Melléklet a Közgyűlés 53/2023. (II.23.) határozatához

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023/2024. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az óvodai beiratkozást a következő időpontokban határozza meg:

 

  • április 24. hétfő, 8–18 óráig,
  • április 25. kedd, 8–17 óráig,
  • április 26. szerda, 8–17 óráig.

 

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (lakcímet igazoló hatósági igazolvány is),
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek TAJ-száma.

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő – 2023. április 15-ig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti – különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti –, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (2030 Érd, Budai út 7/B.) mint engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják, a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A döntés közlésének határnapja, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2023. május 26. napja.

A Nkt. 37–38. §-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.

Érdi Kincses Óvoda (Edit utca 3.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrumzavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek, hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 33.), látás tekintetében a Harkály Tagóvodában (2030 Érd, Holló u. 3.), mozgásszervi fogyatékosság esetén a Kutyavári Tagóvodában (2030 Érd, Kutyavári u. 10.) fejleszthetők.

 

Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrumzavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik mozgásszervi fogyatékossággal élnek az Érdi Szivárvány Óvodában, azon gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek, látás tekintetében a Meseház Tagóvodában (2030 Érd, Gyula u. 35-37.) fejleszthetők.

Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030 Érd, Riminyáki út 17-19.) biztosított.

A beiratkozási adatlap 2023. április 3-tól tölthető le az Önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.erd.hu/kozerdeku-informaciok/intezmenyek/ovodak/aktualis-tajekoztatok. Az adatlap előre vagy a személyes beiratkozás alkalmával a helyszínen is kitölthető.

 

A 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai körzeteket tartalmazó dokumentum 2023. április 3-tól a www.erd.hu/kozerdeku informaciok/intezmenyek/ovodak/ovodai-felveteli-korzetek oldalon tekinthető meg.