Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról – 2018. január 1-jétől!

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására vonatkozó jogszabályok:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

1990. évi C. törvény a helyi adókról 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

2004. évi I. törvény a sportról

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2005. évi CXXXIII. törvény a személyi- és vagyonvédelmi tevékenység szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásról

2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról és valamint állami kitüntetéseiről

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről