe venni a társadalmi-gazdasági hatásokat is. A projekt környezeti hatásai, az egészségügyi előnyök, a foglalkoztatás és a gazdasági fejlődési lehetőségek előnyei is fontosak lehetnek.

A befektetett erőforrások és a hatás aránya: Előnyösek azok a tervek, amik nem nagy erőforrásigénnyel nagy változást érnek el, hanem minél kisebb erőforrás lekötéssel minél nagyobb hatással vannak. Minél több kis erőforrású tervet tudunk megvalósítani a kereteken belül, annál jobban használjuk ki az adódó lehetőséget.

Összhangban van a város fejlesztési terveivel: Amennyiben a terv illeszkedik a város már meglévő terveivel, akkor annak adhatnak egy újabb lökést, Remélhetőleg ezek a tervek már valamilyen fázisban vannak, ezért könnyebben továbbvihetőek, kiterjeszthetőek, vagy szimplán könnyebb az erőforrásokat mozgósítani.

Minden szempont egy pontot ér és amennyiben egy javaslat nem éri el az átlag 4 pontot, akkor kikerül a végső körből. A szavazólapon csak az ötletek szerepelnek, a beküldők és személyes adatok nem.

A bizottság összetétele megyegyezik a közgyűlés összetételével – a város képviselőiből és a polgármesterből áll –, viszont nem közgyűlésként, hanem munkacsoportként működik.

Tekintettel arra, hogy a lakossági javaslatok a teljes városra és csak egyes városrészekre vonatkozó projekteket is tartalmazhatnak, a bizottság feladata, hogy a lakossági szavazásra bocsátott lista városrészenként és választókerületenként, a szavazásra bocsátott projektek számában és értékében arányosan kerüljön kialakításra.

Lakossági fórumok

A véglegesen összeállított portfóliót szavazás előtt lakossági fórum keretében mutatjuk be, ahol lehet kérdezni, véleményezni és kisebb dolgokban módosításokat, kiegészítéseket javasolni.

Ha túl sok javaslat érkezett, akkor több fórum szükséges, területenkénti felosztásban. Ezzel a lakosok mindig a saját életüket leginkább érintő témákat hallhatják és szólhatnak hozzá. A fórumok után áll össze a végleges lista, amit szavazásra bocsátunk.

Az előfeldolgozás utáni, szavazásra küldhető javaslatokat online ismét megjelenítjük. Itt a megjelenítés sorrendje már nem a beküldés szerinti, hanem az utolsó körben kialakult pontszám szerinti.

Szavazás

A szavazásig eljutott projektek egy sorsoláson vesznek részt, amivel a projektek sorrendjének véletlenségét szavatoljuk. Az így kapott véletlenszerű sorrendben lévő listára lehet szavazni.

Mindenki három projektet jelölhet meg. Amennyiben többet jelöl meg, akkor csak az első hármat vesszük figyelembe. A szavazatok csak egyszeri leadását az email és/vagy telefonszám egyediségének ellenőrzésével döntjük el.

Az egyes szavazásra bocsátott javaslatokról lakossági fórumot tartunk. Amennyiben sok ötlet került a végső körbe, több fórum szervezésére is szükség lehet. Ezeken a fórumokon változtatásokra már nincs mód, csak a javaslat ismertetése és az ide vezető út bemutatása a cél.

A szavazólap tartalmának kidolgozását a polgármester irányításával a polgármesteri kabinet végzi, a törvényi megfelelőség szem előtt tartásával. Az adatvédelmi tájékoztatót úgy kell kidolgozni, hogy ne csak a javaslattételre, de a szavazásra is irányadó legyen.

Online

A szavazás névhez, email címhez és/vagy telefonszámhoz kötött és ugyanabban a rendszerben zajlik, ahol az eredeti javaslatok közzé lettek téve.

Papír alapon

A szavazás offline változatában levélben, előre elkészített szavazólapon és a lebonyolító csapatnál személyesen lehetséges. A szavazólapokon begyűjtött adatok: név, cím, email cím, telefonszám.

A szavazólapot közzétesszük online a közösségi költségvetés weblapján letölthetően, illetve kinyomtatva kihelyezzük a leadási helyeken.

A szavazólapokat ugyanott lehet leadni, ahol a javaslatokat lehetett.

A fórumok is lehetőséget adnak a javaslatokra való szavazásra. Ezen találkozókon az emberek szintén a kivitt szavazólapokat tölthetik ki és adhatják le.

Összegzés

A kétféle szavazást közös adatbázisban fésüljük össze, így a duplázásokat, a véletlenül több helyen leadott szavazatokat ki tudjuk szűrni. Az ilyen módon szűrt szavazatoknál mindig az utoljára leadottat vesszük figyelembe.

Az összegzett pontok számát minden héten frissítjük és közzétesszük a javaslatok adatlapján.

Kiértékelés

Az így előállt sorrend szerinti lista és a közösségi költségvetésre rendelkezésre álló összeg alapján elkészül az adott évi támogatásra javasolt projektek listája.

A nem támogatott projektek újra beadhatók a következő évben, de az egész folyamaton ismét át kell esniük, nincsenek előnyben az adott évi javaslatokkal, bármelyik fázisban is estek ki.

A támogatásra javasolt projektlista a közgyűlés elé kerül, amely kötelezettséget vállal, hogy azokat komplexitástól és a szükséges engedélyeztetéstől vagy pályáztatástól függően, a közgyűlési döntéstől számított 3–24 hónap alatt megvalósítja.”

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi közösségi költségvetés részletes szabályait, módszertanát és eljárásrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A közösségi költségvetésben meghatározott keretösszeg felhasználására vonatkozó javaslattétel, továbbá a közgyűlési döntést követően a döntés végrehajtásának megszervezésére a Közgyűlés a polgármestert jelöli ki.

Határidő:        azonnal, illetve 2024. március 1-jétől az eljárásrend alapján

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés ……./2024. (I. 30.) határozatához

Közösségi költségvetés

Bevezető

Mindenkinek más-más fontos a város életében és nem lehet mindent megvalósítani a jelenlegi pénzügyi keretek között. Biztosan mindenkinek eszébe jutott már pár dolog, amivel a szempontjai szerint kellemesebb, élhetőbb, nyugodtabb környezetet hozhatunk létre.

Akár közvetlen környezetünkre gondolunk, akár nagyobb területre, vagy az egész városra: bőven van tennivaló. Azt szeretnénk, hogy az előkészítésben és a döntésben a város lakói közvetlenül is részt tudjanak venni.

A közösség igényeinek az önkormányzati tervezésbe való beépítésének legjobb módja, ha közvetlenül kérdezzük meg a lakosságot az igényeiről. Ez segíti a közösség építését, a közösség bevonását, a közösség szerepvállalását, és közelebb hozza a lakosokat a közgyűléshez. A résztvevők körét később bővíthetjük a helyi lakosokon kívül még a településen dolgozókkal, tanulókkal, a település vállalkozóival és cégeivel, és a hivatal munkatársaival.

Növeli a demokráciát: A közösségi költségvetés lehetővé teszi a lakosság számára, hogy közvetlenül részt vegyen az önkormányzat költségvetésének alakításában, így növelve a demokrácia érzetét és a részvételi demokráciát.

Jobb helyi döntések: A lakosság közvetlen részvétele a költségvetési folyamatban garantálja, hogy a helyi döntéshozók jobban megértsék a helyi lakosság igényeit és prioritásait, és ezáltal jobb döntéseket hozzanak.

A képviselő-testület és a lakosság közötti kapcsolat javítása: A közösségi költségvetés lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület és a lakosság közvetlenebb kapcsolatot teremtsen egymással. A lakosság nagyobb mértékben érzi magát bevonva a helyi politikába, és ezáltal nagyobb bizalom alakul ki a képviselő-testület és a lakosság között.

Jobb projektválasztás: A közösségi költségvetés során a lakosság a saját igényeire fókuszál, és azokra a projektekre szavaz, amelyeket a legfontosabbnak tart. Ezáltal a képviselő-testület a lakosság tényleges igényeit figyelembe véve választja ki a legmegfelelőbb projekteket.

Transzparencia: A közösségi költségvetési folyamat átláthatóbbá teszi az önkormányzat pénzügyi tevékenységét, és ezzel nagyobb átláthatóságot biztosít az önkormányzati működésben.

A közösségi költségvetés segít a helyi lakosság számára abban, hogy jobban megismerje a helyi politikai folyamatokat és a képviselő-testület működését, és egyben lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül befolyásolja a helyi közösséget érintő döntéseket és projekteket.

Az ilyen típusú részvételi folyamatok általában szélesebb körű információ-áramlást eredményeznek, mivel a lakosság nagyobb mértékben érdeklődik a helyi politikai folyamatok iránt. A képviselő-testület szokásosan információt nyújt a lakosságnak a folyamatról, és felajánlja a lehetőséget a lakosságnak, hogy megvitassák és érdeklődést mutassanak a képviselő-testület működése iránt.

A közösségi költségvetés során a lakosok az általuk preferált projektek kidolgozása és javaslata során a tervezőkkel és a költségvetési osztállyal folytatott kommunikáció révén első kézből ismerhetik meg a folyamatot, és azon belül a költségvetési tervezés és a projekt kidolgozásának folyamatát is. Ez lehetőséget ad számukra, hogy megértsék az önkormányzat pénzügyi működésének lépéseit és döntéseit.

A közösségi költségvetési folyamat valószínűleg kimozdítja a képviselő-testületet a komfortzónájából, mivel a képviselő-testületnek nyitottabbá és rugalmasabbá kell válnia a lakosság bevonása és az új ötletek elfogadása érdekében.

A közösségi költségvetés az aktuális projekteken túl is szemléletformáló lehet a hivatalon belül. A közösségi költségvetési folyamat során a lakosság bevonása és a helyi közösségekkel való szorosabb kapcsolattartás a városháza dolgozóinak is lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsék a helyi közösségek igényeit és problémáit, és azt, hogy a lakosság hogyan látja a hivatalt és a szolgáltatásait.

A közösségi költségvetési folyamat emellett lehetőséget ad arra, hogy a városházi dolgozók jobban megismerjék a közösségi részvételi demokrácia folyamatait és azok előnyeit, valamint a közösségi részvétel és az együttműködés fontosságát a közösségfejlesztésben és a közösségi problémák megoldásában. Ez a folyamat segíthet abban, hogy a városházi dolgozók tudatosabban és hatékonyabban dolgozzanak együtt a helyi közösségekkel, és erősítse a kapcsolatot a városháza és a lakosság között.

Mindezek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezi magát egy közösségi költségvetési program elindítása mellett. Önkormányzatunk a programra a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeget különít el. A beadott javaslatok és a lakosok szavazatai alapján dől majd el, hogy ez az összeg hány projektre lesz elég, mit lehet megvalósítani.

Előkészület

Csapat

A városházán belül a polgármester irányításával a polgármesteri kabinet, a polgármesteri hivatal foglalkozik a szervezéssel és lebonyolítással. Ők felelősek az adminisztratív munkáért, a határidők betartásáért, a felmerült kérdések megválaszolásáért, a fórumok megszervezéséért, a kommunikációért, a kapcsolattartásért.

Határidők:

 • A program minden év március 1-jétől indul és egész éven keresztül tart.
 • A javaslatokat május 31-ig lehet beküldeni, a lentebb ismertetett módon.
 • A beküldési időpont után a javaslatok előfeldolgozásra kerülnek és legkésőbb augusztus 31-ig szavazásra lesznek bocsátva.
 • A szavazás november 30-ig tart és utána indul meg a nyertes javaslatok kivitelezése.
 • Amennyiben a vártnál kevesebb vagy több javaslat érkezik be, akkor az előfeldolgozás és a szavazás kitolódhat.

Tájékoztató anyagok

A közösségi költségvetés leírását, részleteit, menetét, a lépések határidejét egy erre dedikált weblapon tesszük közzé. A rövid leírást és a határidőket az érdi médiában is közzétesszük, mind offline (Érdi Újság), mind online (erdmost.hu) módon.

Javaslatok beküldése

Részletek

Minden 18. évét betöltött, Érden élő vagy tanuló magánszemély küldhet be javaslatot. Tanuló esetén bejelentett lakcím nem szükséges. Természetesen közösségek javaslatait is várjuk, de a beadott anyagot ilyenkor is egy személynek kell jegyeznie.

A javaslatok témája például lehet

 • zöld környezet, környezettudatosság, fenntarthatóság
 • közterek, közparkok kialakítása
 • hátrányos helyzetű közösségek életének segítése
 • közösségépítés
 • digitális fejlesztések

Alapvető kritériumok a javaslatokkal szemben:

 • A javaslatok alapvetően közérdekűek legyenek, minőségi változást hozzanak létre és fenntarthatóak legyenek.
 • A javaslatok megvalósítása egyszeri beruházással elérhető legyen, ne valamilyen folyamatos tevékenységre utaljanak.
 • A javaslatok megvalósítása Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata hatáskörébe kell tartozzon és ne legyenek túl általánosak.
 • A javaslatok természetesen Érd területét és önkormányzati tulajdont érinthetnek, vagy olyan partner ingatlanára vonatkozhatnak, akivel valószínűsíthető az ingatlanra vonatkozó, nem pénzbeli megegyezés.
 • Ha lehet, kerülje az önkormányzat kötelező feladatait.

A javaslatok témája nem lehet

Aszfaltozás, forgalomszabályozás: Városunkban ez slágertéma, de nem csak ezzel lehet a várost fejleszteni vagy jobbá tenni; a közösségi költségvetés nem közlekedési infrastruktúra kialakítására vagy fenntartására irányul.

Karbantartás, fenntartás, felújítás: Nem elromlott, leromlott dolgok javítása, hanem új, fenntartható dolgok létrehozása a cél. Kivételt képezhet, ha a karbantartás vagy felújítás pont arra vonatkozik, hogy valami fenntarthatóbb legyen, hogy pár év múlva ne kelljen megint a karbantartáson gondolkozni.

Valamilyen folyamatos tevékenység: Egyszeri beruházással megvalósítható legyen, ne terhelje évről évre hasonló összeggel a költségvetést. Arányos legyen a létrehozás és a fenntartás költsége, például egy játszótér belefér, mert annak a fenntartási költsége sokkal kisebb, mint a létrehozási költsége, azonban ha minden sarokra hulladékgyűjtőt tennénk, akkor annak a fenntartási költsége gyorsan túlszárnyalja a teljes kivitelezési költséget.

Események létrehozása: Örülünk minden javaslatnak, de a legtöbb esemény egyszeri pénzköltés maradandó eredmény nélkül. Kivétel lehet, amennyiben az esemény valamit elindít, látható a társadalmi haszna, hatása és hosszú távú következményei lehetnek.

Tanulmányok készítése: A közösségi költségvetés célja alapvetően valami kézzelfogható, valami majdnem azonnali hatású létrehozása, támogatása.

Saját termékünk, szolgáltatásunk, javaslatunk megvalósítása: Nem etikus a saját “portékánkat” reklámozni ezen keretek között. A kiválasztott javaslatokat a város fogja megvalósítani, a javaslattevő ebben már nem vesz részt. A tényleges megvalósító vagy a város maga lesz, vagy pályáztatás útján választja ki.

Olyan javaslat, amely a teljes közösségi költségvetés kereténél 30%-ánál drágább.

Nem biztosítható a fenntartása vagy működtetése: A cél nem újabb egy-egy évig vagy rövidebb időszakig élő, aztán felújításra, megújulásra vonatkozó terv kivitelezése. Minél hosszabb a megvalósítandó terv életciklusa, minél jobb a befektetett és a fenntartási energia aránya, annál inkább értékelhető a közösségi haszon.

Online

A javaslatokat online a Google Űrlapok segítségével lehet leadni. Az online leadott javaslatok időbélyeget kapnak, amivel azonosítható leadásuk pontos időpontja.

Papír alapon

A javaslatokat papír alapon is le lehet adni. A sablon letölthető az erd.hu oldalról, illetve fénymásolva megtalálható a Polgárok Háza recepcióján.

A kitöltött lapokat le lehet adni a

 • Polgárok Háza
 • Romics László Egészségügyi Intézmény
 • Szepes Gyula Művelődési Központ
 • Parkvárosi Közösségi Ház
 • Magyar Földrajzi Múzeum
 • Városi Galéria
 • Csuka Zoltán Városi Könyvtár
 • Érd Aréna
 • Szociális Gondozó Központ (Topoly utca)
 • ÉTV és ÉTH ügyfélszolgálat

előterében vagy recepcióján elhelyezett gyűjtőládába.

A kérdőív tartalma

A közösségi költségvetés javaslatainak leadásához meg kell adni:

 • a nevet,
 • lakcímet,
 • e-mail címet,
 • telefonszámot,
 • a javaslat rövid elnevezését,
 • a javaslat rövid leírását,
 • a javaslat területének megnevezését, ha megnevezhető,
 •  

A javaslatok egy online felületen megjelennek eredeti formájukban. A papír alapú javaslatokat az iroda feldolgozza és szintén feltölti az online felületre, ahol azok a beküldés sorrendjében jelennek meg. A felületen a beküldő adatai nem szerepelnek, csupán a javaslat részletei. Az online felület az első lépésben önerőből elkészül.

Minden jelentkező visszajelzést kap a javaslata befogadásáról vagy elutasításáról, illetve az előfeldolgozás során történő esetleges más javaslattal való összevonásról vagy egyeztetésekről.

A kérdőív tartalmának kidolgozását a polgármester irányításával a hivatal végzi, a törvényi megfelelőség szem előtt tartásával. Mind az online, mind az offline javaslatoknál fontos kidolgozni az adatvédelmi nyilatkozatot.

Részvételre buzdítás

Fontos, hogy a helyi közösség minden tagja tudjon a közösségi költségvetési folyamatról, a céljairól és az elérhetőségekről. A hivatalnak hatékony kommunikációs és tájékoztatási stratégiát kell kidolgozni, amely segítségével az emberek széles körét elérhetjük.

Az embereknek lehetőséget kell adni a közösségi együttműködésre és a közösségi érdeklődésű csoportok és szervezetek bevonására. Az ilyen csoportok és szervezetek segíthetnek a projektek kidolgozásában és leadásában, valamint a helyi közösség igényeinek kifejezésében.

Fontos, hogy az ifjúságot is bevonjuk a részvételi költségvetési folyamatba. A fiatalok gyakran nagy energiával és kreativitással rendelkeznek, és számos olyan projekt-ötlettel előállhatnak, amelyeket az idősebb generációk esetleg nem fontoltak meg.

A javaslatok beküldésére minden városi médiában és elérhető felületen buzdítani kell. Ezek például lehetnek:

 • Érdi Újság,
 • Érdmost,
 • ÉrdFM,
 • videóban,
 • podcastben,
 • írásban,
 • emailben,
 • Facebook bejegyzésekben és egyéb közösségi médiában,

nem kizárva egyéb csatornákat.

A javaslatok beküldésének állásáról, számáról, a határidőkről folyamatos, akár heti tájékoztatást is érdemes nyújtani a lakosoknak minden platformon.

Előfeldolgozás

Képviselők bevonása

Az összegyűjtött javaslatok feldolgozása folyamatos. Minden javaslatról az adott területi képviselőt beérkezésnél értesítjük.

Javaslatok előszűrése

A megvalósíthatatlan javaslatokat kiszűrjük és indokolással látjuk el. Megvalósíthatatlan az a javaslat, amely nem felel meg az általános témáknak, a kifejezetten kizárt témák közül tartalmazza valamelyiket, törvénysértő, vagy nem veszi figyelembe a közösség érdekeit.

A hasonló, vagy érdemileg ugyanazon javaslatokat csoportosítjuk és egybevonjuk. Az egybevonásról kiértesítjük a javaslattevőt és a terület képviselőjét is. Amennyiben a beküldő nem ért egyet az összevonással, panasszal élhet, amiben leírja, mennyiben más a projektje, mint amivel összevonásra került. A panasz elbírálását egy munkacsoport végzi, amelyik az érintett terület képviselőjéből (amennyiben területhez köthető), a közösségi költségvetés bizottságából, illetve a Hivatal részéről közreműködő személyekből áll.

Hivatali kontroll

Az így kapott javaslat listát a hivatal nagyságrendileg beárazza, megvalósíthatósági időpontokat rendel hozzá, illetve szakmai szempontból is átnézi. A szakmai kontroll magába foglalja, hogy “kiegyenesíti” a javaslatot, hogy az később a részletes tervezés, engedélyezés, kivitelezés lépéseinél ne akadjon el. Az esetleges változásokról az összevonásokhoz hasonlóan értesítjük a beküldőket.

Bizottsági kontroll

Az így előállt listát bizottság nézi át az alábbi szempontrendszer alapján:

A város élhetőségének javítása: Minden olyan javaslat előnyt élvez, amellyel a lakók jobban érzik magukat a városban. A megjelenés igazából másodlagos, lehet kulturális, egészségügyi, sport, közösségi és sok más egyéb vetülete is az élhetőségnek.

Közösségi igények és prioritások: Az elsődleges szempont a közösség igényeinek és prioritásainak figyelembevétele. Az olyan projektek, amelyek a legtöbb ember számára a legfontosabbak, vagy amelyek nagyobb hatással vannak a helyi közösségre, előnyben részesülnek.

Közösségi előnyök és hatások: Azon projektek előnyben részesítése, amelyeknek nagyobb közösségi előnyei és hatásai vannak. Például azok a projektek, amelyek növelik a közösség összetartását, javítják a közösségi infrastruktúrát vagy javítják a helyi környezet állapotát, előnyösebbek lehetnek.

Közösségi részvétel: Az olyan projektek, amelyekre a helyi lakosság nagyobb mértékben szavaz, vagy amelyekre a közösség nagyobb mértékben vonatkozik, előnyösebbek lehetnek. A közösségi részvétel és a közösségi támogatás egy fontos tényező a képviselő-testületi döntéshozatalban, így a közösség szavazatai és támogatása nagy jelentőséggel bír.

Pénzügyi fenntarthatóság: A közösségi költségvetési projektek sorrendjének meghatározásakor figyelembe kell venni a projekt költségét és azok pénzügyi fenntarthatóságát is. Az olyan projektek, amelyek nagyobb költséggel járnak, és amelyek hosszabb távon jelentősebb pénzügyi terheket rónak az önkormányzatra, későbbre halasztódhatnak.

Társadalmi-gazdasági hatások: A részvételi költségvetési projektek sorrendjének meghatározásakor fontos figyelembe venni a társadalmi-gazdasági hatásokat is. A projekt környezeti hatásai, az egészségügyi előnyök, a foglalkoztatás és a gazdasági fejlődési lehetőségek előnyei is fontosak lehetnek.

A befektetett erőforrások és a hatás aránya: Előnyösek azok a tervek, amik nem nagy erőforrásigénnyel nagy változást érnek el, hanem minél kisebb erőforrás lekötéssel minél nagyobb hatással vannak. Minél több kis erőforrású tervet tudunk megvalósítani a kereteken belül, annál jobban használjuk ki az adódó lehetőséget.

Összhangban van a város fejlesztési terveivel: Amennyiben a terv illeszkedik a város már meglévő terveivel, akkor annak adhatnak egy újabb lökést, Remélhetőleg ezek a tervek már valamilyen fázisban vannak, ezért könnyebben továbbvihetőek, kiterjeszthetőek, vagy szimplán könnyebb az erőforrásokat mozgósítani.

Minden szempont egy pontot ér és amennyiben egy javaslat nem éri el az átlag 4 pontot, akkor kikerül a végső körből. A szavazólapon csak az ötletek szerepelnek, a beküldők és személyes adatok nem.

A bizottság összetétele megegyezik a közgyűlés összetételével – a város képviselőiből és a polgármesterből áll –, viszont nem közgyűlésként, hanem munkacsoportként működik.

Tekintettel arra, hogy a lakossági javaslatok a teljes városra és csak egyes városrészekre vonatkozó projekteket is tartalmazhatnak, a bizottság feladata, hogy a lakossági szavazásra bocsátott lista városrészenként és választókerületenként, a szavazásra bocsátott projektek számában és értékében arányosan kerüljön kialakításra.

Lakossági fórumok

A véglegesen összeállított portfóliót szavazás előtt lakossági fórum keretében mutatjuk be, ahol lehet kérdezni, véleményezni és kisebb dolgokban módosításokat, kiegészítéseket javasolni.

Ha túl sok javaslat érkezett, akkor több fórum szükséges, területenkénti felosztásban. Ezzel a lakosok mindig a saját életüket leginkább érintő témákat hallhatják és szólhatnak hozzá. A fórumok után áll össze a végleges lista, amit szavazásra bocsátunk.

Az előfeldolgozás utáni, szavazásra küldhető javaslatokat online ismét megjelenítjük. Itt a megjelenítés sorrendje már nem a beküldés szerinti, hanem az utolsó körben kialakult pontszám szerinti.

Szavazás

A szavazásig eljutott projektek egy sorsoláson vesznek részt, amivel a projektek sorrendjének véletlenségét szavatoljuk. Az így kapott véletlenszerű sorrendben lévő listára lehet szavazni.

Mindenki három projektet jelölhet meg. Amennyiben többet jelöl meg, akkor csak az első hármat vesszük figyelembe. A szavazatok csak egyszeri leadását az email és/vagy telefonszám egyediségének ellenőrzésével döntjük el.

Az egyes szavazásra bocsátott javaslatokról lakossági fórumot tartunk. Amennyiben sok ötlet került a végső körbe, több fórum szervezésére is szükség lehet. Ezeken a fórumokon változtatásokra már nincs mód, csak a javaslat ismertetése és az ide vezető út bemutatása a cél.

A szavazólap tartalmának kidolgozását a polgármester irányításával a polgármesteri kabinet végzi, a törvényi megfelelőség szem előtt tartásával. Az adatvédelmi tájékoztatót úgy kell kidolgozni, hogy ne csak a javaslattételre, de a szavazásra is irányadó legyen.

Online

A szavazás névhez, email címhez és/vagy telefonszámhoz kötött és ugyanabban a rendszerben zajlik, ahol az eredeti javaslatok közzé lettek téve.

Papír alapon

A szavazás offline változatában levélben, előre elkészített szavazólapon és a lebonyolító csapatnál személyesen lehetséges. A szavazólapokon begyűjtött adatok: név, cím, email cím, telefonszám.

A szavazólapot közzétesszük online a közösségi költségvetés weblapján letölthetően, illetve kinyomtatva kihelyezzük a leadási helyeken.

A szavazólapokat ugyanott lehet leadni, ahol a javaslatokat lehetett.

A fórumok is lehetőséget adnak a javaslatokra való szavazásra. Ezen találkozókon az emberek szintén a kivitt szavazólapokat tölthetik ki és adhatják le.

Összegzés

A kétféle szavazást közös adatbázisban fésüljük össze, így a duplázásokat, a véletlenül több helyen leadott szavazatokat ki tudjuk szűrni. Az ilyen módon szűrt szavazatoknál mindig az utoljára leadottat vesszük figyelembe.

Az összegzett pontok számát minden héten frissítjük és közzétesszük a javaslatok adatlapján.

Kiértékelés

Az így előállt sorrend szerinti lista és a közösségi költségvetésre rendelkezésre álló összeg alapján elkészül az adott évi támogatásra javasolt projektek listája.

A nem támogatott projektek újra beadhatók a következő évben, de az egész folyamaton ismét át kell esniük, nincsenek előnyben az adott évi javaslatokkal, bármelyik fázisban is estek ki.

A támogatásra javasolt projektlista a közgyűlés elé kerül, amely kötelezettséget vállal, hogy azokat komplexitástól és a szükséges engedélyeztetéstől vagy pályáztatástól függően, a közgyűlési döntéstől számított 3–24 hónap alatt megvalósítja.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

42/2024. (I. 30.) határozata

 

az érdi közösségi költségvetés részletes szabályainak, módszertanának és eljárásrendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi közösségi költségvetés részletes szabályait, módszertanát és eljárásrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A közösségi költségvetésben meghatározott keretösszeg felhasználására vonatkozó javaslattétel, továbbá a közgyűlési döntést követően a döntés végrehajtásának megszervezésére a Közgyűlés a polgármestert jelöli ki.

 

 

Határidő:        azonnal, illetve 2024. március 1-jétől az eljárásrend alapján

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 42/2024. (I. 30.) határozatához

 

Közösségi költségvetés

 

Bevezető

 

Mindenkinek más-más fontos a város életében és nem lehet mindent megvalósítani a jelenlegi pénzügyi keretek között. Biztosan mindenkinek eszébe jutott már pár dolog, amivel a szempontjai szerint kellemesebb, élhetőbb, nyugodtabb környezetet hozhatunk létre.

 

Akár közvetlen környezetünkre gondolunk, akár nagyobb területre, vagy az egész városra: bőven van tennivaló. Azt szeretnénk, hogy az előkészítésben és a döntésben a város lakói közvetlenül is részt tudjanak venni.

 

A közösség igényeinek az önkormányzati tervezésbe való beépítésének legjobb módja, ha közvetlenül kérdezzük meg a lakosságot az igényeiről. Ez segíti a közösség építését, a közösség bevonását, a közösség szerepvállalását, és közelebb hozza a lakosokat a közgyűléshez. A résztvevők körét később bővíthetjük a helyi lakosokon kívül még a településen dolgozókkal, tanulókkal, a település vállalkozóival és cégeivel, és a hivatal munkatársaival.

 

Növeli a demokráciát: A közösségi költségvetés lehetővé teszi a lakosság számára, hogy közvetlenül részt vegyen az önkormányzat költségvetésének alakításában, így növelve a demokrácia érzetét és a részvételi demokráciát.

 

Jobb helyi döntések: A lakosság közvetlen részvétele a költségvetési folyamatban garantálja, hogy a helyi döntéshozók jobban megértsék a helyi lakosság igényeit és prioritásait, és ezáltal jobb döntéseket hozzanak.

 

A képviselő-testület és a lakosság közötti kapcsolat javítása: A közösségi költségvetés lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület és a lakosság közvetlenebb kapcsolatot teremtsen egymással. A lakosság nagyobb mértékben érzi magát bevonva a helyi politikába, és ezáltal nagyobb bizalom alakul ki a képviselő-testület és a lakosság között.

 

Jobb projektválasztás: A közösségi költségvetés során a lakosság a saját igényeire fókuszál, és azokra a projektekre szavaz, amelyeket a legfontosabbnak tart. Ezáltal a képviselő-testület a lakosság tényleges igényeit figyelembe véve választja ki a legmegfelelőbb projekteket.

 

Transzparencia: A közösségi költségvetési folyamat átláthatóbbá teszi az önkormányzat pénzügyi tevékenységét, és ezzel nagyobb átláthatóságot biztosít az önkormányzati működésben.

 

A közösségi költségvetés segít a helyi lakosság számára abban, hogy jobban megismerje a helyi politikai folyamatokat és a képviselő-testület működését, és egyben lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül befolyásolja a helyi közösséget érintő döntéseket és projekteket.

 

Az ilyen típusú részvételi folyamatok általában szélesebb körű információ-áramlást eredményeznek, mivel a lakosság nagyobb mértékben érdeklődik a helyi politikai folyamatok iránt. A képviselő-testület szokásosan információt nyújt a lakosságnak a folyamatról, és felajánlja a lehetőséget a lakosságnak, hogy megvitassák és érdeklődést mutassanak a képviselő-testület működése iránt.

 

A közösségi költségvetés során a lakosok az általuk preferált projektek kidolgozása és javaslata során a tervezőkkel és a költségvetési osztállyal folytatott kommunikáció révén első kézből ismerhetik meg a folyamatot, és azon belül a költségvetési tervezés és a projekt kidolgozásának folyamatát is. Ez lehetőséget ad számukra, hogy megértsék az önkormányzat pénzügyi működésének lépéseit és döntéseit.

 

A közösségi költségvetési folyamat valószínűleg kimozdítja a képviselő-testületet a komfortzónájából, mivel a képviselő-testületnek nyitottabbá és rugalmasabbá kell válnia a lakosság bevonása és az új ötletek elfogadása érdekében.

A közösségi költségvetés az aktuális projekteken túl is szemléletformáló lehet a hivatalon belül. A közösségi költségvetési folyamat során a lakosság bevonása és a helyi közösségekkel való szorosabb kapcsolattartás a városháza dolgozóinak is lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsék a helyi közösségek igényeit és problémáit, és azt, hogy a lakosság hogyan látja a hivatalt és a szolgáltatásait.

 

A közösségi költségvetési folyamat emellett lehetőséget ad arra, hogy a városházi dolgozók jobban megismerjék a közösségi részvételi demokrácia folyamatait és azok előnyeit, valamint a közösségi részvétel és az együttműködés fontosságát a közösségfejlesztésben és a közösségi problémák megoldásában. Ez a folyamat segíthet abban, hogy a városházi dolgozók tudatosabban és hatékonyabban dolgozzanak együtt a helyi közösségekkel, és erősítse a kapcsolatot a városháza és a lakosság között.

 

Mindezek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezi magát egy közösségi költségvetési program elindítása mellett. Önkormányzatunk a programra a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeget különít el. A beadott javaslatok és a lakosok szavazatai alapján dől majd el, hogy ez az összeg hány projektre lesz elég, mit lehet megvalósítani.

 

Előkészület

 

Csapat

 

A városházán belül a polgármester irányításával a polgármesteri kabinet, a polgármesteri hivatal foglalkozik a szervezéssel és lebonyolítással. Ők felelősek az adminisztratív munkáért, a határidők betartásáért, a felmerült kérdések megválaszolásáért, a fórumok megszervezéséért, a kommunikációért, a kapcsolattartásért.

 

Határidők:

 

 • A program minden év március 1-jétől indul és egész éven keresztül tart.
 • A javaslatokat május 31-ig lehet beküldeni, a lentebb ismertetett módon.
 • A beküldési időpont után a javaslatok előfeldolgozásra kerülnek és legkésőbb augusztus 31-ig szavazásra lesznek bocsátva.
 • A szavazás november 30-ig tart és utána indul meg a nyertes javaslatok kivitelezése.
 • Amennyiben a vártnál kevesebb vagy több javaslat érkezik be, akkor az előfeldolgozás és a szavazás kitolódhat.

 

Tájékoztató anyagok

 

A közösségi költségvetés leírását, részleteit, menetét, a lépések határidejét egy erre dedikált weblapon tesszük közzé. A rövid leírást és a határidőket az érdi médiában is közzétesszük, mind offline (Érdi Újság), mind online (erdmost.hu) módon.

 

Javaslatok beküldése

 

Részletek

 

Minden 18. évét betöltött, Érden élő vagy tanuló magánszemély küldhet be javaslatot. Tanuló esetén bejelentett lakcím nem szükséges. Természetesen közösségek javaslatait is várjuk, de a beadott anyagot ilyenkor is egy személynek kell jegyeznie.

 

A javaslatok témája például lehet

 • zöld környezet, környezettudatosság, fenntarthatóság
 • közterek, közparkok kialakítása
 • hátrányos helyzetű közösségek életének segítése
 • közösségépítés
 • digitális fejlesztések

 

 

Alapvető kritériumok a javaslatokkal szemben:

 • A javaslatok alapvetően közérdekűek legyenek, minőségi változást hozzanak létre és fenntarthatóak legyenek.
 • A javaslatok megvalósítása egyszeri beruházással elérhető legyen, ne valamilyen folyamatos tevékenységre utaljanak.
 • A javaslatok megvalósítása Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata hatáskörébe kell tartozzon és ne legyenek túl általánosak.
 • A javaslatok természetesen Érd területét és önkormányzati tulajdont érinthetnek, vagy olyan partner ingatlanára vonatkozhatnak, akivel valószínűsíthető az ingatlanra vonatkozó, nem pénzbeli megegyezés.
 • Ha lehet, kerülje az önkormányzat kötelező feladatait.

 

A javaslatok témája nem lehet

Aszfaltozás, forgalomszabályozás: Városunkban ez slágertéma, de nem csak ezzel lehet a várost fejleszteni vagy jobbá tenni; a közösségi költségvetés nem közlekedési infrastruktúra kialakítására vagy fenntartására irányul.

Karbantartás, fenntartás, felújítás: Nem elromlott, leromlott dolgok javítása, hanem új, fenntartható dolgok létrehozása a cél. Kivételt képezhet, ha a karbantartás vagy felújítás pont arra vonatkozik, hogy valami fenntarthatóbb legyen, hogy pár év múlva ne kelljen megint a karbantartáson gondolkozni.

Valamilyen folyamatos tevékenység: Egyszeri beruházással megvalósítható legyen, ne terhelje évről évre hasonló összeggel a költségvetést. Arányos legyen a létrehozás és a fenntartás költsége, például egy játszótér belefér, mert annak a fenntartási költsége sokkal kisebb, mint a létrehozási költsége, azonban ha minden sarokra hulladékgyűjtőt tennénk, akkor annak a fenntartási költsége gyorsan túlszárnyalja a teljes kivitelezési költséget.

Események létrehozása: Örülünk minden javaslatnak, de a legtöbb esemény egyszeri pénzköltés maradandó eredmény nélkül. Kivétel lehet, amennyiben az esemény valamit elindít, látható a társadalmi haszna, hatása és hosszú távú következményei lehetnek.

Tanulmányok készítése: A közösségi költségvetés célja alapvetően valami kézzelfogható, valami majdnem azonnali hatású létrehozása, támogatása.

Saját termékünk, szolgáltatásunk, javaslatunk megvalósítása: Nem etikus a saját “portékánkat” reklámozni ezen keretek között. A kiválasztott javaslatokat a város fogja megvalósítani, a javaslattevő ebben már nem vesz részt. A tényleges megvalósító vagy a város maga lesz, vagy pályáztatás útján választja ki.

Olyan javaslat, amely a teljes közösségi költségvetés kereténél 30%-ánál drágább.

Nem biztosítható a fenntartása vagy működtetése: A cél nem újabb egy-egy évig vagy rövidebb időszakig élő, aztán felújításra, megújulásra vonatkozó terv kivitelezése. Minél hosszabb a megvalósítandó terv életciklusa, minél jobb a befektetett és a fenntartási energia aránya, annál inkább értékelhető a közösségi haszon.

 

Online

 

A javaslatokat online a Google Űrlapok segítségével lehet leadni. Az online leadott javaslatok időbélyeget kapnak, amivel azonosítható leadásuk pontos időpontja.

 

Papír alapon

 

A javaslatokat papír alapon is le lehet adni. A sablon letölthető az erd.hu oldalról, illetve fénymásolva megtalálható a Polgárok Háza recepcióján.

 

A kitöltött lapokat le lehet adni a

 

 • Polgárok Háza
 • Romics László Egészségügyi Intézmény
 • Szepes Gyula Művelődési Központ
 • Parkvárosi Közösségi Ház
 • Magyar Földrajzi Múzeum
 • Városi Galéria
 • Csuka Zoltán Városi Könyvtár
 • Érd Aréna
 • Szociális Gondozó Központ (Topoly utca)
 • ÉTV és ÉTH ügyfélszolgálat

 

előterében vagy recepcióján elhelyezett gyűjtőládába.

 

A kérdőív tartalma

 

A közösségi költségvetés javaslatainak leadásához meg kell adni:

 

 • a nevet,
 • lakcímet,
 • e-mail címet,
 • telefonszámot,
 • a javaslat rövid elnevezését,
 • a javaslat rövid leírását,
 • a javaslat területének megnevezését, ha megnevezhető,
 •  

 

A javaslatok egy online felületen megjelennek eredeti formájukban. A papír alapú javaslatokat az iroda feldolgozza és szintén feltölti az online felületre, ahol azok a beküldés sorrendjében jelennek meg. A felületen a beküldő adatai nem szerepelnek, csupán a javaslat részletei. Az online felület az első lépésben önerőből elkészül.

 

Minden jelentkező visszajelzést kap a javaslata befogadásáról vagy elutasításáról, illetve az előfeldolgozás során történő esetleges más javaslattal való összevonásról vagy egyeztetésekről.

 

A kérdőív tartalmának kidolgozását a polgármester irányításával a hivatal végzi, a törvényi megfelelőség szem előtt tartásával. Mind az online, mind az offline javaslatoknál fontos kidolgozni az adatvédelmi nyilatkozatot.

 

Részvételre buzdítás

 

Fontos, hogy a helyi közösség minden tagja tudjon a közösségi költségvetési folyamatról, a céljairól és az elérhetőségekről. A hivatalnak hatékony kommunikációs és tájékoztatási stratégiát kell kidolgozni, amely segítségével az emberek széles körét elérhetjük.

 

Az embereknek lehetőséget kell adni a közösségi együttműködésre és a közösségi érdeklődésű csoportok és szervezetek bevonására. Az ilyen csoportok és szervezetek segíthetnek a projektek kidolgozásában és leadásában, valamint a helyi közösség igényeinek kifejezésében.

 

Fontos, hogy az ifjúságot is bevonjuk a részvételi költségvetési folyamatba. A fiatalok gyakran nagy energiával és kreativitással rendelkeznek, és számos olyan projekt-ötlettel előállhatnak, amelyeket az idősebb generációk esetleg nem fontoltak meg.

 

A javaslatok beküldésére minden városi médiában és elérhető felületen buzdítani kell. Ezek például lehetnek:

 

 • Érdi Újság,
 • Érdmost,
 • ÉrdFM,
 • videóban,
 • podcastben,
 • írásban,
 • emailben,
 • Facebook bejegyzésekben és egyéb közösségi médiában,

 

nem kizárva egyéb csatornákat.

 

A javaslatok beküldésének állásáról, számáról, a határidőkről folyamatos, akár heti tájékoztatást is érdemes nyújtani a lakosoknak minden platformon.

 

Előfeldolgozás

 

Képviselők bevonása

 

Az összegyűjtött javaslatok feldolgozása folyamatos. Minden javaslatról az adott területi képviselőt beérkezésnél értesítjük.

 

Javaslatok előszűrése

 

A megvalósíthatatlan javaslatokat kiszűrjük és indokolással látjuk el. Megvalósíthatatlan az a javaslat, amely nem felel meg az általános témáknak, a kifejezetten kizárt témák közül tartalmazza valamelyiket, törvénysértő, vagy nem veszi figyelembe a közösség érdekeit.

 

A hasonló, vagy érdemileg ugyanazon javaslatokat csoportosítjuk és egybevonjuk. Az egybevonásról kiértesítjük a javaslattevőt és a terület képviselőjét is. Amennyiben a beküldő nem ért egyet az összevonással, panasszal élhet, amiben leírja, mennyiben más a projektje, mint amivel összevonásra került. A panasz elbírálását egy munkacsoport végzi, amelyik az érintett terület képviselőjéből (amennyiben területhez köthető), a közösségi költségvetés bizottságából, illetve a Hivatal részéről közreműködő személyekből áll.

 

Hivatali kontroll

 

Az így kapott javaslat listát a hivatal nagyságrendileg beárazza, megvalósíthatósági időpontokat rendel hozzá, illetve szakmai szempontból is átnézi. A szakmai kontroll magába foglalja, hogy “kiegyenesíti” a javaslatot, hogy az később a részletes tervezés, engedélyezés, kivitelezés lépéseinél ne akadjon el. Az esetleges változásokról az összevonásokhoz hasonlóan értesítjük a beküldőket.

 

Bizottsági kontroll

 

Az így előállt listát bizottság nézi át az alábbi szempontrendszer alapján:

 

A város élhetőségének javítása: Minden olyan javaslat előnyt élvez, amellyel a lakók jobban érzik magukat a városban. A megjelenés igazából másodlagos, lehet kulturális, egészségügyi, sport, közösségi és sok más egyéb vetülete is az élhetőségnek.

 

Közösségi igények és prioritások: Az elsődleges szempont a közösség igényeinek és prioritásainak figyelembevétele. Az olyan projektek, amelyek a legtöbb ember számára a legfontosabbak, vagy amelyek nagyobb hatással vannak a helyi közösségre, előnyben részesülnek.

 

Közösségi előnyök és hatások: Azon projektek előnyben részesítése, amelyeknek nagyobb közösségi előnyei és hatásai vannak. Például azok a projektek, amelyek növelik a közösség összetartását, javítják a közösségi infrastruktúrát vagy javítják a helyi környezet állapotát, előnyösebbek lehetnek.

 

Közösségi részvétel: Az olyan projektek, amelyekre a helyi lakosság nagyobb mértékben szavaz, vagy amelyekre a közösség nagyobb mértékben vonatkozik, előnyösebbek lehetnek. A közösségi részvétel és a közösségi támogatás egy fontos tényező a képviselő-testületi döntéshozatalban, így a közösség szavazatai és támogatása nagy jelentőséggel bír.

 

Pénzügyi fenntarthatóság: A közösségi költségvetési projektek sorrendjének meghatározásakor figyelembe kell venni a projekt költségét és azok pénzügyi fenntarthatóságát is. Az olyan projektek, amelyek nagyobb költséggel járnak, és amelyek hosszabb távon jelentősebb pénzügyi terheket rónak az önkormányzatra, későbbre halasztódhatnak.

 

Társadalmi-gazdasági hatások: A részvételi költségvetési projektek sorrendjének meghatározásakor fontos figyelembe venni a társadalmi-gazdasági hatásokat is. A projekt környezeti hatásai, az egészségügyi előnyök, a foglalkoztatás és a gazdasági fejlődési lehetőségek előnyei is fontosak lehetnek.

A befektetett erőforrások és a hatás aránya: Előnyösek azok a tervek, amik nem nagy erőforrásigénnyel nagy változást érnek el, hanem minél kisebb erőforrás lekötéssel minél nagyobb hatással vannak. Minél több kis erőforrású tervet tudunk megvalósítani a kereteken belül, annál jobban használjuk ki az adódó lehetőséget.

 

Összhangban van a város fejlesztési terveivel: Amennyiben a terv illeszkedik a város már meglévő terveivel, akkor annak adhatnak egy újabb lökést, Remélhetőleg ezek a tervek már valamilyen fázisban vannak, ezért könnyebben továbbvihetőek, kiterjeszthetőek, vagy szimplán könnyebb az erőforrásokat mozgósítani.

 

Minden szempont egy pontot ér és amennyiben egy javaslat nem éri el az átlag 4 pontot, akkor kikerül a végső körből. A szavazólapon csak az ötletek szerepelnek, a beküldők és személyes adatok nem.

 

A bizottság összetétele megegyezik a közgyűlés összetételével – a város képviselőiből és a polgármesterből áll –, viszont nem közgyűlésként, hanem munkacsoportként működik.

 

Tekintettel arra, hogy a lakossági javaslatok a teljes városra és csak egyes városrészekre vonatkozó projekteket is tartalmazhatnak, a bizottság feladata, hogy a lakossági szavazásra bocsátott lista városrészenként és választókerületenként, a szavazásra bocsátott projektek számában és értékében arányosan kerüljön kialakításra.

 

Lakossági fórumok

 

A véglegesen összeállított portfóliót szavazás előtt lakossági fórum keretében mutatjuk be, ahol lehet kérdezni, véleményezni és kisebb dolgokban módosításokat, kiegészítéseket javasolni.

 

Ha túl sok javaslat érkezett, akkor több fórum szükséges, területenkénti felosztásban. Ezzel a lakosok mindig a saját életüket leginkább érintő témákat hallhatják és szólhatnak hozzá. A fórumok után áll össze a végleges lista, amit szavazásra bocsátunk.

 

Az előfeldolgozás utáni, szavazásra küldhető javaslatokat online ismét megjelenítjük. Itt a megjelenítés sorrendje már nem a beküldés szerinti, hanem az utolsó körben kialakult pontszám szerinti.

 

Szavazás

 

A szavazásig eljutott projektek egy sorsoláson vesznek részt, amivel a projektek sorrendjének véletlenségét szavatoljuk. Az így kapott véletlenszerű sorrendben lévő listára lehet szavazni.

 

Mindenki három projektet jelölhet meg. Amennyiben többet jelöl meg, akkor csak az első hármat vesszük figyelembe. A szavazatok csak egyszeri leadását az email és/vagy telefonszám egyediségének ellenőrzésével döntjük el.

 

Az egyes szavazásra bocsátott javaslatokról lakossági fórumot tartunk. Amennyiben sok ötlet került a végső körbe, több fórum szervezésére is szükség lehet. Ezeken a fórumokon változtatásokra már nincs mód, csak a javaslat ismertetése és az ide vezető út bemutatása a cél.

 

A szavazólap tartalmának kidolgozását a polgármester irányításával a polgármesteri kabinet végzi, a törvényi megfelelőség szem előtt tartásával. Az adatvédelmi tájékoztatót úgy kell kidolgozni, hogy ne csak a javaslattételre, de a szavazásra is irányadó legyen.

 

Online

 

A szavazás névhez, email címhez és/vagy telefonszámhoz kötött és ugyanabban a rendszerben zajlik, ahol az eredeti javaslatok közzé lettek téve.

 

Papír alapon

 

A szavazás offline változatában levélben, előre elkészített szavazólapon és a lebonyolító csapatnál személyesen lehetséges. A szavazólapokon begyűjtött adatok: név, cím, email cím, telefonszám.

 

A szavazólapot közzétesszük online a közösségi költségvetés weblapján letölthetően, illetve kinyomtatva kihelyezzük a leadási helyeken.

 

A szavazólapokat ugyanott lehet leadni, ahol a javaslatokat lehetett.

 

A fórumok is lehetőséget adnak a javaslatokra való szavazásra. Ezen találkozókon az emberek szintén a kivitt szavazólapokat tölthetik ki és adhatják le.

 

Összegzés

 

A kétféle szavazást közös adatbázisban fésüljük össze, így a duplázásokat, a véletlenül több helyen leadott szavazatokat ki tudjuk szűrni. Az ilyen módon szűrt szavazatoknál mindig az utoljára leadottat vesszük figyelembe.

 

Az összegzett pontok számát minden héten frissítjük és közzétesszük a javaslatok adatlapján.

 

Kiértékelés

 

Az így előállt sorrend szerinti lista és a közösségi költségvetésre rendelkezésre álló összeg alapján elkészül az adott évi támogatásra javasolt projektek listája.

 

A nem támogatott projektek újra beadhatók a következő évben, de az egész folyamaton ismét át kell esniük, nincsenek előnyben az adott évi javaslatokkal, bármelyik fázisban is estek ki.

 

A támogatásra javasolt projektlista a közgyűlés elé kerül, amely kötelezettséget vállal, hogy azokat komplexitástól és a szükséges engedélyeztetéstől vagy pályáztatástól függően, a közgyűlési döntéstől számított 3–24 hónap alatt megvalósítja.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: A harmadik határozati javalat, hogy a képviselők közül kik felelősek az egészért, ez következne, kiegészülve Simó Károly képviselő úrral. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi közösségi költségvetés keretösszeg felhasználására vonatkozó eljárás során az ügyek operatív intézésére, a program végrehajtására a Közgyűlés Balla Imre képviselőt és Tetlák Örs alpolgármestert választja meg.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        folyamatos”

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi közösségi költségvetés keretösszeg felhasználására vonatkozó eljárás során az ügyek operatív intézésére, a program végrehajtására Balla Imre képviselőt, Simó Károly képviselőt és Tetlák Örs alpolgármestert választja meg.

Határidő:        folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja – titkos szavazással – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

43/2024. (I. 30.) határozata

 

az érdi közösségi költségvetés keretösszege felhasználására vonatkozó eljárás során az ügyek operatív intézésére, a program végrehajtására Balla Imre képviselő, Simó Károly képviselő és Tetlák Örs alpolgármester megválasztásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi közösségi költségvetés keretösszeg felhasználására vonatkozó eljárás során az ügyek operatív intézésére, a program végrehajtására Balla Imre képviselőt, Simó Károly képviselőt és Tetlák Örs alpolgármestert választja meg.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester