HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítását tervezi, az alábbiak szerint:

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel annak adható bérbe, aki:)

f)     az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén védőnői munkakört lát el.”

2.§

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 52. §-sal egészül ki:

"52. §

E rendeletnek, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2023. (… …) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2023. július 1-jén fennálló bérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

3.§

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Feik Csaba                                                              Dr. Csőzik László
  jegyző                                                                         polgármester

 

 

A Lakástörvény 79. § (1) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatnak a rendelet megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervének véleményét ki kell kérnie. Az érintett szervezetek a módosítással kapcsolatos észrevételüket 2023. május 24. délelőtt 10.00 óráig dr. Fiam Ildikó Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási osztályvezető részére a fiam.ildiko@erd.hu e-mail címre küldhetik meg.

 

                                                                                   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata