Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. szeptember 28-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. szeptember 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Szűcs Gábor, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, dr. Barabás Emőke Mária, az Igazgatási és Hatósági Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Martin Norbert, a Pályázati Osztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője, Demeter László, a Pannon Menza Kft. ügyvezető igazgatója

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Szentes Gyula, a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló határozat végrehajtásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításra

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester  

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat NÉBIH által biztosított fatermék ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester  

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére a 2023. évre

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Közgyűlés rendes szeptemberi ülését megnyitom, megállapítom, hogy 15 fővel határozatképes. Tekauer Norbert, Fülöp Sándorné és Simó Károly jelezte előzetesen a távollétét. 22 napirendi pontunk lesz az egyebekkel együtt és a zárt ülésünkön 4 napirendi pontot tárgyalunk, ezek mindegyike kitüntetés adományozásáról szóló. A 7-es napirend, a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására”, a 8-as napirend, a „Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására” és a 9-es napirend, a „Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására”  tévesen került fel a meghívóra, ily módon ezt pontosítanám, ezek sürgős előterjesztések, ezeknek a felvételéről külön kell szavaznunk. A 13-as napirend, a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítására” a következő ülésre jön be, tehát azt leveszem a napirendről és a 19-es napirendhez, a „Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására„  lesz egy módosító javaslat. Van egy vendégünk, a Pannon Menza Kft. ügyvezetője, Demeter László, akit köszöntök és miatta a 7-es napirendet, a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására” és a 8-as napirendet, a „Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására” első két napirendként tárgyalnánk. Akkor  ez lenne a sorrend, és a szavazást a sürgős előterjesztések napirendre vételével kezdenénk.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

187/2022. (IX. 28.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására”, a „Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására” és a „Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztéseket a 2022. szeptember 28-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított napirendet. 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. szeptember 28-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előre haladásáról

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló határozat végrehajtásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester    

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításra

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat NÉBIH által biztosított fatermék ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester    

 1. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester 

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére a 2023. évre

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester    

 1. Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja a Közgyűlés 2022. szeptember 28-ai nyilvános ülése napirendjéről 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

188/2022. (IX. 28.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. szeptember 28-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. szeptember 28-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előre haladásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló határozat végrehajtásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester   

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításra

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat NÉBIH által biztosított fatermék ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester   

 

 1. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére a 2023. évre

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester   

 

 1. Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

NAPIREND:

 

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előre haladásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló határozat végrehajtásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításra

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester  

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat NÉBIH által biztosított fatermék ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester  

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére a 2023. évre

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester     

 

 1. Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele következne, Szentes Gyulát a legutóbbi Közgyűlésen választottuk újra. Kérem Gál Alexet, a Közgyűlés legfiatalabb tagját, hogy mondja elő az esküt.

 

Szentes Gyula külső bizottsági tag letette az esküt.