.

A hatályos jogi szabályozás – Vgtv., valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest, Pf.:154.,1443) dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

- a kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Vízjogi kötelezési eljárás indítható azon tulajdonos ellen, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott, tehát talajvízkútba csapadékvizet, vagy egyéb szennyező vizet (szennyvizet) bevezet.

 

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:

- Az eljárással kapcsolatos további információ, és a kérelemhez (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) szükséges mellékletek megtalálhatóak a www.erd.hu honlapon, vagy átvehetők az Érd, Polgármesteri Hivatal Polgárok háza Ügyfélszolgálatán, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodán.

- A kérelemmel egyidejűleg hiánytalanul kitöltött adatlap benyújtható Érd MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájánál.

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet alapján a jegyzői engedélyéhez kötött fúrt kút esetében, elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember aláírja.

Ez nem vonatkozik a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozó kutakra (vert-, fúrt-, és ásott kút), mivel azokban az esetekben a Hatósági eljáráshoz nélkülözhetetlen a  jogszabályban foglalt képesítéssel rendelkező szakember aláírása.

A Vgtv. 2019. január 1. napjától hatályos rendelkezése alapján a vízilétesítmények engedélyezési eljárásamentesaz illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

 

Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. december 20. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-igfennmaradási engedélyt kér.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

- a kút fennmaradásának engedélyezése esetén – lehetőség van az illetékes vízügyi hatóság szakértőként történő bevonásával– annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb kivitelezési műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

 • Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
 • Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
 • A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
 • A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
 • fúrt kútnál magánszemély esetén a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell Magyar Mérnöki Kamarai tagság, elég ha a dokumentációt kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá!!! A kútfúrási jogosultságot igazolni kell (min. OKJ kútfúró végzettség, 101/2007. (XII. 23.)  KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja)
 • Fontos azonban, hogy ásott kutak esetén nem kell bevonni kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakembert. Ebben az esetben elegendő a tulajdonosnak a kérelmet és az annak részét képező dokumentációt aláírásával hitelesítve benyújtania.
 • Csatolni szükséges fényképfelvételt a kútról és környezetéről, illetve több tulajdonos esetén az ingatlan minden tulajdonosának, vagyonkezelőjének, továbbá az ingatlan -nyilvántartásba (tulajdoni lapra) bejegyzett minden jog jogosultjának (pl. haszonélvezeti jog jogosultja, vezetékjog jogosultja) okiratba foglalt (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba) hozzájárulását, valamint a kútfúrói végzettség másolatát is a kérelemhez!
 • Az engedélyezési eljárás illetékmentes

 

 

 

 

Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás

 

A vízjogi létesítési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

 • Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
 • Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
 • A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
 • A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet I. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
 • Az engedélyezési eljárás illetékmentes

A vízjogi létesítési engedély feljogosít vízi létesítmény megépítésére, de az üzemeltetési engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

A fúrás csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg!

A kivitelezőnek a fúrás megkezdése előtt legalább 8 nappal értesítenie kell a hatóságot.

A kút kivitelezési munkáit a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szakképesítésű kivitelező végezheti.

A kivitelezés megkezdésének időpontjáról a kivitelezőnek az engedélyező hatóságot a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni kell.

 

 

 

Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás

 

A vízi létesítmény használatához vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.

A létesítési engedély alapján megépített, de üzemeltetési engedély nélkül üzemeltetett vízilétesítmény esetén a vízügyi hatóság intézkedik, hogy a vízhasználat, illetve az üzemeltetés jogszabálynak megfelelő legyen.

A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

 • Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
 • Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
 • A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
 • A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
 • Az engedélyezési eljárás illetékmentes

 

 

 

Vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárás

 

A vízjogi megszüntetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

 • Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
 • Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
 • A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
 • A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet III. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
 • Az engedélyezési eljárás illetékmentes

Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül üzemeltetett vagy a már használaton kívüli vízilétesítmény szabályos eltömedékelésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vízjogi engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

 

Érintett jogszabályok:

 • 1995 évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 • 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról