„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakás szolgálati jelleggel csak az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállásának idejére, de legfeljebb három év időtartamra adható bérbe, mely időtartam kérelemre további két évvel meghosszabbítható. Különös méltánylást érdemlő esetben lehetőség van az öt éves időtartamot további két évvel meghosszabbítani. A hét év elteltével, ugyanazon bérlővel új bérleti jogviszony nem létesíthető.”

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester”

 

A Lakástörvény 79. § (1) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatnak a rendelet megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervének véleményét ki kell kérnie. Az érintett szervezetek a módosítással kapcsolatos észrevételüket 2022. május 20-ig dr. Fiam Ildikó Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási csoportvezető részére a fiam.ildiko@erd.hu e-mail címre küldhetik meg.

                                                                                   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata