A pályázat tárgya

A pénzügyi támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető:

 1. a település lakosait érintő programok szervezését, feladatok ellátását végző szervezetek működéséhez szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítése, valamint működési költségeik biztosítása,
 2. természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,
 3. parlagfű mentesítési akciók, környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése,
 4. Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása,
 5. a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítása, sport és szabadidős rendezvények megtartása,
 6. Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése, nemzetiségi, kisebbségi programok, események rendezése, vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
 7. Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,
 8. szorgalmi időszakon kívüli ifjúsági programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.), gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezése, azokon való részvétel,
 9. Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése, turisztikai honlapok elkészítése,
 10. Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése, kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.
 11. Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

A pályáztatás rendje

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását követő legkésőbb egy éven belül megvalósítandó programokra igényelheti. Az a civil szervezet részesíthető támogatásban, amely az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik.

 Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet. A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 A pályázatok elbírálását, odaítélését megelőző eljárás lefolytatását a rendelet alapján működő munkacsoport végzi, e munkacsoport javaslata szerint a Polgármester dönt. A döntésről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A döntés ellen utólagos jogorvoslatra nincs lehetőség.

 A támogatási keret összege 15 000 000 forint, a pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot, egy pályázati célra nyújthat be.

A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehető át, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás, konzultáció kérhető Siposné Tóth Ildikó ügyintézőtől a (06 23) 522 344 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30, pénteken 8 és 13 óra között. 

A benyújtás módja

A pályázatot

a) papír alapon egy példányban
  aa) személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
  ab) postai úton a Polgármesteri Hivatal címére – 2030 Érd, Alsó utca 1-3.,

b) elektronikus útonba) az Önkormányzati Hivatali Portálról, ügyfélkapus (KAÜ) azonosítással,
  bb) E-papír szolgáltatással – https://epapir.gov.hu/, ügyfélkapun (KAÜ) keresztül,
  bc) e-mailben, az onkormanyzat@erd.hu e-mail címre, elektronikus aláírással ellátva

lehet benyújtani.

A benyújtás határideje

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.
(2022. június 10.)

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Az Önkormányzat az elnyert támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja.

A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a munkacsoport javaslata alapján a Polgármester dönt. A döntésről a pályázó szervezetek írásban kapnak tájékoztatást.

Érd, 2022. május 5.

dr. Csőzik László
polgármester

A közzététel dátuma: 2022. május 11.