Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2021. december 16-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 16-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató a 2021. évi képviselői tevékenységről

Előadó: Települési képviselő

 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet újra alkotásának megkezdésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

10. Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

11. Javaslat az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bíró László, az Intézményi Gondnokság intézményvezetője

 

12. Javaslat Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

 

13. Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2022. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Novák Ferenc, az Érd Városi Sportegyesület ügyvezető elnöke

 

16. Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

 

17. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programjának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője

 

18. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására

Előadó: dr. Konkoly Zita jegyző

 

19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: dr. Konkoly Zita jegyző

 

20. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, az Érdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

22. Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

23. Egyebek

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel köszöntöm a Közgyűlés tagjait és kedves vendégeinket. Fülöp Sándorné jelezte előre nekem, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Megállapítom, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 fővel határozatképes. Elhunyt Ágó Mátyás, Érd egykori főépítésze. Köszöntöm a családtagjait, főépítész úr gyermekeit. Fogadják őszinte részvétünket és javaslom, hogy egy perces néma vigyázállással emlékezzünk meg róla.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással megemlékezett Ágó Mátyásról, Érd volt főépítészéről.


T. Mészáros András képviselő: Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr megbízásából és nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm így advent alkalmából a Közgyűlést, Érd és környékének a lakóit és fogadják szeretettel ezt a kis emlékeztetőt, hogy nemsokára itt van az utolsó adventi karácsonyi nap.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A napirenddel kapcsolatban a következő változtatásokat javaslom, a következő öt SÜRGŐS előterjesztést javaslom napirendre venni. : „Javaslat a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásra”, „Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos helyi építési előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására”, „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének és az önkormányzati egyedi közzétételi listájának módosítására”, „Javaslat a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására” és zárt ülés keretében pedig „Javaslat vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésre”. Kérdezem dr. Bács Istvánt, hogy kéri-e zárt ülés tartását?

 

Dr. Bács István képviselő: A múltkor is tévesen jelent meg, tehát nem én döntök róla, hanem jogszabály mondja, hogy vagyonnyilatkozati kérdésben zárt ülést kell tartani. Ha úgy döntök, hogy nyílt, akkor viszont az egész szabálytalan. A jogalkotó azt szerette volna, hogy zárt ülés.

Tetlák Örs alpolgármester ügyrendi: Köszönöm, nekem ugyanaz lett volna a felvetésem, hogy biztos hogy zártnak kell lennie ennek a napirendi pontnak a tárgyalásának, hiszen itt egy bizottsági határozatnak az elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról döntünk. Igazából új adat nem fog jó eséllyel előkerülni vagy olyan nem kerülhet szóba, ami mondjuk bárkinek az érzékenységét  sértené vagy a zártságát indokolhatná ennek a napirendi pontnak.

Dr. Csőzik László polgármester: A Polgármesteri Hivatal álláspontja a zárt ülésre vonatkozik, úgyhogy zárt ülésen tárgyaljuk ezt az ügyet. Kérem, hogy a sürgős előterjesztések napirendre vételéről egyben szavazzunk.


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette az alábbi előterjesztéseket:

„Javaslat a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásra”„Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos helyi építési előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének és az önkormányzati egyedi közzétételi listájának módosítására

Javaslat a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására

zárt ülés „Javaslat vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésre”.

 

A sürgős előterjesztések napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom levenni a 8. napirendet: „Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására”. Javaslom első napirendként tárgyalni a „Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra” című előterjesztést.


Szűcs Gábor alpolgármester ügyrendi: Köszönöm, én csak érdeklődnék polgármester úr, hogy ha Bereiné Petrik Mária itt van, akkor a Szociális Gondozót javasolnám, hogy vegyük előre.

Dr. Csőzik László polgármester: Ez egy ésszerű javaslat, ez pedig a 17-es napirendi pont, akkor legyen ez a 2. Akkor ezzel a két módosítással meg az elfogadott sürgősségi pontokkal, a levett napirendi pont figyelembevételével kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása.

 

NAPIREND:

 

1.Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programjának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője

 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Tájékoztató a 2021. évi képviselői tevékenységről

Előadó: Települési képviselő

 

5. Javaslat az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet újra alkotásának megkezdésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

12. Javaslat az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bíró László, az Intézményi Gondnokság intézményvezetője

 

13. Javaslat Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

 

14. Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2022. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Novák Ferenc, az Érd Városi Sportegyesület ügyvezető elnöke

 

17. Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

 

18. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására

Előadó: dr. Konkoly Zita jegyző

 

19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: dr. Konkoly Zita jegyző

 

20. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, az Érdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

22. SÜRGŐS: Javaslat a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásra

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

23. SÜRGŐS: Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos helyi építési előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására

          Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

24. SÜRGŐS: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének és az önkormányzati egyedi közzétételi listájának módosítására

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. SÜRGŐS: Javaslat a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

26. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

27. SÜRGŐS: Javaslat vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésre

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Napirend előtt megtörtént az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére az oklevelek és megbízólevelek átadása.

 

 

Tovább...