Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Kincses Óvoda

(2030 Érd, Edit u. 3.)

 

Az intézmény OM azonosítója: 032701

 

Intézményvezető:        Lehóczki Anna Elvira

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének h) pontja alapján, a fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében. A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét.

A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

Szakmai tevékenység, nevelés – pedagógiai feltételek (fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés).

Intézményi dokumentáció – a Házirend ellenőrzése.

Szakmai tevékenység, nevelés a 2022/2023-as nevelési évről készült intézményvezetői beszámoló alapján:

  • A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.
  • A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő – kiemelkedő
  • Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő
  • A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő
  • A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő
  • Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő
  • Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő
  • Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő
  • Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

 

Az Intézmény működését meghatározó dokumentumok:

Munkaterv fenntartó jóváhagyta       igen-nem (346/2023. (XI.30.)KGY. hat.)

Szervezeti és Működési Szabályzat   igen-nem (hatályos 2023.05.01.)

Házirend                                            igen-nem (hatályos 2023.09.01-től)

Pedagógiai Program                           igen-nem (hatályos 2020.09.01.)

 

Házirend: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25. § (2) bekezdése alapján „az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg”. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. §-a tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény házirendjének kötelező tartalmi elemeit.

Az óvoda házirendje teljes mértékben tartalmazza az EMMI rendeletben meghatározott tartalmi elemeket.

Összesítés: Az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak megfelelő.  Az intézmény alapdokumentumai, - az Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend-, érvényesek, hatályosak. A dokumentumok nyilvánosságához fűződő közérdek teljesül, a Köznevelési Információs Rendszerben a működést meghatározó dokumentumok valamint a közzétételi lista feltöltésre kerültek.

Az intézményvezető megfelelően koordinálja, irányítja a feladatellátási helyeken folyó nevelési tevékenységet. Törekszik arra, hogy szakmailag képzett, sokoldalú óvodapedagógusok lássák el a feladatokat. Az óvoda pedagógiai programja és alaptevékenysége világos, a nevelés, tanítása folyamatok tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermeki alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál.