II. PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek, vagy társasházak közössége (továbbiakban: lakóközösség).

A pályázatot lakóingatlan esetében az nyújthatja be, aki a településen lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik.

Lakóközösség esetében a pályázatot a lakóközösség által meghatalmazott nagykorú természetes személy nyújthatja be, aki a pályázattal érintett ingatlanok valamelyikének a tulajdonosa.

 

III. Az elismerés adományozható

Az elismerés I. kategóriája („Virágzó érdi Porta”), adományozható annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak. (A kertben megtalálható növényfajok dísznövények, fűszernövények, konyhakert vegyesen.)

Az elismerés II. kategóriája („Bőtermő érdi konyhakert”) adományozható annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak, és kifejezetten konyhakert került kialakításra, gyümölcsös, vagy egyéb haszonnövények kerültek elültetésre.

Az elismerés III. kategóriája („Legszebb utcafront”) adományozható azon lakóközösségeknek, illetve magánszemélyeknek, akik az adott év során a lakókörnyezet (kert, park, lakóépület körüli fák, utcafront) saját költségén történő gyommentes, tiszta, karbantartott ápolásával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárulnak a városkép javításához.

Az elismerés IV. kategóriája („Legszebb érdi erkély, terasz”) adományozható annak a természetes személynek, akinek az elsősorban, de nem kizárólag társasházi, lakótelepi, sorházi erkélye, vagy terasza  együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe.   

 

IV. Az elismerés módja

Az elismerés évente az első három helyen végzettnek ítélhető oda.

Az elismerés formája a kategória nyertesének a kategória nevével azonos feliratú 20x30 centiméter nagyságú, a település címerét ábrázoló, falra szerelhető tábla, valamint egy A4-es méretű, Érd Megyei Jogú Város címerével ellátott emléklap. A további helyezettek emléklapban részesülnek.

Az elismeréshez kategóriánként növényvásárlási, kertészeti utalvány kerül átadásra, az I. helyezett részére 30.000 forint, a II. helyezett részére 20.000 forint, a III. helyezett részére 10.000 forint értékben, melyek hat hónapig érvényesek.

A táblát az elismeréssel érintett lakóingatlannak a közterület felé eső homlokzatára, vagy a közterület felé eső kerítésére, jól látható helyen kell rögzíteni. Lakóközösség esetén a tábla a lakóközösség által gondozott területen kerül elhelyezésre. A rögzítésről a lakóingatlan tulajdonosa, illetve a lakóközösség gondoskodik.

Amennyiben a tábla a lakóingatlan homlokzatára történő rögzítés után megsemmisül, vagy megsérül, annak pótlásáról kérelemre az önkormányzat gondoskodik saját költségére.

 

V. Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

Pályázni kizárólag a Rendelet 1. mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet.

A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatot az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • e-mail útján az onkormanyzat@erd.hu e-mail címre megküldve,
  • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3. fszt. 1.) hétfőn 8.00-12.00-ig, 13.00-17.30-ig, kedden, szerdán, csütörtökön 8.00-12.00-ig, 13.00-16.30-ig, pénteken 8.00-13.00-ig (Érd, Alsó u. 3.), vagy
  • postai úton a Lakosság-szolgálati Irodának címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet benyújtani, mindkét esetben 1 példányban, zárt borítékban.

A borítékra kérjük ráírni: „Virágzó érdi porta” pályázat. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati dokumentáció letölthető Érd Megyei Jogú Város honlapjáról (http://www.erd.hu), továbbá megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján a fent megjelölt helyen és időpontban.

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 21. nap

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

 

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

Az elismerés adományozásáról a környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30. napig.

A pályázatok értékelése során a Bizottság elsősorban a lakóházak előtti és körüli térségek gondozottságát, tisztaságát, a saját kialakítású kert megjelenését, a virággal történő beültetést és az esztétikus összképet értékeli, melynek során az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokat, valamint a környezettudatosság (pl.: madár- és rovarbarát megoldások, mint madáretető, odú, méhhotel) megjelenítését is figyelembe veszi.

Az elismeréssel kitüntetettek nevét az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével az önkormányzat honlapján és az Érdi Újságban közzé kell tenni.

 

VII. EGYÉB SZABÁLYOK

Az elismerés visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az, aki a pályázatával összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy akinek a nyertes pályázattal érintett ingatlana, vagy az ingatlana előtti közterület rendezetlenné, elhanyagolttá, vagy gyommal, illetve parlagfűvel fertőzötté válik.

Az érdemtelenné válásról, és ezzel egyidejűleg az elismerés visszavonásáról a Bizottság dönt.

Érdemtelené válás esetén az elismeréssel együtt kapott táblát a visszavonást követő 15 napon belül az önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni. Az érdemtelenné vált személy, illetve közösség a következő évben pályázatot nem nyújthat be.

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet tartalmazza.

 

 

Andrasek Mónika
elnök